Передплатити Підтримати

«Влада навмисно зірвала мирні протести...»

оцінив події на Майдані

Фото Фокус

Для тих, хто хотів би неупереджено оцінити події Революції Гідності — Росія та поплічники називають її «держпереворотом», а її учасників — «путчистами», — дуже важливе рішення 21 січня ухвалив Європейський суд з прав людини. І це вже не чиїсь емоції, а юридично встановлені факти, проти яких, як мовиться, не попреш, які не витреш з історії. Це рішення ЄСПЛ може стати підґрунтям для ухвал українських судів у справі Майдану.

Як повідомила «Європейська правда», ЄСПЛ одноголосно по­становив, що під час Майда­ну… було багаторазово поруше­но статтю 3 (заборона тортур і нелюдського та такого, що при­нижує гідність, поводження) Єв­ропейської конвенції про права людини, пункти 1 і 3 статті 5 (пра­во на свободу та особисту недо­торканність), статтю 11 (свобо­да зібрань та асоціацій), статтю 2 (право на життя) і статтю 8 (право на повагу до приватного і сімей­ного життя). У рішенні суду та­кож ідеться, що українська влада (йдеться про режим Януковича) свідомо застосовувала жорстоке поводження, і що держава Украї­на несе відповідальність за вбив­ство принаймні одного протес­тувальника. Суд постановив, що багато затримань протестуваль­ників були свавільними. ЄСПЛ вважає, що влада навмисно на­магалися зірвати мирні протес­ти, використовуючи для цього надмірне насильство і незаконне затримання.

Основні тези рішення ЄСПЛ переповів народний депутат від «Європейської Солідар­ності» Олексій Гончаренко:

  • спеціальні силові підрозді­ли було мобілізовано для розго­ну протестувальників, що при­зводило до сутичок. Також було залучено недержавних аген­тів («тітушок»), які були залуче­ні правоохоронцями і які звину­вачуються у вчиненні численних нападів на протестувальників, їх викраденнях та вбивствах;
  • суд зазначив, що застосу­вання надмірної та іноді бруталь­ної сили до протестувальників Майдану порушило початково мирний характер проведення протестів і призвело до ескала­ції насилля, якщо не посилило її;
  • суд не знайшов підтвер­дження, що протестувальни­ки планували немирні дії під час протесту;
  • рішення суду вказують на іс­нування цілеспрямованої страте­гії владних органів перешкодити та припинити протести, прове­дення яких початково мало мир­ний характер, зі швидким засто­суванням надмірної сили, що призвело до ескалації насилля.

Як ідеться у постанові ЄСПЛ, в Україні нема ефективного розслі­дування злочинів, скоєних спів­робітниками правоохоронних органів і недержавних агентів («ті­тушок») під час подій на Майдані.