Передплата 2024 «Добра кухня»

Від пародонтозу до… інфаркту

«Наслідком небезпечного захворювання може бути не тільки втрата зубів», — застерігають стоматологи

Біль сигналізує про карієс. Пародонтоз має зазвичай безсимптомний або малосимптомний перебіг. Фото AllSmiles dental.
Біль сигналізує про карієс. Пародонтоз має зазвичай безсимптомний або малосимптомний перебіг. Фото AllSmiles dental.

За статистикою, з пародонтозом та іншими захворюваннями тканин, які оточують корінь зуба, протягом життя стикаються 8 людей з 10. І саме ураження пародонта є основною причиною втрати зубів після 35 років. Поступова деградація опорних тканин зуба, резорбція кісткової тканини, збільшення рухливості зубів і, як результат, їх випадіння — не єдине ускладнення пародонтозу. Запальні стани тканин, які оточують корінь зуба (а точніше, бактерії, які провокують ці стани), з часом можуть призвести до виникнення атеросклерозу, гіпертонічної хвороби та цукрового діабету. Крім того, вчені довели зв’язок між пародонтозом і ревматоїдним артритом, а також хворобою Альцгеймера.

Як розвиваються хвороби пародонта

Як пояснюють експерти поль­ського видання Moje zdrowie, під захворюваннями пародонта (т. зв. пародонтопатіями) медики мають на увазі прогресуючі агресивні за­пальні стани, які руйнують комп­лекс тканин, що оточують зуб.

Головними чинниками, які провокують запальні процеси у ротовій порожнині, є анаеробні грам-негативні бактерії, найбільш вірулентними з яких є три види, що творять т. зв. червоний комп­лекс: Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia й Treponema denticola.

Причиною проблеми найчас­тіше є нехтування гігієною, що призводить до появи жовтого на­льоту на зубах, — решток їжі, сли­ни та бактерій, які активно роз­множуються у сприятливому для них середовищі. З часом ці від­кладення мінералізуються і пере­творюються на пористий камінь, який відкладається між зубами й під яснами. Наслідком цього є зниження лінії ясен, поглиблення ясенних кишень та оголення па­родонтального простору. Таким чином для бактерій, присутніх у ротовій порожнині, відкриваєть­ся шлях в середину організму. Зокрема й для тих найбільш не­безпечних патогенів з «червоно­го комплексу».

Кому загрожують пародонтопатії

Основним фактором ризику розвитку захворювань ясен і за­палення пародонту є нехтування гігієною — коли людина чистить зуби невідповідно, через що на зубах утворюється зубний на­літ. Організм починає боротися з ним, забезпечуючи імунну від­повідь. З ясенної щілини виділя­ється ексудат — рідина, до скла­ду якої входять антитіла та інші імунні клітини, й завданням яких є контролювати популяцію бактерій у ротовій порожнині. Тож можна сміливо стверджувати, що це ми самі докладаємося до того, щоб у ротовій порожнині розвинувся запальний процес, і його подаль­ші наслідки — це також зона нашої відповідальності.

Проте неправильна, недостат­ня гігієна — не єдиний наш «гріх» щодо зубів і тканин, які до них прилягають. На розвиток паро­донтозу та інших пародонтопатій впливає те:

 • як часто і як старанно ми чистимо зуби, чи використовуємо зубні нитки;
 • як часто відвідуємо стомато­лога, чи регулярно усуваємо зуб­ний камінь;
 • наскільки агресивно ми чис­тимо зуби та гриземо тверду їжу, що може призводити до механіч­ного ушкодження зубів;
 • чи куримо ми;
 • чи потерпаємо від ожиріння;
 • чи страждаємо від анорексії і булімії;
 • чи є у нас загальні хвороби, передусім такі серйозні, як діабет, лейкемія або ВІЛ-інфекція;
 • як часто дихаємо ротом (з огляду на те, що ніс, наприклад, закладений), як часто у нас зага­лом пересихає слизова оболонка рота;
 • чи є гормональні порушення (особливо у період статевого до­зрівання, вагітності та менопау­зи);
 • чи приймаємо ми певні ліки, зокрема імуносупресивні, проти­судомні, блокатори кальцієвих ка­налів і протизаплідні засоби;
 • чи є у нас вади пародонту, неправильний прикус (зокрема надмірне скупчення зубів);
 • чи є спадкова схильність до захворювань комплексу тканин, що оточують зуби.

Як розпізнати хвороби опорних тканин зубів

Найбільшою проблемою є те, що захворювання пародонта розвиваються повільно й часто безсимптомно або малосимп­томно. На відміну від карієсу, коли про процес нищення тканин зубів сигналізує біль, зубний на­літ та зубний камінь пацієнти час­то трактують лише як естетичну проблему і не звертаються до лікаря.

Пародонтопатії нерідко су­проводжуються неприємним, «гнильним» запахом з рота, але хворі не беруть це до уваги. Іг­норують також дискомфорт і не­значну кровоточивість під час чищення зубів. Вважають, що причиною є несерйозне механіч­не ушкодження ротової порожни­ни.

Перші симптоми, які можуть занепокоїти людину, свідчать зазвичай про запущену форму пародонтозу. Це спухлі, вразливі на дотик м’які тканини, червоний «обідок» довкола зубів та яскра­во-червоний (або навіть фіоле­товий) колір ясен, укорочення висоти коронок зубів, що супро­воджується набряком або ого­лення шийок зубів з подальшим їх розхитуванням.

З’являється також біль, часом дуже сильний, що свідчить про дегенеративні процеси у кістковій тканині, які невпинно прогресу­ють.

У дуже запущених стадіях ви­лікувати пародонтоз неможливо. Але якщо розпізнати зміни вчас­но, можна розпочати боротьбу, метою якої є збереження зубів.

Чи знаєте ви, що…

Учені підрахували, що паро­донтоз та інші хвороби пародонту у вагітних втричі збільшують ри­зик передчасних пологів.

Профілактика? Усе просто — відповідна гігієна

Не існує кращого способу за­побігти пародонтозу й іншим за­хворюванням комплексу тканин, що оточують зуб, а також їх гріз­ним ускладненням, як правильна гігієна ротової порожнини.

Ключові правила піклування про здоров’я ротової порожнини — це:

 • щоденне, як мінімум двічі на день, чищення зубів протягом що­найменше двох хвилин (а найкра­ще — після кожного прийому їжі);
 • використання зубної нитки перед сном;
 • використання антибактерій­них ополіскувачів;
 • контрольні візити до сто­матолога раз на шість місяців (і частіше — якщо людина курить си­гарети, хворіє на цукровий діабет чи приймає медикаменти, згадані вище);
 • усування зубного нальоту та каменю — принаймні раз на рік;
 • раз на рік — рентгенодослі­дження зубів, яке дозволить ліка­рю розпізнати патології пародон­та чи карієс на ранніх етапах;
 • дотримання здорової дієти, з малою кількістю простих цукрів й крохмалю, що є їжею для бак­терій, які населяють ротову по­рожнину, але з великою — антиок­сидантів (у т. ч. горіхів, рослинних олій і зелених листових овочів);
 • відмова від куріння.

Каскад запальних факторів у пародонтозі

У ротовій порожнині живе май­же 1000 видів бактерій, але ви­кликати хвороби можуть лише де­які з них. Це передусім мікроби з «червоного комплексу», які через недостатню гігієну колонізують пришийкові ділянки, проникають до оголених частин пародонта та змушують імунні клітини про­дукувати й вивільняти запальні медіатори. Тканини, які оточують зуб, багаті на кровоносні судини, і це сприяє тому, що бактерії, про­дукти їхнього обміну речовин та медіатори імунологічної реакції потрапляють у кровотік. Таке від­бувається передусім у тих пацієн­тів, в яких хворобу пародонта діа­гностували на запущених стадіях. Крім місцевого запального стану в ротовій порожнині, в організмі розвивається загальний запаль­ний стан, який виявляє величез­ний вплив на загострення й моди­фікацію вже наявних захворювань або провокує появу нових.

До хвороб і патологічних ста­нів, які мають зв’язок з пародон­топатіями належать:

 • атеросклероз — у пацієнтів із запущеним пародонтозом у хо­лестеринових бляшках виявляють високий рівень бактерій з «черво­ного комплексу»;
 • артеріальна гіпертензія — накопичення атеросклеротичних бляшок, індукованих бактеріями з ротової порожнини, провокує за­твердіння кровоносних судин, що призводить до підвищення тиску у периферичному та центральному кровообігу;
 • серцево-судинні захво­рювання і зростання ризику су­динних катастроф — ризик виник­нення ішемічної хвороби серця у пацієнтів з патологіями пародон­та є вищим на 25%, ніж у людей зі здоровими навколозубними тка­нинами. А якщо хворий при цьому ще й курить — у вісім разів;
 • діабет — практично кожен діабетик потерпає від хвороб пародонта. Між діабетом та па­родонтозом простежується зво­ротний зв’язок: бактерії «черво­ного комплексу», які циркулюють у крові, призводять до того, що м’язи не беруть багато глюкози, а клітини виявляють недостатню біологічну відповідь на дію інсулі­ну. Декомпенсований діабет, сво­єю чергою, сприяє прогресуван­ню пародонтозу, зокрема робить зубний наліт більш стійким до ме­ханічного усунення;
 • ушкодження нирок — за­пальні стани нирок належать до хвороб, виникнення яких безпо­середньо пов’язане з наявністю запальних вогнищ у пародонті. Сучасні наукові дослідження де­монструють, що майже у 100% па­цієнтів, які перебувають на гемо­діалізі, пародонтоз дуже швидко прогресує, залишаючи невеликі шанси на збереження зубів;
 • передчасні пологи — вчені підрахували, що пародонтоз та інші хвороби пародонту у вагітних втричі збільшують ризик перед­часних пологів. Також доведено прямий зв’язок між поганим ста­ном ротової порожнини у матері й низькою вагою новонародженої дитини;
 • ревматоїдний артрит — є багато наукових доказів, які свід­чать про зв’язок між пародонтозом і ревматоїдним артритом. Окремі патогени, які населяють ротову порожнину, впливають на запаль­ні стани у суглобах. Передусім це A. actinomycetemcomitans. Ця бак­терія не належить до «червоного комплексу», але вважається, що вона може провокувати агресив­ний перебіг пародонтопатій;
 • хвороба Альцгеймера — відкриття ДНК бактерії P. gingivalis у мозку померлих пацієнтів, в яких під кінець життя діагностували хворобу Альцгеймера, та у спин­номозковій рідині у хворих, які жи­вуть з деменцією, може вказувати на інфекційну природу цього ма­ловивченого нейродегенератив­ного захворювання. Вважається, що хронічний пародонтоз, на який людина хворіє понад 10 років, збільшує ризик хвороби Альцгей­мера майже на 70%.

Запам’ятайте!

Не існує кращого способу за­побігти пародонтозу й іншим хворобам тканин довкола зуба, а також їхнім ускладненням, як пра­вильна гігієна ротової порожнини.

Схожі новини