Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Зенон Позняк: «Лукашенко більш небезпечний, ніж путін, він може атомну бомбу скинути»

Білоруський опозиційний політик Зенон Позняк стояв біля джерел незалежнос­ті Білорусі. Він — один із засновників і лідерів «На­родного фронту», його ще називають білоруським Чорноволом. До речі, він дружив із В’ячеславом Чор­новолом і попереджав укра­їнського політика про те, що кремль планує його вбити..

Наталія Балюк та Зенон Позняк
Наталія Балюк та Зенон Позняк

Сам Зенон Позняк вчасно втік з Білорусі, чим врятував собі життя, бо Лукашенко вже віддав наказ його аре­штувати… В ексклюзивному інтерв'ю Наталії Балюк Зе­нон Позняк відверто гово­рить про те, про що інші політики воліють мовчати. Ця розмова відкриє вам очі багато на що…

— Пане Зеноне, ви особис­то знали Лукашенка, навіть на початках 90-х на одному мітингу виступали. Був у ва­шому «Народному фронті»…

— То він сам таке розповідає. Він ніколи не був у «Народному фронті», завжди підтримував комуністів і був агентом кдб. Його прізвисько «Валєт». Але на мітингу у Могильові справ­ді був. Оскільки він був депута­том від Могильова, запитав, чи може виступити на нашому мі­тингу. Ми дозволили.

— Ви з ним особисто спіл­кувалися?

— Звичайно, добре його знаю. Він був психічно хворий, його комісували з війська за психічною ознакою. Це так зва­ні мозаїчні психопати. Він має фобію, як у параноїків, коли іде концентрація на якійсь ідеї фікс. Він запекло ненавидить усе білоруське.

— При цьому білорус за на­ціональністю…

— Мати його білоруска, хто батько — невідомо, оскільки він незаконно народжений. Коли став кандидатом у президен­ти, «Народний фронт» у Вер­ховній раді поставив питання, щоб йому було зроблено ме­дичну експертизу. Тому що ми знали його діагноз. Але оскіль­ки більшість були комуністами, голосування не пройшло. Крім того, Лукашенко — патологіч­ний брехун. До того ж вірить у свою брехню. Йому здається, що це реальність. У 1996 році режисер Хащавацький випус­тив фільм «Звичайний прези­дент». У фільмі розповідається про такий факт: німецька газе­та брала у Лукашенка інтерв'ю, де він сказав, що за Адольфа Гітлера були великі досягнен­ня, що він був дуже корисний для німецької нації. У цьому фільмі режисер дав запис фо­нограми, де Лукашенко хва­лить Гітлера. У Німеччині за по­хвалу нацизму — тюрма. Коли ця фонограма прозвучала, ав­тор фільму бере інтерв'ю у Лу­кашенка і запитує: «Ви про Гіт­лера говорили так і так…». Той, дивлячись у камеру, відпові­дає: «Я цього не говорив». Фо­нограма звучить, а «я цього не говорив». Говорив публічно, що його батько загинув у Дру­гій світовій війні. А він 1954-го року народження…

Люди з нього сміються, а він створив ескадрони смерті, повбивав своїх ворогів. Мене першого мали вбити, тому я емігрував, бо був попередже­ний…

— Чи могли тоді подума­ти, навіть знаючи про пси­хічну хворобу, що Лукашен­ко побудує такий страшний режим і що дійде до того, що вступить у війну з Україною?

— Ми це все передбачили. Ми добре розуміли, що за ним стояла москва. Коли у 2013 році розпочалася Революція Гідності, я тоді писав в укра­їнських медіа, що наслідком цього буде війна з росією. Що росія обов’язково нападе, до цього треба готуватись. Але тоді ніхто у це не вірив, мов­ляв, яка війна? Знаючи путі­на, знаючи росіян, знаючи їхню політику, розумів, що вони на це мали піти. У 2015-му, піс­ля захоплення Донбасу і анек­сії Криму, я виступав на Поль­ському телебаченні і казав, що буде велика війна і путін напа­де на Київ. А плацдарм для на­паду буде з території Білорусі.

Їхнім першочерговим за­вданням було захопити Біло­русь. Вони проводили руками Лукашенка політику знищення національних особливостей, мови, закрили школи білорусь­кі. Йому давали дешевий газ, а він робив те, що казала ро­сія. Це була внутрішня окупа­ція. Згодом його повністю взя­ли за нашийник, ввели війська у Білорусь, фактично її оку­пували, і з Білорусі напали на Україну. Їм потрібен був плац­дарм. Те, що сталося у люто­му 2022 року, коли росія ввела свої війська у Білорусь, ката­строфа для Європи. Адже ро­сія захопила важливий страте­гічний плацдарм — вийшли на кордон з Польщею, Україною, Литвою і Латвією. Це ж пере­думова війни! Агресивній краї­ні легше захопити чужу терито­рію і з цієї території нападати. Якщо щось, то удар у відповідь буде по території, з якої напа­ли. Коли б, скажімо, ядерний удар був нанесений з терито­рії Білорусі, то Білорусь була б знищена, а не росія.

— А це, в принципі, можли­во?

— Коли остаточне рішення може бути за «вар'ятом», тоді може бути. Бо путін не вар’ят.

— Ні? Бо коли говорили про діагноз Лукашенка, що бреше і вірить, то дуже поді­бний діагноз у путіна.

— Ні, путін — це особливий тип людини з абсолютною від­сутністю емпатії. Це людина, яка мала важке принижене ди­тинство. Людина, яка була при­ведена до влади не тому, що пройшла якийсь шлях політика. Це була корпоративна змова, коли кдб взяло Єльцина в ото­чення і згодом змінило його на невідомого кадебіста. Хто та­кий путін? «Дипломат» носив за Собчаком. Його поставили як корпоративну фігуру, коли до влади прийшло кдб. За радян­ського союзу кдб підпорядко­вувалося кпрс. Коли почалася перебудова, саме кдб сприя­ло тому, щоб кпрс впала. І тоді абсолютну владу захопив ко­мітет держбезпеки — терорис­тична організація, яка по горло у крові. Вони стали політичною силою. До цього часу це була сила, яка виконувала неспра­ведливі вироки кпрс, обслуго­вувала партію. Тепер кдб во­лодіє повністю владою, всіма фінансами. Що таке газпром? Це кремлівський гаманець. І вони проводять спільну полі­тику з німцями. Німцям дуже важливо було отримати ресур­си від росії, щоб розподіляти їх по Європі і таким чином трима­ти всю Європу в руках. Мер­кель і путін вели таку політи­ку. Ідеології у путіна не було, він осідлав імперську ідеоло­гію: «русскій мір». Зрозумів, що суспільство це буде під­тримувати, бо так виховане ца­рями-батюшками, совєтами. Цьому суспільству не потріб­на свобода, їм потрібен цар, щоб щось завойовував, щоб іншим народам показував, що «ми, русскіє, всім покажемо», що «весь світ проти нас». Цар Микола Перший говорив: «Ми — воєнна держава!». Воєнною була монгольська імперія. Не мали писемності, але володіли 20 відсотками території плане­ти. Пасли овець, кіз, коней і все змітали на своєму шляху. Коли Монгольська імперія розпала­ся, залишився уламок орди — московія. Якби вони далі були у халатах і чалмах, все було б зрозуміло. Саме німці ввели цивілізаційну форму у цю імпе­рію. Тепер вони ходять у кра­ватках, костюмах, але це вар­вари. І вони готові війною іти за свої варварські монголь­ські середньовічні ідеї. Це ула­мок орди в європейській фор­мі. А нутрощі - психологія степу: весь світ — вороги, всіх треба знищити… І цей уламок орди володіє атомною бом­бою, тому вкрай небезпечний для людства. Історія зараз дає можливість позбутися цієї ви­разки. Ця імперія зла має бути дезінтегрована, має розпас­тися, має буде зовнішнє керу­вання, як після Другої світової війни над Німеччиною. Якщо цього не буде, то все буде по­вторюватись. Буде третя світо­ва, четверта, і так без кінця.

— Кажете, що передбачи­ли нинішню велику війну ще в 2013 році. Передбачте за­кінчення цієї війни.

— Є великі шанси, що Єв­ропа зостанеться при своєму. Потрібно терміново і беззасте­режно допомогти Україні, але бачите, що відбувається: «Ви дайте «Абрамси», а ми дамо «Леопарди».

— Чому Німеччина так по­водиться?

— Тому що Німеччина буду­вала свою політику спільно з росією. Не лише тепер вини­кла така спільна політика. Вона виникла ще у XVIII столітті, коли німці зробили цивілізаційну форму для росії. Тоді росіяни одягли європейські строї, по­чали голити бороди та мазур­ку танцювати. Це все зробили німці. Зокрема, військо прусь­ке створили. Це ж була орда, а не військо, а ввели пруську муштру — це все німці допомо­гли. Бісмарк, який об'єднував Німеччину, говорив, що існу­ють у Європі два народи — німці та росіяни, на інших можна не зважати, це все сміття. Вони робили ставку на росію, бо ви­користовували її як допоміжну структуру для своєї імперії. Те саме нині відбулося. Що у ро­сії є? Величезні запаси газу, нафти, діамантів… При цьо­му економіку не розбудовують, народ живе бідно. А верхівка живе як наркомани за рахунок того, що є у землі. Німці вико­ристовували ці ресурси, збу­дували кілька гілок газопрово­ду, вклали туди великі гроші. Газ, який іде через Балтійське море, оминає Україну і Біло­русь, а значить, росія може проводити свою імперську по­літику щодо цих держав.

— Хочете сказати, що, бу­дуючи газопроводи, напе­ред здали Білорусь та Україну?

— Усе правильно, вони про­сто нас здали. А коли почала­ся війна, злякалися, бо раптом побачили ці сатанинські роги.

— Ви натякаєте, що мо­жуть не дати нам перемогти росію?

— Насамперед потрібно ви­рішити питання з Білоруссю, бо Білорусь — це стратегічна територія. Тільки повністю за­хопивши Білорусь, можуть ре­ально почати війну і з Заходом, і з Україною. Що відбувало­ся? У 1998 році у Білорусь при­слали керівника зовнішньої розвідки Німеччини Ганса-Ге­орга Віка. Він уже був на пен­сії, але очолював місію ОБСЄ у Мінську. І поставив завдан­ня знищити білоруський «На­родний фронт», який боров­ся за незалежність Білорусі, проти імперської політики мо­скви. І він цього досяг — розко­лов «Фронт», на це було кинуто величезні гроші. Тоді створи­ли власну опозицію, яка фінан­сувалася Заходом і одночасно орієнтувалась на москву. Вік, коли виступав на конферен­ції у Бєластоку, прямо казав, що завдання місії - підготувати об'єднання Білорусі з росією. Німці думали, що росія роз­виватиметься демократичним шляхом, бо тоді був Єльцин. А ще для Німеччини важливо, щоб на Бугу були російські вій­ська, тоді Польща не рипнеть­ся. У них конфлікт з Польщею до сьогодні триває… У той час закінчувався термін канцлера Німеччини Шредера. Він був агентом кдб. І як тільки закін­чив канцлерську роботу, пішов у «газпром» на велику поса­ду, яка оцінювалася у мільйон євро на рік. У Німеччині не че­кали, що Шредер так нахабно і відверто піде на службу росії. Ганс Вік налякався цієї ситуації і як професійний розвідник дав інтерв'ю білоруській газеті, де признався у деяких моментах. Його запитали, хто підтриму­вав розкол «Народного фрон­ту» і створення нової опозиції? Сказав, що Євросоюз. Зада­ли питання, чи були контакти з російською фсб? Він сказав, що вони проводили самостійну політику, але погоджували свої дії з… росією. Тобто проводи­ли спільну політику. Тому, коли 17 лютого 2022 року російське військо під виглядом навчання фактично окупувало Білорусь, ніхто на Заході цього нібито не зауважив.

— Якого фіналу війни хо­чуть німці?

— Щоб був такий мир, який би зберігав їхні відносини з ро­сіянами. Щоб російська імпе­рія зберігалася, аби вони могли провадити свою попередню по­літику. Але вони зайшли в глу­хий кут і не розуміють, як діяти далі, бо їм страшно. Якщо Укра­їна не переможе, і їм може бути кінець. Хочуть, щоб «і кози цілі, і вовки ситі». Вони стільки ро­ків робили ставку на путіна, на росію, збудували дві гілки газо­проводу і думали, що тримають Польщу і всю Європу. І здали Бі­лорусь, вони ж ні слова не ска­зали, коли Білорусь окупували. І коли напали на Україну, три дні вони мовчали. Думали, за три дні путін усе зробить…

— Як би мали зараз пово­дитись?

— Їм вигідно, щоб війна затя­гувалася, щоб Україна врешті перемагала, але щоб і розгром росії не стався.

— Тобто законсервувати конфлікт?

— У 2014-му вони ж закон­сервували його. І після 2015 року спокійно почали будувати другу лінію газопроводу через Балтійське море. Меркель до­сягла свого у Мінську, обдури­ла і Порошенка, і всіх.

— Україна весь час в очіку­ванні, що білоруська армія буде залучена у війну. Однак цього не відбувається. Чому Лукашенко так гібридно по­водиться?

— Потрібно розмежовува­ти Лукашенка від білоруського народу. Лукашенко не є само­стійним політиком, він маріо­нетка москви, продався «з по­трохами» і продав нашу країну. І як холуй виконує все, що росія йому накаже.

— Наразі, як бачимо, не все…

— Він помішаний на владі. Заради влади готовий на все. Але розуміє, коли путін зму­сить його відправити військо в Україну, йому кінець. 85 від­сотків офіцерів не хочуть вою­вати, навіщо їм іти проти Укра­їни?

— Звідки у вас інформа­ція, що 85 відсотків війська не готові воювати? Бо я маю інші дані, що дванадцять з половиною тисяч білорусь­ких військових готові воюва­ти з Україною, готові вбива­ти українців.

— Так, пропаганда Лукашен­ка, і там є ще російські генера­ли, про це говорять. Кілька ти­сяч таких є. Але вони погоди не роблять. Лукашенко розуміє, якщо ухвалить таке рішення, владу втратить. Коли втягнуть білоруське військо у війну, пру­жина, яка нині стиснута, нена­висть, яка є у народу, стихійно вирветься назовні. Вони зараз мобілізацію готують. Я кажу бі­лорусам: йдіть, беріть зброю — і тоді буде інша розмова.

— Чи можливо, що військо піде проти Лукашенка?

— На сьогодні ні. Але коли, скажімо, почався б конфлікт, і вони б дали наказ ввести вій­ська в Україну, наказ би не ви­конали. Якась частка, мож­ливо, виконала б, інші б не виконали. І це вже був би конфлікт.

— Думаєте, путін це розу­міє і тому не тисне на Лука­шенка, аби той вводив свої війська в Україну?

— Розуміє, але хоче підштов­хнути Лукашенка до війни. Бо тоді свою вину скине на ньо­го. Ось вони зустрічалися і ви­рішили 2023-ий зробити роком російської мови. Там, де росій­ська мова, там російське вій­сько, там окупація. Але, крім року російської мови, вони оголосили, що переробили бі­лоруські літаки, які тепер мо­жуть носити ядерну зброю. Питання, навіщо? В Білорусі немає ядерної зброї. Значить, є план передати ядерну зброю Лукашенку…

— Щоб завдати ядерного удару з території Білорусі?

— Так. Я ж казав, що пу­тін того не зробить, бо він не вар’ят. А Лукашенко під впли­вом свого психічного стану може це зробити. Лукашенко більш небезпечний, ніж путін, він може атомну бомбу скину­ти. Ніхто на це не звертає ува­ги, а я звертаю, бо знаю Лука­шенка. Навіщо нам літаки, які можуть носити ядерну зброю?

— Може, це елемент тис­ку, звичайний шантаж?

— Навіть якщо це і шантаж, літаки переробили.

— Як закінчить Лукашен­ко?

— Я б хотів, щоб фінал був у суді. Цей досвід має бути за­своєний на покоління. Якби не було Нюрнбергу, не було б за­судження фашизму. Суд має винести рішення, і мають бути прийняті відповідні закони, які б не дозволили подібному по­вторитись.

Схожі новини