Інсульт… в оці!

Тромбоз вен сітківки найбільше загрожує діабетикам і гіпертонікам. Як уберегтися від судинної катастрофи і зберегти зір? «Контролюйте свої основні захворювання», – радять медики

Кровоносні судини транспортують кисень і поживні речовини до найвіддаленіших «закутків» нашого тіла. Коли ці судини патологічно звужуються або заблоковуються тромбом, кровопостачання припиняється, а ділянка довкола них зазнає значних ушкоджень. У випадку тромбозу вен сітківки вражається, власне, сама сітківка (ретина) — тонка прозора плівка, яка вистилає очне дно зсередини і складається з сотень тисяч нервових клітин, які надсилають відповідні сигнали до мозку, завдяки яким ми розуміємо, що бачать наші очі. Коли судини сітківки патологічно звужуються або їх перекриває згусток крові, відбувається витік рідин, внаслідок чого виникає набряк, який і викликає погіршення зору.

Заблокування головної судини сітківки назива­ється оклюзією (тромбо­зом) центральної вени сітківки. Якщо заблокувалася одна із мен­ших судинних гілок, діагносту­ють оклюзію гілок центральної вени сітківки.

«У групі ризику — хворі на цу­кровий діабет, артеріальну гі­пертензію та інші серцево-су­динні захворювання, особи старшого і похилого віку (чим старша людина, тим вищий ри­зик), з гіперхолестиренемією, звуженням сонної артерії, рід­кісними патологіями крові, а та­кож курці», — пояснюють екс­перти популярного медичного порталу Healthline, на який що­місяця заходять 200 млн корис­тувачів Інтернету.

У чоловіків недугу діагносту­ють частіше, ніж у жінок.

Як розпізнати, що це — тромбоз вен сітківки?

Симптоми можуть розвива­тися повільно впродовж кількох годин чи навіть днів, або ж мо­жуть з’явитися раптово і завжди — лише в одному оці:

— маленькі сірі цятки у межах поля зору. Цятки з’являються, коли кров чи інші рідини витіка­ють, а потім скупчуються у скло­видному тілі, розташованому по центру ока;

— біль або відчуття тиску в оці (хоча захворювання часто має безболісний перебіг);

— розпливчастість, нечіткість зору, яка постійно наростає у частині або по цілому оку;

— повна втрата зору, яка ви­никає раптово чи розвивається поступово.

За появи цих ознак негай­но зверніться до лікаря — навіть якщо зір почав відновлюватися. Без належного лікування тром­боз вен сітківки може призвести до повної втрати зору!

Як діагностують хворобу?

Спочатку лікар розширить зіниці і за допомогою офталь­москопа детально огляне вну­трішню частину ока. Додатково фахівець може провести:

— оптичну когерентну томо­графію — дослідження, яке допо­може виявити набряк сітківки;

— флуоресцентну ангіогра­фію (контрастну рентгеногра­фію кровоносних судин) сітків­ки — введе у вену барвник, який підфарбує кровоносні судини в оці, що дозволить їх ретельно оглянути.

Оскільки проблема з очима може виникнути як ускладнення основного захворювання, лікар може запропонувати пацієнту пройти обстеження на глаукому, здати аналіз крові на визначен­ня рівня глюкози у ній (або ана­ліз на глікозильований гемогло­бін, якщо діабет у людини вже діагностували і вона проходить відповідне лікування), виміряти артеріальний тиск і зробити ЕКГ.

Як лікують?

Лікування залежить від того, якої шкоди зазнало око, а також загального стану здоров’я хво­рого і може включати:

— масаж ока (з метою роз­блокування сітківки);

— введення ліків, які розчи­нять тромб;

— антиваскулярних ендотелі­альних факторів росту безпосе­редньо в око;

— кортикостероїдів (їх також можуть колоти безпосередньо в око);

— лазерну фотокоагуляцію сітківки, якщо після перенесе­ного тромбозу з’явилося нове судинне утворення;

— гіпербаричну оксигенацію.

Чим швидше розпочати лі­кування, тим вищими є шанси зберегти зір повністю або бо­дай частково. Додатково слід пролікувати інші захворювання, які можуть спровокувати утво­рення тромбів.

Які ускладнення можуть виникати?

У хворого є високі шанси по­вністю відновитися після пере­несеного захворювання, проте воно також може давати сер­йозні ускладнення:

макулярний набряк, або запалення макули. Макула — це середня секція сітківки, яка від­повідає за гостроту зору. Через набряк (скупчення рідини у різ­них шарах) макули зір стає роз­пливчастим. Більше того: люди­на може повністю його втратити;

утворення нових крово­носних судин (неоваскуля­ризація) — у сітківці утворюють­ся нові, аномальні кровоносні судини, які можуть протікати у скловидне тіло і викликати по­яву «плаваючих» цяток. В окре­мих випадках сітківка може по­вністю відшаруватися;

неоваскулярна глауко­ма — болюче підвищення вну­трішньоочного тиску внаслідок утворення нових кровоносних судин;

— сліпота.

Якщо ви перенесли тромбоз сітківки ока…

Через загрозу виникнення серйозних ускладнень слід чіт­ко дотримуватися рекоменда­цій лікаря і перебувати під його наглядом рік, а то й довше. Од­разу повідомляйте фахівця про будь-які симптоми, які у вас ви­никають і пильнуйте за інши­ми захворюваннями, які мо­жуть впливати на здоров’я очей. Якщо страждаєте від серце­во-судинних патологій або ді­абету, обов’язково відвідайте профільних спеціалістів. Зба­лансовано харчуйтеся, регуляр­но виконуйте фізичні вправи, контролюйте вагу. Після пере­несеного тромбозу вен сітків­ки можливо повністю відновити зір, однак більшість людей все ж таки частково його втрачає. У деяких випадках це захворю­вання може навіть призводити до сліпоти.

Як запобігти хворобі?

Якщо хворієте на діабет, на­магайтеся тримати рівень глюкози у межах оптималь­них показників, які визначив для вас лікуючий лікар;

лікуйте глаукому. Глауко­ма супроводжується підвищен­ням внутрішньоочного тиску, тим самим підвищуючи ризик виник­нення тромбозу вен сітківки;

регулярно приймайте ан­тигіпертензивні препарати, які призначив лікар. Підвищений кров’яний тиск підвищує ризик усіх видів інсульту. Змініть свій стиль життя на більш здоровий;

перевірте рівень холес­терину. Якщо він зависокий, допоможе дієта і фізичні наван­таження. За потреби лікар при­значить відповідні ліки;

відмовтеся від куріння — ця шкідлива звичка підвищує ризик виникнення всіх видів ін­сульту.

Схожі новини