Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Львівська обласна рада запустила першу в Україні інвестиційну платформу для громад investhub.lviv.ua

Інтерв’ю з депутатом Львівської обласної ради, головою постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Володимиром Квуртом про створення вебплатформи «Інвестиційні ресурси Львівщини» (https://investhub.lviv.ua/)

Завдання економічного розвитку регіону та пошуку інвесторів для громад задля утвердження їхнього спроможного статусу нині, попри всі інші глобальні проблеми, залишається пріоритетом для Львівської обласної ради.

Львівщина, зрештою, як і вся Україна, потребує змін в економіці та нашого ставлення до економіки. Якщо в нас не зростатиме ВВП, якщо наші підприємства не нарощу­ватимуть свою потужність, якщо у нас не створюватимуть нові підприємства та не використовуватимуть нові технології, то нам важко буде говорити про те, що Україна відбудеться як економічно незалежна держава з чудовим потенціалом, високи­ми заробітними платами та діє­вим соціальним захистом.

Такий погляд змушує шукати нові ефективні підходи до фор­мування та ведення економіч­ної політики, а також залучати сучасні інструменти до її реалі­зації.

Успіх всіх наших планів був би неможливим без партнерства у питанні економічного розвитку територій держави та місцевого самоврядування. Адже основне наше завдання – це ріст еконо­міки. Без росту економіки ми не забезпечимо збільшення всіх ін­ших показників, зрештою, й ста­більності та сталості регіону за­галом.

Функції держави та місцевого самоврядування в забезпечен­ні інвестиційного клімату в ре­гіоні є різними, але вони мають спільне завдання – формування позитивного іміджу області та можливість безперешкодно та безпечно працювати на теренах регіону. Держава та місцеве са­моврядування є партнерами під час пошуку та залучення додат­кового ресурсу в громади.

Створення вебплатформи «Інвестиційні ресурси Львів­щини» є прикладом подібного партнерства заради розвитку економічного потенціалу регіо­ну, який демонструє нові підхо­ди під час вирішення стратегіч­них та практичних питань.

Фахівці Львівської обласної ради спільно з колегами з де­партаменту економіки Львів­ської ОДА працювали над створенням сервісу та його на­повненням більш як пів року. Нині цей цифровий інформацій­но-аналітичний продукт вже го­товий. Він працює на платфор­мі CRM, яка дозволяє набагато ширше використовувати інфор­мацію користувачам, ніж інші ін­струменти, які були чи є в їхньо­му користуванні.

– У чому суть проєкту веб­платформи «Інвестиційні ре­сурси Львівщини»?

– Якщо коротко, то ми ство­рили інвестиційний хаб Львів­щини. Платформа дозволяє оперативно показувати на мапі Львівщини в розрізі громад пи­тання, які можуть зацікавити передусім інвесторів, але й не лише їх. На ній громади можуть розміщувати інвестиційні про­позиції щодо земельних ділянок чи майнових об’єктів. За адмі­ністрування платформи відпо­відає Львівська обласна рада та Львівська обласна держав­на адміністрація. Всі 73 грома­ди матимуть на платформі влас­ні кабінети, а отже, й доступ до наповнення, а також до прямо­го спілкування з інвесторами. Тобто наш проєкт має потужних партнерів в особі громад облас­ті.

– А в чому його відмінність від інших подібних вебресур­сів, які раніше створювала обласна влада чи громади?

– Це динамічна платформа, яка дозволяє споживачам її по­слуг відстежувати всі зміни в пропозиціях та обсягах майже в реальному часі. Платформа дає максимально доступний об’єм інформації про інвестиційні про­позиції, а також всю необхідну інформацію про область, зокре­ма, і в розрізі громад. Це осно­вне інтерактивне місце зустрічі громад з інвесторами чи екс­пертами. Після запуску плат­форми головним спільним за­вданням Львівської обласної ради та ЛОДА є саме промо­ція цього сервісу, щоб якомога більша кількість потенційних ін­весторів про нього дізналася та розпочала ним користуватися.

– Хто відповідає за зміст інформації на платформі?

– Передбачені різні рівні ад­міністрування, які забезпечують контроль та перевірку інформа­ційного наповнення платфор­ми. Ми прагнемо, щоб громади змогли наповнювати платфор­му інформацією про себе, по­давали її так, як вони вважа­ють максимально корисним для своїх планів економічного роз­витку. Громади, демонструючи на платформі Львівщину, також мають можливість конкурува­ти між собою у сенсі залучення інвесторів. Львівська обласна рада та ЛОДА – лише адміні­струють, супроводжують та по­пуляризують.

– Скільки коштує цей про­єкт?

– Львівська обласна рада вклала 100 тисяч гривень у роз­роблення інтерактивної мапи на базі CRM-системи. Видат­ки Львівської ОДА я не комен­тую, оскільки не знаю їх. Зараз у змінах до бюджету розробля­ють пропозиції щодо фінансу­вання промоції вебплатформи «Інвестиційні ресурси Львівщи­ни», оскільки для нас є принци­пово зробити нашу платформу відомою та популярною. Поміж іншого ми плануємо розширити подачу матеріалів різними мо­вами, тому що нині вони є укра­їнською та англійською.

– Які плани щодо розши­рення функціоналу платфор­ми?

– Вже зараз платформа міс­тить інформацію у форматі «пас­порт громади». Тобто на ній є все те, що дозволяє об’єктивно та максимально оперативно прийняти рішення про інвести­ції в певну територію. Додатко­во буде можливість розміщу­вати інформацію про стратегію окремо взятої громади, щоб ро­зуміти, що для неї є пріорите­том та на що вона буде звертати увагу. Гадаю, що вся інформація про громаду з’являтиметься на платформі насамперед за ініці­ативи самої громади, але також й за підтримки Львівської об­ласної ради чи ЛОДА.

– Подібний функціонал, навіть ширший, пропонує на­разі громадам, наприклад, Дія.

– Дія, звісно, потужний ре­сурс у межах цілої країни, але ми говоримо про дещо інші, ло­кальні формати, а тому я пере­конаний, що наша інформація у певних питаннях буде навіть більш цінною. До того ж на на­шій платформі не буде стільки обмежень та бар’єрів, як це є в Дії, вона є більш відкритою та комфортною для користувачів. Я бачу тут лише переваги. Зре­штою, ми можемо надавати су­провід інвесторам в їхніх про­єктах чи додаткову інформацію, яка йому необхідна для ухвален­ня рішення, а це також є нашою перевагою.

– Чи використовуватиме Львівська обласна рада цей портал?

– Безперечно. Мапа, напри­клад, дозволяє проводити по­рівняльний аналіз використання коштів обласного бюджету роз­витку громадами. Це допомагає під час підготування питань до розгляду на комісіях та сесійних засіданнях Львівської облас­ної ради. На мапі буде інфор­мація про всі інфраструктурні, соціальні та безпекові об’єкти в громадах, вона дозволяє оці­нювати стан та якість дорожньої мережі, тобто практично вся ін­формація, що стосується роз­витку господарки регіону, буде на цій карті.

– Як ви оцінюєте готов­ність громад самостійно пра­цювати з платформою?

– Важливо, щоб громади зро­зуміли, що платформа не є ще однією інтерактивною забав­кою чи примхою. Біда в тому, що чимало громад достатньо фор­мально ставляться до інформа­ційної та промоційної складової своєї праці. Тобто викладають інформацію для галочки. Тут хо­четься, щоб вони відчули, що це інструмент, який дозволить за­лучати ресурси. Тому на ета­пі запуску проєкту ми створимо команду, яка відвідає всі 73 гро­мади та проведе тренінги, де розповість про важливість, мету та наповнення платформи.

– Які ще пропозиції пла­нує Львівська обласна рада щодо підсилення економіч­ної спроможності та розвитку регіону?

– Нагадаю, що Львівська об­ласна рада відповідає за всю стратегію розвитку області та розвиток громад, а не лише за економічний блок. В умовах енергетичної кризи та потуж­них політичних викликів як ніко­ли важлива чітка та узгоджена праця всіх гілок влади в облас­ті. Лише так ми зможемо забез­печити цьогоріч виконання усіх завдань, що стоять перед нами, а також впевнено моделювати свій майбутній розвиток. Я, як голова бюджетної комісії, вва­жаю вкрай необхідним ухвален­ня Львівською обласною радою Бюджетного регламенту, який чітко визначає відносини між Львівською обласною радою та Львівською ОДА на всіх етапах бюджетного процесу. Бюджет­ний регламент принесе у кому­нікацію між цими гілками влади прозорість та чіткість, а також позитивно вплине на виконан­ня бюджету.

Другим важливим для нас етапом є внесення змін до по­рядку розгляду програм. Це не­обхідно зробити для того, щоб депутати та виконавці програм чітко розуміли, що це не просто форма здійснення бюджетного платежу, а документ, що дозво­ляє досягнути певних результа­тів, які передбачені Стратегією розвитку Львівщини.

Третім важливим завдан­ням є внесення змін до Страте­гії розвитку Львівщини, оскільки це найбільш важливий документ для Львівської обласної ради. Однак у ньому немає тих важ­ливих змін, які сталися у жит­ті області за останні роки. На­самперед йдеться про зміни в адміністративній організації (у нас з’явилися 73 громади), про зміни, які в наше життя вне­сла енергетична криза, пандемія тощо. Варто час від часу пе­реглядати стратегічні цілі, щоб це був робочий документ. Від­повідно зміни потрібно вносити також у план заходів, що ухва­люється для виконання Страте­гії розвитку.

Проєкт Бюджетного регла­менту вже готовий, і ми вже пропонуватимемо його до роз­гляду. Також ми підготували проєкт нового порядку розгляду програм і зараз напрацьовуємо методологію підготовки самих програм, тому фахівці мають чи­мало застережень до структури програм та критеріїв оцінюван­ня їхнього виконання. Сподіва­юся, що нові підходи дозволять покращити ефективність нашої праці. А щодо Стратегії, то тут робота складна, серйозна та ко­пітка. Вона передбачає відбір за напрямками фахівців, лідерів, які пропрацюють свою ділянку та підготують висновки. Згодом все це потрібно опрацювати, зі­брати в один документ, і лише тоді Стратегію можна буде ви­нести на розгляд Львівської об­ласної ради.

Пресслужба Львівської обласної ради.

Схожі новини