Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

Лімфома — онконедуга, яка успішно лікується

Щороку діагноз «лімфома», або «лімфолейкоз», уперше чують понад 3,5 тисячі українців. На обліку в медичних установах нашої країни перебуває близько 60 тисяч пацієнтів. Із хворих 80% одужують, бо ця онконедуга успішно лікується. Найважливіше, як наголошують лікарі, — вчасно звернутися по медичну допомогу

Що вказує на лімфо­ми, якою є симптома­тика та причини недуги, а також про методи її лікування розповіла завідувачка відді­лення гематології та трансплантації кісткового мозку Лікарні Свя­того Пан­телеймона Першого медичного об'єднання Львова Со­ломія Глу­ховська.

— Отже, насамперед роз­кажіть, будь ласка, що таке лімфома?

— Лімфома — це група за­хворювань, злоякісних новоут­ворень лімфатичної системи, які утворюються з різних видів лімфоцитів.

Загалом лімфоми поділя­ють на дві великі групи: лім­фоми Ходжкіна і неходжкінські лімфоми.

— Як часто люди хворіють на ці недуги?

— Що стосується неходж­кінських лімфом, то щороку в Україні реєструють понад 2 тисячі випадків нових за­хворювань. Захворювання на лімфому Ходжкіна трапляється дещо рідше — менше 1 тисячі випадків щороку.

— Як можна виявити це захворювання? Якою є його симптоматика?

— На жаль, на ранніх стадіях це захворювання не проявля­ється нічим таким помітним, аби пацієнт відразу зрозумів і звернувся до спеціаліста.

Але певні неспецифіч­ні ознаки, як-от схуднення, температура незрозумілого генезу чи пітливість мають на­сторожити пацієнта, щоб він звернувся до лікаря. Також пацієнт може напальпувати у себе на тілі збільшений лімфо­вузол. Це теж може наштов­хнути його на думку, що щось не так із його організмом, і краще додіагностувати цей процес.

— Чи ця хвороба є гене­тичною?

— Що стосується неходжкін­ської лімфоми, то генетичний чинник там дуже маленький. Лімфоми Ходжкіна можуть бути більш спадково схильни­ми. Але також відсоток доволі незначний.

— Якщо ж усе-таки захво­рювання вже діагностували, то як його лікують?

— Насамперед хочу зупи­нитися на тому, за допомогою яких методів ми діагностуємо. Це візуалізаційні, як і біопсії, що є основним методом, який може підтвердити діагноз.

Коли лікар отримує резуль­тати біопсії лімфатичного вуз­ла з підтвердженим діагнозом, використовуються різні мето­ди лікування. Здебільшого це хіміо- та променева терапія, а також імунна терапія, яка впливає на імунну систему па­цієнта, допомагає йому боро­тися з лімфомами.

Хіміотерапія відбувається у палатах лікарні. Курси хіміотерапії різні за тривалістю: є досить короткі (тривалістю до 2 днів), є довші - до 6 днів.

— Чи хіміотерапія — це останній етап лікування?

— Лімфома — це, на щастя, такий вид захворювання, який добре піддається терапії. Тоб­то понад 70 відсотків лімфом можна вилікувати, якщо ліку­вання почати вчасно. Проте, на жаль, трапляються рецидиви. У випадках рецидивів ми на­даємо такий метод допомоги, як автологічна трансплантація кісткового мозку.

— Як це відбувається?

— Спочатку треба від паці­єнта забрати його стовбурові клітини, потім провести висо­кодозову хіміотерапію в умо­вах боксу. А потім ці клітинки повернути пацієнтові назад.

Крім автотрансплантації, є ще такий метод, як алоген­на трансплантація кісткового мозку. Уже незабаром плануємо надавати цей метод допо­моги у Львівській лікарні. Тут для цього у нас створено 12 стерильних боксів. Вони по­вністю нові. Усе відповідає основним європейським стан­дартам чистоти приміщень. Обладнання нове, сучасне.

— Чому зараз для Львова актуально створення таких відділень?

— Тому що у Львові збіль­шився потік пацієнтів. Осо­бливо це стосується людей, які змушені були переїхати з інших частин країни у зв’язку з війною. Намагаємося нада­вати усю можливу медичну допомогу — від найелементар­нішої діагностики і до найви­щих методів лікування, тобто до алогенної трансплантації, тут, у Першому ТМО, щоб ство­рити замкнутий цикл надання медичної допомоги пацієнтам.

Багато пацієнтів з онкоге­матологічними захворювання­ми змушені були шукати ме­дичної допомоги за кордоном. Але ми зараз у Львові створи­ли такі умови, що можемо на­давати допомогу українцям в Україні.

Схожі новини