Передплатити Підтримати

«Законопроєкт Зеленського послабить місцеве самоврядування!»

На думку демократичної опозиції, запропонований нинішньою владою варіант децентралізації несе загрозу для єдності держави

Олег Синютка

Президент Володимир Зеленський вніс у парламент законопроєкт «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)». На переконання глави держави, цей документ покликаний «зміцнити конституційно-правові засади місцевого самоврядування, підвищити його ефективність, забезпечити оптимальні умови для реалізації прав і свобод людини на рівні громади, округу та області». Окремо зазначено, що запропоновані зміни до Основного Закону «відповідають встановленій у статті 2 Конституції України унітарній формі державного устрою». Однак не так оптимістично оцінюють цей законопроєкт багато експертів, вони вказують на чимало «підводних рифів» у цьому документі. А представники демократичної опозиції ще більш категоричні — вбачають у ньому загрозу для суверенної України, помічають ознаки майбутнього авторитаризму. Такі побоювання, зокрема, має народний депутат від «Європейської Солідарності» Олег Синютка. За плечима цього політика багатий досвід роботи в органах місцевого самоврядування і виконавчої влади (був заступником міського голови Івано-Франківська та Львова, останні п’ять років очолював Львівську облдержадміністрацію). Як мовиться, на роботі у владі зуби з’їв. Тож його міркування заслуговують на увагу.

— Як на мене, запропоно­вані президентом зміни до Конституції щодо децентра­лізації влади несуть у собі за­грозу для унітарності Україн­ської держави, — сказав Олег Синютка у розмові з корес­пондентом «Високого Зам­ку». — Це прямий крок до згуб­ної для країни федералізації. Тому підтримувати цей зако­нонопроєкт вкрай небезпеч­но для подальшої долі нашої держави. А відтак для «Євро­пейської Солідарності» — не­прийнятно! Ухвалення від­повідного закону відкриє можливість надання «осо­бливого» статусу окремим регіонам голосами простої (а не конституційної) більшості Верховної Ради. А якщо бра­ти до уваги, що парламент невдовзі може бути скороче­но до 300 депутатів, то вия­виться, що за такої умови на­дати цей статус будь-якому регіону можна буде 151 голо­сом. У тому числі тим терито­ріям, які нині перебувають під російською окупацією…

Маю підозру, що внесе­ні президентом Зеленським пропозиції щодо децентра­лізації є продовженням до­мовленостей, досягнутих під час його недавньої зустрічі у Парижі з російським прези­дентом Путіним. Це пряме замовлення Кремля на фе­дералізм і втрату унітарності України! Мені дуже неприєм­но ріже вухо поява у згадано­му законопроєкті такого тер­міну, як «округи». Це калька з Росії. За цим проглядається бажання ввести в Україні ро­сійську монополію на владу.

Турбує мене і те, що з тек­сту президентського зако­нопроєкту щодо змін до Кон­ституції зникла згадка про місто Севастополь. Не пере­конаний, що це «благі наміри» — прирівняти Севастополь до будь-якого іншого регіону. Не виключаю, що за цим криєть­ся спроба вивести Севасто­поль в якийсь інший перего­ворний процес між Україною і Російською Федерацією…

Щодо іншої «новації». Призначення президентом префектів, людей, які фак­тично матимуть змогу під будь-якими приводами усу­вати від влади представників органів місцевого самовря­дування, це не що інше, як послаблення цього самовря­дування. Послабленням є і пропозиція обирати керівни­ків цих самоврядних органів терміном на рік. Бачимо ре­альний наступ на децентралі­зацію, на ті здобутки, які були завойовані громадами рані­ше, які дали можливість цим громадам розвиватися.

— Чим принципово від­різняється цей законопро­єкт від децентралізаційних напрацювань у часи прези­дента Порошенка?

— У попередньому законо­проєкті щодо змін у Консти­туцію не було такого терміну, як «округи». Не було перед­бачено і щорічної зміни керів­ників обласних та окружних рад. Запропоновані нині речі реально послаблять місцеве самоврядування. Вони фак­тично передадуть всю повно­ту владу префектам, тим ке­рівникам, яких призначать безпосередньо із центру.

— Чи можна говорити, що у такому разі Україна, по суті, стане президент­ською республікою?

— За таких змін до Конститу­ції в Україні реально з’явиться можливість узурпації влади. Адже президентський зако­нопроєкт передбачає, що за певних обставин (приводи мо­жуть бути і надуманими) керів­ників органів місцевого само­врядування, безпосередньо обраних громадами на міс­цях, усувають від влади. А на їхнє місце призначають дер­жавних уповноважених. Тоб­то фактично може бути введе­но президентське правління. Це реальна загроза місцевому самоврядуванню!

«Європейська Солідар­ність» займає у цьому питанні чітку позицію: ми проти узур­пації влади, проти калькуван­ня російського прикладу в українські реалії! Децентра­лізація була одним з найбіль­ших досягнень попередньої влади. Ця реформа давала реальну можливість грома­дам на своїх територіях вті­лювати різноманітні проєкти розвитку. Попередня влада давала не тільки потужні по­вноваження громадам, а й підкріплювала ці повноважен­ня реальними фінансовими ресурсами. Сьогодні громади можуть все це втратити.