Передплата 2024 «Добра кухня»

«Пацієнт звертається з болями живота, а насправді це може бути інфаркт міокарда»

Гіпертонія, пришвидшене серцебиття, біль в ділянці серця — знайомі симптоми? Це невралгія чи це свідчить про загрозу інфаркту? На ці та інші запитання відповів Артем Бедзай, кандидат медичних наук, лікар-кардіолог відділення кардіології та реперфузійної терапії Лікарні Св. Луки Першого територіального медичного об’єднання м. Львова

Артем Бедзай. Скрін із відео Першого медичного об’єднання Львова
Артем Бедзай. Скрін із відео Першого медичного об’єднання Львова

— Артеме Олександровичу, як відрізнити ознаки інфаркту міокарда від стенокардії чи не­вралгії?

— Гострий інфаркт міокарда ви­ставляють за трьома основними критеріями. Це — інструменталь­ний метод обстеження, зокрема як електрокардіографія, лабора­торне обстеження для визначен­ня маркерів некрозу міокарда, а також клініка.

Саме на клініці хотів би зупи­нитися детальніше. На відміну від болів невралгічних чи стено­кардії, інфаркт міокарда викликає гострий, сильний, затяжний біль тиснучого характеру, який може іррадіювати в ліву руку, деколи в нижню щелепу, живіт. Він часто супроводжується пітливістю, ну­дотою, відчуттям страху смерті, падінням артеріального тиску. Біль, як правило, не минає само­стійно і може тривати 10−15 хв, не минає після прийому звичайних знеболювальних препаратів.

Хочу наголосити на термінах. У нас неодноразово траплялися випадки, коли пацієнти списували больові синдроми на шлунок або на невралгію. Мовляв, це міжре­берна невралгія, яка, можливо, пройде. Таке зволікання призво­дило до того, що відбувались не­зворотні зміни у міокарді. Тому що міокард — жива тканина, три­валість життя якої без кровопос­тачання — до 4−5 год. Відповідно, якщо є повне перекриття артерії, то якась частина серця, на жаль, відмирає. Тоді ми вже маємо справу з людьми, які мають сер­цеву недостатність. Вона про­являється загальною слабкістю, задишкою, накопиченням вільної рідини або в легеневій тканині, або у животі, набряками в нижніх кінцівках, загальною інвалідиза­цією.

Тому акцентую — з інфарктом міокарда краще завжди пере­страхуватися і виключити цей діагноз. Якщо у когось існує хоч якась підозра або з’являються схожі скарги, обов’язково потріб­но терміново викликати бригаду «швидкої», повідомити про свої скарги і в подальшому бути госпі­талізованим. Якщо цей діагноз не підтвердили, будуть проводити якесь інше лікування.

— А що стосується стенокар­дії чи невралгії. Як їх розрізни­ти?

— Стенокардія може прояв­лятися у вигляді незначних болів під час ходьби, під час психоемо­ційного навантаження. Вони ми­нають самостійно впродовж 2−3 хвилин.

Невралгічні болі, як правило, виникають під час зміни положен­ня тіла, тобто під час глибокого вдиху, різких рухів, нахилів. Вони мають чіткий локалізований ха­рактер і часто минають після при­йому знеболювальних ліків, як-от ібупрофен, диклофенак чи інших нестероїдних протизапальних препаратів.

Проте хочу наголосити: якщо навіть хтось думає, що у нього невралгія, невралгічний біль, неодмінно потрібно проконсульту­ватися у лікаря.

У нас недавно був такий ме­дичний випадок. Cорокарічний чоловік відчув загрудинні болі. Йому здалося, що це невралгія, тому що невропатолог колись ви­ставляв йому діагноз невралгії. Але його дружина, на щастя, по­відомила «швидку». Зі «швидкої» зателефонували в наше відділен­ня. Ми викликали інтервенційних кардіологів. Цьому пацієнту було надано вчасно допомогу, прове­дено коронарну ангіографію. І за­раз він перебуває у нас у відділен­ні, він стабільний, із позитивною динамікою.

— Часто молоді люди після тривалого навантаження, зо­крема занять спортом, відчу­вають запаморочення, силь­ний шум у вухах, головні болі, стискання в ділянці серця. З чим це може бути пов’язано?

— Хочу наголосити на тому, що будь-які спортивні тренування вимагають вимірювання скоро­чень серцевого ритму. Формула для цього досить проста: від 220 відняти вік людини та вирахувати 60−80% від числа, яке виходить. Тоді отримаємо межі серцевих скорочень, які можуть бути мак­симальними під час фізичних на­вантажень, наприклад, під час заняття спортом на кардіо- чи ве­лодоріжці.

Наприклад, пацієнтові 40 ро­ків. Тоді від 220 віднімаємо 40 і ви­ходить 180. Відповідно, 60% - це приблизно 110, і 80% - це близько 145. Саме у таких межах в цьому віці має бути максимально при­пустима частота серцевих скоро­чень, бо за цієї частоти іде най­краща утилізація, т. зв. аеробний гліколіз, і найкраще спалювання жирів.

Якщо серцебиття перевищує цю кількість, це свідчить про те, що серце працює на виснажен­ня. Маємо непоодинокі випадки, та й усі, напевно, чули, коли під час деяких марафонських, напів­марафонських забігів траплялися летальні випадки. Це буває тоді, коли людина недостатньо трено­вана.

Раджу звернутися на тредміл­тестування. Це та ж сама вело­доріжка, під час якої паралельно з фізичним навантаженням, яке на ній виконують, вимірюють ар­теріальний тиск, знімають показ­ники електрокардіографії, також вимірюють частоту дихання та інтенсивність спожитого кисню, реєструють будь-які зміни, по­рушення серцевого ритму чи ішемічні зміни міокарда, які ви­никають після фізичного наванта­ження.

— Як часто потрібно вимірю­вати тиск, аби розпізнати гі­пертонію?

— У нас є два такі поняття: ар­теріальна гіпертензія (одномо­ментне підвищення тиску на тлі стресу, фізичного навантаження) і гіпертонічна хвороба. Для того, щоб виставити діагноз «гіперто­нічна хвороба», артеріальний тиск потрібно вимірювати принаймні тричі на день упродовж 5 днів.

Є загальноприйняті норми, які зараз, до речі, навіть зменшені. Якщо колись вважали, що норма артеріального тиску — до 140/90, то зараз ці межі зменшені до 130/80. Такі цільові рівні артері­ального тиску.

Тому рекомендую вимірювати тиск тричі на день упродовж 5 днів у стані спокою. Наголошую, що не можна міряти артеріальний тиск зразу після фізичного наванта­ження. Треба посидіти 15 хвилин у спокої, і тільки після цього зро­бити замір.

Рекомендую, якщо є можли­вість, все-таки використовувати механічні тонометри. Якщо ж це електронний тонометр, то корис­туватись манжетою, яку надягати не на кисть, а на передпліччя. Такі тонометри точніші.

— Ще одне запитання на тему гіпертонії. Якщо тиск 215 і збивається максимум до 204, що потрібно зробити, щоб до­вести його до меж норми?

— Цей вид тиску притаманний гіпертонічній хворобі 3-го ступе­ня, тобто це дуже високе підви­щення артеріального тиску. Безумовно, у цьому випадку потрібно вживати на постійній основі анти­гіпертензивні препарати.

Маємо 5 основних груп таких препаратів, препарати 2 лінії. В описаній ситуації необхідне вжи­вання, як мінімум, 2, 3, а можливо, навіть 4 різних груп антигіпертен­зивних препаратів. Відповідно, обов’язковою є консультація кар­діолога.

Я б також порадив зробити МРТ. Тому що КТ, як правило, вста­новлює вже гостру, велику, не дай Боже, патологію головного мозку, наприклад, геморагічний чи ве­ликий ішемічний інсульт, чи якісь переломи. МРТ головного мозку з контрастуванням дає змогу точні­ше, детальніше виявити невеликі вогнища в мозку.

— Часто запитують і про під­вищений рівень холестерину. Чи потрібно його контролюва­ти?

— Ще 1914 року академік Ми­кола Аничков започаткував холес­теринову теорію. Вивчаючи хо­лестерин на людях, на тваринах, він сказав, що холестерин — це та першопричина, яка призводить до розвитку атеросклерозу су­дин. Тут не все так просто. Оскіль­ки є хороший холестерин (високої густини), який у жінок та чоловіків має становити більш ніж 1,2 мілі­моль на літр. Є холестерин низь­кої густини, який шкідливий, пога­ний. Його рівень у здорових осіб не має перевищувати 3,1 мілімоль на літр. У пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, за сучасними рекомендаціями, має становити менш ніж 1,4 мілімоль на літр.

Відповідно, рівень холестери­ну потрібно обов’язково контролювати. Для цього слід робити розгорнуту ліпідограму. Тобто за­гальний холестерин, ліпопротеїди низької густини, високої густини, тригліцериди. Також там визнача­ють т. зв. коефіцієнт атерогеннос­ті, тобто співвідношення високого холестерину до загального.

— Людина скаржиться, що у неї періодично з’являються такі симптоми: спазм у грудній клітці, може бути в сонячному сплетінні або біля підшлунко­вої залози та шлунка. Потім на частки секунди пропадає пульс. Згодом усе внормову­ється. Це кардіологічне чи не­врологічне?

— Це може бути як кардіоло­гічне, так і хірургічне, і невро­логічне. Тут обов’язково треба консультацію лікаря. Якщо є болі в підшлунковій залозі — це може бути і загострення панкреатиту. Потрібна неодмінно консультація хірурга. Це може бути кардіальна патологія також, тому що є ати­пові форми інфаркту міокарда або стенокардії, коли, наприклад, може боліти живіт. Пацієнт часто звертається з болями живота, а насправді це може бути інфаркт міокарда.

— Що б ви порадили прак­тично здоровій людині? Які об­стеження потрібно проходити для того, щоб не було проблем зі серцем у майбутньому?

— Дуже слушне запитання. Хочу наголосити, що є т. зв. чек-апи, тобто планові перевірки здоров’я організму. Їх, як правило, прово­дять люди після 35. Щодо серцево-судинної патології — це здача за­гального аналізу крові, біохімічних показників крові, аналізу функцій печінки та нирок, ліпідного спектру крові, т. зв. ліпідограми та коагуло­грами, тобто на згущення крові.

Тоді люди, які мають ті чи інші відхилення, можуть корегувати стан. Наприклад, якщо це збіль­шення холестерину, що ми часто констатуємо, не завжди одразу потрібно вживати медикаменти від холестерину, достатньо інколи оптимізувати спосіб життя змен­шенням споживання певних видів продуктів.

Нагадаю, холестерину най­більше міститься в жирному тва­ринному м’ясі, сирах твердих і мо­лочних продуктах. Тому тут просто можна зменшити споживання цих продуктів і дійти до цільових рівнів холестерину.

Записала Ірина-Марія Лис.

Схожі новини