Восени рівень інфекційної захворюваності зросте

Через війну українці не вакцинуються самі й не вакцинують дітей. А несприятливі побутові умови сприяють швидкому поширенню інфекцій

Зараз уся увага українців прикута до війни. Проте інфекційні хвороби нікуди не зникли. Навпаки, війна сприяє їх поширенню. Можуть виникати спалахи небезпечних інфекцій. У групі ризику – люди похилого віку та діти. Про це йшлося під час експертної розмови про вакцинацію у період війни, організованої Центром громадського здоров’я України.

За інформацією керів­ниці відділу організації епіднагляду ЦГЗ Оксани Кошалко, до небезпечних ін­фекційних хвороб належать зо­крема дифтерія, кашлюк, ме­нінгокова інфекція, правець, гострий поліомієліт, кір, крас­нуха, вірусні гепатити, епідеміч­ний паротит та кишкові розла­ди, викликані ротавірусом.

Проти цих інфекцій розро­блено вакцини. Частина з них належить до обов’язкових ще­плень: входять до Національ­ного календаря та гарантовані державою. Їх можна отримати безплатно. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря.

Фактори, що підвищують ризик інфікування у період війни:

  • велике скупчення людей (на вокзалах, у тимчасових при­тулках для біженців);
  • відсутність належних сані­тарно-гігієнічних умов (тривале перебування у бомбосховищах, відсутнє централізоване водо­постачання тощо);
  • недостатнє охоплення ще­пленнями як серед дітей, так і серед дорослих (загальноукра­їнська проблема, яка мала міс­це ще до війни).

Проте навіть якщо людина перебуває у відносно безпечно­му місці, цей ризик зберігаєть­ся, хоч і є меншим.

Чому важливо не пропускати рутинних щеплень

Заступник міністра охо­рони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін підкреслює, що щеплення – це єдина гаран­тована можливість вберегти­ся від інфекційного захворю­вання. Вакцинуватися можна у найближчому закладі охорони здоров’я, який надає первин­ну медико-санітарну допомогу. Внутрішньопереміщеним осо­бам не потрібно укладати нової декларації зі сімейним лікарем. Дитину вакцинують безплат­но, і всі дані внесуть в електро­нну систему охорони здоров’я. За бажання батьки можуть взя­ти у лікаря довідку про проведе­не щеплення.

За прогнозом експертки ВООЗ з питань запобігання роз­повсюдженню захворювань та імунізації Вусали Аллахвердіє­вої, восени на Україну чекає іс­тотне зростання інфекційної захворюваності. Йдеться пере­дусім про кір та дифтерію, але також про кашлюк і поліоміє­літ, спалахи якого продовжують фіксувати в Україні.

«Навіть якщо ви не зроби­ли жодного щеплення, у корот­кий термін можете отримати мінімальну кількість доз, які за­хистять вас та вашу дитину від тяжкого перебігу захворювань. Особливо важливо вакцинувати дітей віком до п’яти років, – на­голошує експертка. – Якщо ви не були вакциновані від кору, ди­тину потрібно буде вакцинувати двічі. Дорослому достатньо од­нієї дози. Також у дитячому віці необхідно ввести як мінімум три дози вакцини проти дифтерії та правця з ревакцинацією кож­ні 10 років і три дози вакцини проти кашлюку. Дітям, старшим від двох років, – як мінімум одну дозу вакцини проти гемофільної інфекції. Дітям до 15 років як мі­німум дві інактивовані дози вак­цини проти поліомієліту».

Важливо знати симптоми ін­фекційних хвороб і відразу пові­домляти про них лікаря. Це до­зволить знизити ризик передачі збудника найближчому оточен­ню. Більшість із цих хвороб, за словами Вусали Аллахверді­євої, починаються як звичай­на застуда, тобто з підвищення температури. Дифтерія, напри­клад, може маскуватися під ан­гіну. Слід пам’ятати, що тільки лікар може поставити діагноз, призначити лікування та вжити заходів для запобігання виник­ненню захворювання у контак­тних осіб.

Попри війну, Україна повніс­тю забезпечена вакцинами. За­пасів вистачить на 3-6 місяців, а у деяких регіонах – навіть до року. Були перебої з поставка­ми вакцини від гепатиту В для новонароджених, однак за­раз завдяки допомозі ЮНІСЕФ вакцина доставлена в Україну та розподіляється по регіонах. «Зберігаються вакцини з до­триманням вимог холодового ланцюга, – запевняє керівник відділу імунізації ЦГЗ Олек­сандр Заїка. – За цим пильно стежать ЦГЗ, МОЗ та Держав­ний експертний центр».

Через війну рівень вакцинації в Україні різко впав

Відсоток охоплених щеплен­нями від туберкульозу дітей за перші три місяці 2022 року тро­хи перевищує 16%. Як і у разі з вакцинацією від гепатиту В, вак­цинація від цього захворювання проводиться відразу після наро­дження. Прогнозований показ­ник щеплених від туберкульозу за станом на кінець року – 65%.

Щодо гепатиту показник тро­хи перевищує 10%.

Від поліомієліту серед дітей віком до 1 року вакцинувалося 15%. Це – значно менше, ніж у попередні роки. Прогнозована цифра вакцинованих на кінець року – 60%, що критично, беру­чи до уваги спалах поліомієліту в Україні (було зафіксовано два випадки, діти мають ознаки не­зворотного паралічу. – Авт.).

Відсоток вакцинованих від дифтерії, поодинокі випадки якої продовжують реєструва­ти в Україні, і правця, від якого немає специфічного лікування та яке можна отримати «у комп­лекті» із травмою дітей віком до одного року (три дози вакцини АКДП) – трохи більш ніж 15%. Прогнозована цифра на кінець року – трохи перевищує 60%.

Від кору, паротиту і краснухи вакцинувалося 15,2-15,3% ді­тей віком до одного року. Про­гнозований показник на кінець року – 61%.

Олександр Заїка нагадує про важливість вакцинації від Covid-19, який продовжують ви­являти як серед дітей, так і се­ред дорослих. Критичними гру­пами щодо ризику розвитку ускладнень цього захворюван­ня є люди похилого віку. Таким обов’язково потрібно заверши­ти повний курс вакцинації, тоб­то отримати три дози вакцини.

Вакцин проти коронавірус­ної інфекції в Україні достатньо. Їх країна отримує у рамках дер­жавних закупівель та механізму COVAX. Інформація про щеплен­ня вноситься в електронну сис­тему охорони здоров’я, після чого можна згенерувати серти­фікат. Цей документ можна ви­користовувати як в Україні, так і поза її межами. Інформацію про отримане за кордоном щеплен­ня від Covid-19 також можна внести до української електро­нної системи охорони здоров’я.

Важливо!

Втрата відомостей про по­передні щеплення, невнесен­ня даних в електронну систему охорони здоров’я або відсутній вакцинальний статус не є пере­шкодою для отримання послу­ги зі щеплення. Розроблено ме­ханізм, який дозволяє довнести ці дані або відновити їх, якщо ті були втрачені. Це стосується як рутинних щеплень, так і ще­плень проти Covid-19.

Дані, внесені в українську електронну систему охорони здоров’я, можна використову­вати для продовження вакцина­ції за кордоном.

Читайте також: «Пандемія не закінчилася. Треба й надалі дбати про захист»

Схожі новини