Сім звичок, які шкодять людському мозку

Деякі нешкідливі, здавалося б, звички можуть стати причиною недоумства. І навіть призвести до втрати пам’яті

Розум прикрашає людину, говорить народна мудрість, однак у сучасних умовах ми стали свідками появи шкідливих звичок, що негативно впливають на наш мозок. Чого ж нам слід уникати? У цій статті розповімо про сім звичок, які завдають шкоди людському мозку і впливають на його спроможність та функції. Деякі з них можуть стати причиною нейродегенеративних захворювань.

1. Нестача сну може стати причиною слабоумства!

Одна з найпоширеніших звичок, що негативно впливають на мозок, — недосипання. Згідно з результата­ми одного дослідження, нестача сну є фактором ризику щодо порушення когнітивних функцій і розвитку такої хвороби, як Альцгеймер. Хоча поки що не відомо, як саме це відбуваєть­ся, одне дослідження за іншим вка­зують на зв’язок між порушеннями сну і підвищеним ризиком когнітив­них розладів, включаючи деменцію.

Із віком якісний сон відіграє деда­лі більшу роль у підтримці здоров’я мозку, зокрема у запобіганні хворо­бі Альцгеймера та іншим видам де­менції. Тому краще дотримуватися режиму сну. Якщо ж у вас пробле­ми зі сном, уникайте вживання алко­голю, кофеїну, а також використан­ня ґаджетів у вечірній час. Створіть власні ритуали перед сном.

2. Самотність ставить під за­грозу когнітивні здібності.

Нам, людям, необхідні соціум і реальне спілкування, а не віртуаль­ні контакти в соціальних мережах, тому й не дивно, що результати низ­ки досліджень свідчать про негатив­ні наслідки ізоляції і самотності.

Згідно з одним із них, соціальна ізоляція впливає на фізичне і психіч­не здоров’я людини, її когнітивні зді­бності і в цілому на тривалість життя, підвищує ризик деменції, включаю­чи хворобу Альцгеймера, і має й інші несприятливі наслідки для здоров’я і способу життя. Подумайте, мож­ливо, вам слід скоротити час, який проводите перед екраном, і спілку­ватися з оточенням у реальному сві­ті.

3. Регулярне вживання фаст­фуду також погіршує когнітивні здібності.

Фастфуд містить велику кількість жирів і вуглеводів, що не можна на­звати хорошим варіантом здорово­го харчування. Зрозуміло, така їжа шкодить організму, в тому числі моз­ку. Як показали результати експери­ментів на мишах, висококалорійна дієта погіршує дію частин мозку, що відповідають за навчання, пам’ять та інші когнітивні функції.

За даними іншого дослі­дження, мета якого — вивчення взаємозв’язку між якістю раціону і симптомами депресії, дотримання принципів здорового харчування, особливо середземноморської діє­ти, захищає від такого розладу. Ще одна наукова робота продемонстру­вала зв’язок між якістю дієти і віком мозку. Отже, дотримання рекомен­дацій щодо правильного харчуван­ня сприяє здоровому старінню цьо­го органа.

Така їжа, як ягоди, цілозернові, го­ріхи і зелені листові овочі підтримує функціонування мозку і сповільнює погіршення когнітивних здібностей. Експерти рекомендують додавати ці продукти до свого раціону.

4. Куріння може призвести до втрати пам’яті!

Не є таємницею, що куріння за­вдає серйозної шкоди здоров’ю. Регулярне куріння сприяє атрофії головного мозку, а також стає при­чиною структурних і функціональних порушень у різних частинах цього органа. Крім того, куріння погіршує пам’ять, робить людину більш враз­ливою до різних форм нейродегене­ративних захворювань, як-от демен­ція (зокрема хвороба Альцгеймера), і з часом провокує більш швидке по­гіршення роботи мозку і зменшення об’єму енторинальної кори. Урешті-решт куріння — причина серцево-судинних захворювань, діабету, ін­сульту і підвищеного артеріального тиску.

5. Нестача фізичної активності викликає тривогу і напругу

Також серед звичок, що негатив­но впливають на психічне здоров’я, можна виділити дефіцит фізичної ак­тивності, тобто малорухливий спо­сіб життя. Чим довше ви відмовляє­теся від регулярних занять спортом, тим вищий ризик розвитку деменції, діабету, серцево-судинних захво­рювань і підвищеного артеріально­го тиску.

Згідно з результатами дослі­дження, опублікованого в журна­лі Frontiers in Psychiatry, відсутність фізичної активності сприяла підви­щеному рівню тривожності, депре­сії і стресу під час пандемії. Причи­ною цього слугували обмеження на пересування, що допомагають у бо­ротьбі з коронавірусом.

Крім того, дефіцит фізичних на­вантажень призводить до вивіль­нення токсичних молекул, що зміню­ють клітинні функції у всіх тканинах організму, включаючи мозок. Він пе­реживає поступове погіршення ког­нітивних і моторних функцій, а також порушення в регулюванні емоцій. Регулярна фізична активність збіль­шує кількість хімічних речовин у моз­ку, покращує пам’ять і процес на­вчання.

Отож найкраще вирішення — регу­лярні фізичні навантаження. Якщо це створює проблеми, намагайтеся хо­дити хоча би по пів години на день.

6. Переїдання впливає на мо­зок і пам’ять

Помірність — золота середина, і їжа не виняток. Якщо ви багато їсте, нехай навіть це здорова їжа, ваш мо­зок може виявитися не в змозі ство­рити міцну мережу зв’язків, що від­повідають за мислення і пам’ять.

Тривале переїдання може при­звести до серйозного збільшен­ня ваги, що підвищує ймовірність розвитку серцево-судинних захво­рювань, діабету, раку, підвищеного артеріального тиску і недоумства. Переконайтеся, що ваше харчуван­ня здорове, збалансоване і не над­мірне. Це можуть бути три основні прийоми їжі протягом дня і два пе­рекуси між ними.

7. Відсутність сонячного світ­ла може спровокувати депресію і когнітивні порушення

Сонце, ця яскрава зірка, яка освітлює нашу планету, благотвор­но впливає на здоров’я. Ймовірно, один з найбільш хвилюючих і важли­вих його чинників — здатність впли­вати на психологічний стан людини. Так, наприклад, тривала відсутність сонячного світла в країнах Сканди­навії у зимові місяці призводить до депресії.

Сонячне світло допомагає моз­ку добре працювати. Як свідчать ре­зультати досліджень, вплив соняч­ного світла позитивно позначається на когнітивній здатності у віддаленій перспективі. Зменшення кількості сонячного світла, навпаки, підвищує ризик когнітивних порушень. Крім того, брак природного світла може призвести до депресії.

Читайте також: Шкідливі звички, які псують ранок

Схожі новини