Відчути науку на дотик

Школярі з усієї України відкривають для себе любов до хімії разом з Львівським університетом

Вітання із перемогою Ірині Мартиняк від ректора університету, члена-кореспондента НАН України Володимира Мельника та співголови організаційного комітету Конкурсу «Кристали» академіка НАН України Романа Гладишевського.
Вітання із перемогою Ірині Мартиняк від ректора університету, члена-кореспондента НАН України Володимира Мельника та співголови організаційного комітету Конкурсу «Кристали» академіка НАН України Романа Гладишевського.

Всеукраїнський конкурс юних дослідників «Кристали» імені Євгена Гладишевського уже багато років поспіль перетворює Львів на столицю молодих, активних і креативних школярів, які лише розпочинають свій шлях у науці, але уже зараз втілюють головне завдання вченого – пізнавати світ і творити прекрасне. Щорічно у конкурсі беруть участь тисячі спраглих до знань школярів, а саме змагання вже давно стало відомим не лише у нашій державі, а й здобуло славу за кордоном, зацікавивши молодих та досвідчених науковців від Польщі аж до Мексики. І це цілком закономірно, адже формат Конкурсу та його масштаб є безпрецедентним не лише для України, а й для світу.

Славетний львів’янин Євген Гладишевський.
Славетний львів’янин Євген Гладишевський.

Проводить Конкурс ка­федра неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Фран­ка, а лабораторіями стають кух­ні, дитячі кімнати та шкільні кла­си в усіх куточках України. Саме тут щороку учні різного віку про­водять креативні експерименти, здійснюють наукові досліджен­ня і власними руками вирощу­ють диво природи – кристали. На переконання організаторів Конкурсу, це сприяє тому, що активні школярі відкривають у собі справжню любов до хімії, дізнаються, наскільки багато­гранним може бути її вивчення, а відтак пізнають красу та велич природи через науку.

Історія конкурсу сягає 2010 року, коли він мав обласне зна­чення та згуртував лише 13 охо­чих до наукового змагання шко­лярів. З року в рік популярність конкурсу зростала, а разом з тим росло й бажання україн­ських дітей потренуватися у ви­рощуванні кристалів. Завдяки безпрецедентній популярнос­ті у 2017 році конкурс здобув звання Всеукраїнського. Зага­лом упродовж тринадцятиріч­ної історії участь у ньому взяли майже 24 тисячі школярів з усіх куточків України та з-за кордону.

Традиційно, позмагатися за перемогу у конкурсі можуть школярі будь-якого віку: від найменших першокласників до вже впевнених у собі випускни­ків. Під наглядом батьків та вчи­телів учні 1-6 класів упродовж трьох місяців самотужки виро­щують кристали із запропоно­ваних реактивів. Безумовно, усі препарати є цілком безпечни­ми та доступними для малень­ких науковців. За цей час діти вчилися вирощувати справжні кристали із найрізноманітніших речовин: солі, цукру, лимонної кислоти, амоній- чи калійдигі­дрогенфосфату тощо. Таким чи­ном діти отримують шанс пізна­ти і полюбити хімію ще до того, як матимуть такий предмет у своєму шкільному розкладі.

У той же час учні 7-11 кла­сів випробовують себе у ролі справжніх вчених і готують та надсилають тези своїх науко­вих спостережень і відкриттів на різноманітні теми. Школярі вже робили доповіді про кристали у техніці, кристали майбутнього, кристали в історії та мистецтві, досліджували таємниці росту та мистецтво синтезу кристалів, специфіку їхніх кольорів, розмі­рів і форм та багато іншого.

Щире захоплення талантами українських школярів з року в рік висловлює голова журі конкурсу «Кристали» відома польська на­уковиця, професорка Універси­тету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща) Зофія Жон­чинська. «Роботи школярів за­вжди на високому рівні, що свід­чить про їхні глибокі знання та любов до хімії, прагнення пізна­вати нове. Конкурс має важли­ве значення для популяризації кристалохімії, хімії та інших при­родничих наук не тільки в Украї­ні та Польщі, а й у Європейсько­му Союзі. Участь у таких заходах зближує народи», – зазначає Зофія Жончинська.

Руслана Поправко на початку шляху до перемоги – із професоркою Зофією Жончинською та доценткою Зіновією Шпиркою.
Руслана Поправко на початку шляху до перемоги – із професоркою Зофією Жончинською та доценткою Зіновією Шпиркою.

Учасниками конкурсу в різ­ні роки були талановиті школя­рі, які зараз є успішними сту­дентами і науковцями провідних українських та іноземних уні­верситетів, винахідниками та підприємцями. І це не дивно, адже любов до науки, яка спа­лахнула у юному віці, уже ніколи не зможе згаснути.

Так, багаторічна учасниця і переможниця змагання Іри­на-Романа Мартиняк після за­вершення шкільного навчання у м. Золочеві Львівської облас­ті стала студенткою хімічного факультету Львівського універ­ситету. А вже зараз творить на­укову кар’єру й в інших провід­них інтелектуальних центрах Європи – Паризькому дослід­ницькому університеті PSL (Франція) та Федеральній полі­технічній школі Лозанни (Швей­царія). «Конкурс «Кристали», в якому я брала участь та пере­могла у 2015 та 2016 роках, став для мене поштовхом присвя­тити своє життя науковим до­слідженням у галузі хімії. Цей конкурс розкриває красу бра­терства та рівноправ’я в науці, а також виховує прагнення до не­стандартних підходів у вирішен­ні проблем. Змагання відігра­ло важливу роль у формуванні моїх особистих стандартів про­ведення наукових досліджень, а також назавжди закарбувало моє бажання до вивчення явищ впорядкування у конденсованій матерії», – ділиться своїми вра­женнями Ірина Мартиняк.

Перспективних дослідників Конкурс у буквальному сенсі ви­ховує сотні. Зокрема у 2022 році Конкурс «Кристали» об’єднав понад 3800 школярів. Учні віком 6-12 років вирощували крис­тали алюмокалієвих галунів, а школярі віком 13-18 років готу­вали тези наукових досліджень і шукали інформацію про криста­ли в історичних згадках та дізна­валися, як їх використовують у мистецтві.

Переможницею конкурсу серед учнів старшої вікової ка­тегорії стала учениця 10 кла­су Дмитрівської ЗШ імені Т. Г. Шевченка Кропивницького ра­йону Кіровоградської області Руслана Поправко із доповід­дю на тему «Кристали-тріони Станіслава Лема та антифе­ромагнетики». «Я беру участь у конкурсі вже четвертий рік поспіль – чотири кроки до пе­ремоги. Кожен навчальний рік був насичений цікавим матері­алом, це допомогло розшири­ти уяву та удосконалити нави­чки. Участь у конкурсі не лише підвищила мої знання з таких предметів, як хімія та фізика, а й покращила комунікаційні та ораторські здібності. Приємне журі, цікаві учасники виклика­ли позитивні емоції, гарний на­стрій під час захисту. Я вірю, що зможу використати набу­ті знання та уміння для май­бутнього України, для побудо­ви процвітаючої держави!» – з теплотою та надією зазначає Руслана Поправко.

Організатори конкурсу пе­реконують, що він обов’язково відбуватиметься і далі, незва­жаючи на усі виклики часу, адже саме наука є тим інструментом, який спроможний забезпечити динамічний розвиток України. Тим паче, що своєрідний запо­віт виховувати любов до пізнан­ня у молодих серцях залишив засновник Конкурсу – Євген Іва­нович Гладишевський – видат­ний львівський вчений, хімік, Заслужений діяч науки, профе­сор Львівського університету, дійсний член Наукового това­риства ім. Шевченка. Він зро­бив вагомий внесок у розвиток світової науки в галузі кристало­хімії, був одним із засновників і керівників феномену – Львів­ської наукової школи «Криста­лохімія», доробок якої стано­вить 20% світових досягнень у своїй галузі та охоплює понад 200 успішних вчених.

У науковому доробку про­фесора Євгена Гладишевсько­го сотні наукових праць, саме він вперше з усіх науковців світу розпочав систематичне дослі­дження взаємодії компонентів у металічних системах, відкрив і визначив кристалічну структу­ру тисячі сполук, прославивши Львівську наукову кристалохі­мічну школу на весь світ.

Авторські роботи юних дослідників.
Авторські роботи юних дослідників.

А ще Євген Іванович був не лише видатним науковцем, а й чудовим педагогом. Він умів згуртувати навколо себе мо­лодь, прищеплював студентам та учням зацікавлення до дослі­джень, вселяв бажання займа­тися наукою, вмів показати, що хімія є цікавою, багатогранною, захоплюючою та оригінальною.

Львівський національний уні­верситет ім. Івана Франка про­довжує добру місію Євгена Гладишевського, щорічно про­понуючи юним дослідникам пізнавати неймовірний світ кристалів та радо запрошую­чи випускників загальноосвітніх шкіл з усієї країни до цікавого навчання, заняття високою на­укою та здобуття якісної україн­ської освіти – запоруки успішної кар’єри.

Ярина Пришляк

Схожі новини

Популярне за добу

Популярне за тиждень