Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

«Поки що Міністерство охорони здоров’я не ставило перед в. о. ректора завдання з організації конкурсу. І щодо участі у конкурсі…»

МОЗ досі не зробив висновків щодо скандалу з розподілом студентів до інтернатури Львівського медичного університету

Фото: meduniv.lviv.ua
Фото: meduniv.lviv.ua

Після скандалу з розподілом студентів до інтернатури Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицього алярмово звільнили 83-річного ректора Бориса Зіменковського. Він очолював університет 25 років. В.о. ректора медичного вишу МОЗ призначив 40-річного ексдиректора обласного департаменту охорони здоров’я Ореста Чемериса. Таке призначення багатьох львів'ян здивувало… До речі, лише за день до цього Орест Чемерис став проректором ЛНМУ з науково-педагогічної (лікувальної) роботи.

Нагадаємо, після скан­далу в медуніверситеті МОЗ створив комісію, яка має оці­нити ситуацію, що склалася у Львівському національному медуніверситеті під час роз­поділу студентів в інтернату­ру. А також щодо упередже­ного ставлення до студентів і проявів сексизму… Як дізна­лась журналістка «ВЗ», ви­сновків комісії МОЗ немає дотепер.

Чи відбудеться в медуні­верситеті повноцінний кон­курс на посаду ректора? Чи братиме у ньому участь но­вопризначений нашвидкуруч в.о. ректора? Як відреагува­ли студенти на кадрові зміни в університеті?

— Більшість студентів раді, що процес обрання ново­го ректора запущено шля­хом усунення попередньо­го в.о. ректора, — розповіли «ВЗ» студенти, які навчають­ся у медичному виші. — За на­шою інформацією, новий в.о. ректора зобов’язується про­вести конкурс на посаду рек­тора, цього і очікуємо.

Утім, у пресслужбі медич­ного університету журналіст­ці «ВЗ» повідомили, що про конкурс на посаду ректора їм нічого не відомо.

— Такий конкурс оголо­шує Міністерство охоро­ни здоров’я, — зауважили у пресслужбі ЛНМУ. — Нам про конкурс наразі нічого не ві­домо. Ректор не має до цьо­го відношення, і в.о. ректора — так само. Це не його компе­тенція. У попереднього рек­тора Бориса Зіменковського чинний контракт закінчився у жовтні минулого року, і його було призначено на поса­ду в.о.ректора на певний пе­ріод часу — до оголошення конкурсу. Міністерство охо­рони здоров’я може у будь-який момент розірвати цю трудову угоду з в.о. ректора і призначити когось іншого на цю посаду. Тому що умови контракту це одне, а умови в. о. — інше.

Якщо буде оголошено конкурс, у ньому пропису­ються умови: хто саме може брати участь у конкурсі, хто саме може претендувати на посаду. Є певні кваліфікаційні вимоги до кандидатів: окрім того, що має бути медична освіта, має бути ще й викла­дацький стаж тощо.

— Чи буде новопризна­чений в.о. ректора Орест Чемерис брати участь у конкурсі?

— Коли ми з ним попере­дньо спілкувалися, він ска­зав, що це залежить від дуже багатьох обставин. Зараз тільки вникає у суть справ. Він менш ніж тиждень на по­саді. Зрозуміло, що не гото­вий говорити про те, чого не знає. Йому потрібно оціни­ти ситуацію, масштаби того, що відбувається в універси­теті, тієї відповідальності, яка на ньому чи на будь-кому, хто готовий брати її на себе, ле­жатиме.

У пана Чемериса, зага­лом, є три основні завдання:

  1. Провести вступну кам­панію (тільки минулого тиж­ня було оприлюднено прави­ла вступу).
  2. Вирішити питання щодо так званої залізничної лікар­ні на вул. Огієнка, яку хочуть передати медуніверситету. Він цим проєктом опікується протягом року, будучи на по­саді директора департамен­ту охорони здоров’я. І зараз цим питанням займається.
  3. Долучення медуні­верситету до створен­ня реабілітаційного центру на базі Першого міського медоб'єднання. Поки що у нього є конкретні завдання. І поки що, я так розумію, Мі­ністерство охорони здоров’я не ставило перед Чемерисом завдання з організації кон­курсу. А тим паче щодо участі у конкурсі. Наразі це питан­ня не на часі, не стоїть на об­говоренні.

— Чи вдалося вирішити питання з розподілом сту­дентів в інтернатуру?

— Ситуація з розподі­лом була внутрішньо підігрі­та, скажімо так. Зрештою, нею займається новоутво­рена комісія Міністерства охорони здоров’я. Резуль­татів комісії ми поки що не маємо (комісія мала нада­ти висновки впродовж двох тижнів, але цього не ста­лося. — Авт.). Комісія мала проаналізувати, чи були по­рушення? Чи були втру­чання в систему? Якщо зня­ти емоційну складову, то були закиди, що якісь місця з’являлися, якісь зникали… Хтось допустив до участі у конкурсі педіатрів, хоча в них нібито мав бути свій розпо­діл (окремий). А в останній момент представник мініс­терства сказала, що «ні, пе­діатри можуть брати участь у загальному конкурсі». І че­рез це, власне, виникли пев­ні непорозуміння…

Ми не маємо результатів перевірки. Але комісія пра­цювала, вони спілкувалися з членами комісії з розподі­лу. Вивчали електронні ню­анси. Розподіл відбуваєть­ся в електронному вигляді. Якщо є якісь втручання у сис­тему, ясно, що вони залиша­ють електронний слід…

Схожі новини