«У Надвірній влада показала, що готова вигравати вибори будь-якою ціною...»

Тому зазнає великих репутаційних втрат, вважає політичний аналітик

Ніяк не завершаться проміжні вибори народного депутата у прикарпатській Надвірній, які наробили скандального розголосу на всю країну. До 12 квітня ЦВК мала назвати ім’я переможця перегонів у в/о N 87, однак там досі, з урахуванням судових рішень, уточнюють результати. Наразі окружна виборча комісія виводить у лідери представника «Слуги народу» — спортсмена-стронгмена Василя Вірастюка. Проте, як за показами соціологічної компанії «Рейтинг» після закриття виборчих дільниць, так і за найсвіжішим її опитуванням, фаворитом був не він. Така суттєва розбіжність, а також шлейф виборчих інцидентів насторожує. Є небезпека такого рецидиву на інших проміжних виборах нардепів… Оцінку цим перегонам, на прохання кореспондента «Високого Замку», дає аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок.

— Наша організація повніс­тю моніторила процес виборів у 87-му окрузі. І у нас є всі під­стави казати, що тут мали міс­це серйозні виборчі маніпуляції. Йдеться не про якісь дрібні по­рушення, які постійно трапля­ються на українських виборах, а про більш серйозні речі, які мо­гли вплинути на результати во­левиявлення громадян. У ході підрахунку голосів зникла певна кількість бюлетенів — а це могло змінити позиції кандидатів у де­путати. Ситуація досить серйоз­на, тому Комітет виборців звер­тався із заявою, в якій закликав правоохоронні органи належ­ним чином розслідувати ці екс­цеси. Є чимало ознак того, що робота окружної виборчої ко­місії у в/о N87 була заполітизо­вана — а це могло призвести до викривлення результатів вибо­рів. На п’яти дільницях ОВК ви­знала голосування недійсним. Суд постановив, що комісія не мала права приймати такого рі­шення. На шести дільницях було призначено перерахунок голо­сів. У нас є підстави вважати, що це рішення теж було непра­вомірним. Голова комісії робив усе для того, щоб голоси раху­вали наново, хоча об’єктивних причин для цього не було. Ми бачили безпідставні придирки. Це може свідчити, що реалізу­валася певна схема фальсифі­кації. Сталося так, що на діль­ницях за кандидата Шевченка проголосувала одна кількість виборців (і це було відображе­но у первинних протоколах), а коли ОВК підсумувала дані, вия­вилося, що на кількасот голосів за цього кандидата було менше. Тобто факт фальсифікації є оче­видним. Питання лише у тому, хто робив ці маніпуляції. Пред­ставники «Слуги народу» в ОВК твердять, що фальсифікації чи­нили на виборчих дільницях, де нібито Шевченку дописували голоси. Як на мене, ця версія є малоймовірною. Бо на кожній дільниці працювало 6−8 спосте­рігачів, у тому числі — від канди­дата Вірастюка. Тож у випадку «дописок» були б відповідні сиг­нали і звернення до поліції. Та­ких звернень не надходило.

— То де саме міг статися «збій»?

— Швидше за все, фальсифі­кації сталися в ОВК. Ми не зна­ємо, що відбувалося у момент, коли упродовж кількох діб пере­раховували голоси. Спочатку ми почули про псевдозамінуван­ня приміщення ОВК — і це затяг­нуло підрахунок. Друга дивна іс­торія — приїзд загону спецназу СБУ. Досі не зрозуміло, чим він там займався протягом шести годин. Було б логічним, якби ке­рівництво СБУ відзвітувало про це. Бо є серйозні підозри щодо того, що у момент перебування спецслужби в ОВК там робили маніпуляції з бюлетенями. Поки не буде ясності у цьому питан­ні, результати виборів не можна вважати чесними. Встановити справжню картину волевияв­лення неможливо. Тому, на нашу думку, у цьому окрузі слід було би провести перевибори.

Або є інший варіант. Пра­воохоронні органи детально встановлюють, хто здійснював фальсифікації — і тоді компе­тентні органи ухвалюють відпо­відне рішення. Якщо ж поліція не знайде винуватців, то не вва­жатимемо за можливе визнава­ти підсумки виборів у Надвірній.

— Представники сьогод­нішньої влади два роки тому обіцяли безпрецедентну від­критість, демократичність дій у всіх сферах, у тому чис­лі — у виборчих процесах. Чи спостерігалася така демо­кратія на виборах у Прикар­патті?

— Під час виборчої бороть­би в окрузі N87 ми спосте­рігали застосування адміні­стративного ресурсу. У тому числі — з боку центральної вла­ди. За кілька днів до голосу­вання президент Володимир Зеленський проводив онлайн-нараду щодо стану вакцина­ції населення Івано-Франків­ської області — і з якогось дива запросив на це зібрання Васи­ля Вірастюка. Інформація про це була на сайті президента — там було розміщено цитати спортсмена про стан боротьби з коронавірусом. Це виглядало комічно, бо всі знають, що Ві­растюк не має жодного відно­шення до медичної галузі. На нараді у президента Вірастюк опинився виключно через те, що був кандидатом у депутати від «Слуги народу». Це очевид­ний адмінресурс! Глава держа­ви не повинен використовувати свої повноваження, щоб піари­ти будь-кого з політичних су­перників. Сайт президента фі­нансується за кошти платників податків — тому ми бачимо ви­користання державних ресур­сів у приватних інтересах.

— Надходила інформа­ція про інші порушення на цих виборах, як-от підвезен­ня виборців до дільниць, під­куп…

— Були такі й інші сигнали. Заяви робили різні кандидати. Але я обережно ставився б до цієї інформації. У нас немає до­ведених фактів про підкуп. Про них повідомляли інші громад­ські організації, але, наскільки мені відомо, жодної криміналь­ної справи про можливий підкуп не порушено. Його дуже склад­но зафіксувати. Якщо він і був, то — закамуфльований. І вчине­ний був так віртуозно, що через особливості національного за­конодавства його тяжко тракту­вати як порушення.

— Що ще вас неприємно здивувало під час перегонів на Івано-Франківщині?

— Це були одні з найбрудні­ших виборів за останні роки. Сумно, що таке відбувається у нашій державі. Особливо при­кро, що у цих подіях фігурує ім’я уславленого спортсмена. Не уявляю, як він після цього захо­дитиме у парламент. Це непри­ємна репутаційна пляма на його біографії, на його кар’єрі — не­зважаючи на те, був він заміша­ний у фальсифікаціях чи ні. Ми вже чули заяви опозиційних по­літиків про те, що коли Вірастюк приступить до складання при­сяги, влаштують йому обструк­цію.

Ну, а влада показала, що го­това вигравати вибори будь-якою ціною. Йдеться не просто про порушення, а про грубе нехтування законом, яке по­вертає нас у часи Януковича. Це великий мінус для влади. Навіть якщо вона отримає до­датковий депутатський ман­дат, її репутаційні втрати бу­дуть значними.

Схожі новини