Передплата 2024 ВЗ

Як не платити «за того хлопця»?

Жителі Львова обурюються тим, що «Львівтеплоенерго» дописує їм «зайві» куби гарячої води за так званий небаланс

Фото ілюстративне з сайту pexels
Фото ілюстративне з сайту pexels

Новий рядок «Небаланс» у платіжках за тепло та гарячу воду з’явився у платіжках львів'ян ще рік тому. Відтоді мешканці обурюються: чому «Львівтеплоенерго» дописує їм «зайві» куби гарячої води за так званий «небаланс»?

Як пояснювали ще тоді у Теплоенерго, це різниця між об'ємом води, яка зайшла у буди­нок, і тим об'ємом, який су­марно показують квартирні лічильники мешканців бу­динку. Якщо сума показни­ків квартирних лічильників менша, ніж той об'єм, що зайшов у будинок, тепло­вики «розкидають» додат­ковий об'єм пропорційно всім мешканцям будинку. Львів'яни справедливо обу­рюються: чому мають пла­тити не тільки за себе, а й «за того хлопця»? Тим паче, «на носі» опалювальний се­зон, який загрожує нови­ми захмарними цифрами у платіжках…

«Працюємо згідно із за­коном України про комер­ційний облік теплової енер­гії та водопостачання, згідно з яким всі теплопостачаль­ні підприємства і водокана­ли зобов’язані встановити комерційні вузли обліку — як теплової енергії, так і гаря­чої води, — пояснила «ВЗ» начальниця відділу облі­ку та збуту теплової енер­гії ЛМК «Львівтеплоенер­го» Галина Пакулець. — Це загальнобудинкові лічильни­ки гарячої води. Увесь облік ведеться виключно згідно з показниками цього комер­ційного вузла обліку. Окрім того, наші споживачі ма­ють квартирні прилади об­ліку, які, згідно із законо­давством, визначаються як розподільні, тобто викорис­товуються для розподілу га­рячої води. Якщо об'єм га­рячої води, спожитої згідно з показниками будинково­го лічильника, перевищує об'єм води, який подали споживачі згідно з показни­ками своїх квартирних лі­чильників більший, то вини­кає небаланс. Цей небаланс розподіляється на спожива­чів будинку. Є два варіанти розподілу небалансу. Пер­ший: якщо у всіх квартирах є лічильники, то небаланс роз­поділяється на всіх спожива­чів пропорційно до фактично спожитого об'єму. Тобто ви­раховується, скільки припа­дає на один куб небалансу і пропорційно до тих кубів, які подали споживачі, донара­ховується об'єм небалансу.

Другий варіант: якщо у будинку є окремі кварти­ри, які не мають квартир­них лічильників, різниця між об'ємом води, який показав будинковий прилад, і тим об'ємом, який показали квартири з лічильниками, розподіляється на квартири без лічильників пропорцій­но до кількості осіб, які там живуть чи зареєстровані.

Небаланс може утворю­ватися через те, що меш­канці не подають показників своїх лічильників. Показни­ки квартирних розподіль­них лічильників, згідно із законом України, спожива­чі зобов’язані щомісяця по­давати виконавцю послуг (тобто Теплоенерго). Навіть тоді, коли є нульове спожи­вання, тобто мешканець не користується послугами, він все одно зобов’язаний по­дати той нуль самостійно. Бо надавачі послуг не зніма­ють показників лічильників. Ми зобов’язані лише раз на рік зробити контрольний об­хід і зняти фактичні показни­ки лічильників.

Закликаємо споживачів подати показники приладу обліку останнього дня міся­ця (30 числа), щоб не було розбіжності у днях. Іноді дехто подає показники, на­віть не дивлячись на свій лі­чильник. І тоді виникає пе­реплата. Треба подавати фактичний показник.

Ще одна причина неба­лансу — хтось із мешканців хитрує з лічильниками, ста­вить на них магніти. Тому закликаємо забути про це і просто адекватно спожива­ти і адекватно подавати.

Щоб вирішити питання з небалансом, якийсь контроль одного за другим се­ред мешканців будинків має бути. «Львівтеплоенер­го» не може проконтролю­вати всі будинки з гарячим водопостачанням у Львові. У нас на одного контроле­ра припадає 40−50 будин­ків, і він встигає зняти лише показники загальнобудин­кових приладів обліку. Але у більшості будинків ство­рено ОСББ (об'єднання співвласників багатоквар­тирних будинків). Рекомен­дуємо провести загаль­ні збори на чолі з головою ОСББ та за участі наших працівників (ми ніколи не відмовляємося допомогти). Можемо робити контрольні обходи, щоб дисциплінува­ти споживачів. Ми живемо разом і спільно відповідає­мо за воду, яка заходить у будинок. І «Львівтеплоенер­го», і «Львівводоканал» ма­ють намір отримати за цю воду кошти, тому що вони їх теж витратили на цю воду. По-іншому працювати не будемо. Спільними зусил­лями все має з часом вирів­нятися.

Коментар для «ВЗ»

Олег ПОПЕНКО, голова Спілки споживачів комунальних послуг України

Негативно оцінюю Закон «Про комерційний облік теплової енергії». Коли його тільки ви­вчали, мене запросили на слухання у Комітет Верховної Ради, і я тоді ще заявив, що цей за­кон — не для споживачів, а для монополістів. Люди отримали у власність багатоквартирний житловий фонд, який експлуатували остан­ні 25 років, і «вбили» цей житловий фонд. За­кон «Про комерційний облік теплової енер­гії» можна впроваджувати тільки після того, як максимально будуть проведені капремон­ти багатоквартирного житлового фонду. А на сьогодні втрати у житловому фонді - до 50% тепла.

Щодо небалансу, то дописаний небаланс не може в рази перевищувати зафіксоване спожи­вання квартирного лічильника. Звичайна лю­дина не повинна сплачувати небаланси по 10 кубів. Небаланси можуть бути у межах 10−15%. Втрати у мережі багатоквартирного будинку не можуть сягати 300%. Це фізично неможли­во. Таким чином теплопостачальна компанія перекладає споживання ваших сусідів на вас. Деякі споживачі не подають показників спожи­вання гарячої води, і теплопостачальна ком­панія замість того, щоб проводити з ними ро­боту, виставляти їм претензії, перевіряти їхні лічильники, перекладає зобов’язання сусідів на сумлінних платників. У цьому випадку можна створити в будинку ініціативну групу та працю­вати з сусідами — виставляти дані лічильників, розбиратися зі своєчасністю їх подачі. Якщо у вас ОСББ, воно мало би цим займатись. Якщо є порушення з боку теплопостачального під­приємства, треба скаржитись у Держпродспо­живслужбу або у НКРЕКП.

Схожі новини