Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Не страшна вакцина – страшний вірус?

За весь час проведення вакцинації від Covid-19 на Львівщині лише в однієї людини зафіксували виражену алергічну реакцію на введений їй препарат

Вакцина, як і будь-який інший медичний препарат, не є абсолютно безпечною, проте користь від її використання, кажуть медики, суттєво перевищує можливі ризики. Якщо порахувати, скільки життів українців забрав коронавірус і скількох довів до інвалідності та порівняти цю кількість з кількістю осіб, в яких виникли ускладнення після вакцинації (однократне підвищення температури тіла, озноб чи біль у руці до уваги не беремо, адже це — очікувані поствакцинальні реакції), вибір — очевидний.

Щоб знизити рівень не­довіри до вакцина­ції серед населення, Кабмін ще наприкінці берез­ня ухвалив постанову, яка пе­редбачає разові виплати паці­єнтам, в яких після вакцинації від коронавірусу виникнуть ускладнення. Йдеться про ті, які призводять до стійко­го розладу функцій організму, тобто інвалідності. На випла­ти відшкодувань таким особам Міністерству охорони здоров’я виділили з державного бюдже­ту у 2021 році 55 млн 920 тисяч гривень. А оскільки з 1 липня прожитковий мінімум для пра­цездатних осіб зростає (з 2270 до 2379 гривень), то й розмір цих виплат автоматично збіль­шується.

Якщо вакцинація призве­де до інвалідності І групи, та­кій особі виплатять компенса­цію у розмірі 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Це — 908 тисяч гривень, а з 1 липня — 951 тисяча 600 гривень. Якщо внаслідок ще­плення людина отримає інва­лідність ІІ групи — 350 прожит­кових мінімумів (794 тисячі, а з липня — 832 тисячі 650 гри­вень). Якщо ІІІ — 300 прожит­кових мінімумів (681 тисячу, а вже за тиждень — 713 тисяч 700 гривень).

У разі, якщо буде доведе­но, що вакцинація призве­ла до смерті пацієнта, чле­ни сім’ї, батьки або утриманці померлого можуть претенду­вати на компенсацію у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Це — 1 міль­йон 702 тисячі 500 гривень, а з 1 липня — 1 мільйон 784 тися­чі 250 гривень. Ця сума буде розділена між ними пропорцій­но. За відсутності докумен­тів, що підтверджують родин­ні зв’язки, такий статус можна буде встановити у судовому порядку.

Перед щепленням пацієн­та попереджають про можливі побічні реакції. Якщо така ре­акція виникає у проміжку 0−48 годин після проведення вакци­нації, медпрацівник заповнює карту-повідомлення і подає її у Державний експертний центр МОЗ України (орган, уповно­важений проводити фармако­нагляд) у паперовому та/або електронному вигляді. Якщо стан пацієнта погіршився впродовж наступних 30 діб піс­ля введення вакцини, то це вже буле називатися «несприятли­вою подією після імунізації».

Усі серйозні випадки роз­слідують регіональні гру­пи оперативного реагування, які працюють при департа­ментах охорони здоров’я і до складу яких входять лікарі різ­них спеціальностей. Експерти збирають та аналізують вели­кий обсяг інформації про по­дію, зокрема перевіряють стан здоров’я людей, які були ще­плені з того ж флакону (у разі якщо вакцинація здійснювала­ся не однодозовим препара­том) і вивчають медичну картку пацієнта на предмет наявності фонових захворювань.

Після встановлення інвалід­ності медико-соціальною екс­пертною комісією така осо­ба вже може претендувати на разову виплату. Як пише сайт Obozrevatel, для цього їй необ­хідно подати у МОЗ пакет до­кументів: заяву із зазначенням рахунку у банку, на який мож­на перерахувати кошти, копію паспорта та облікової картки платника податків (необхідно буде також пред’явити оригі­нали цих документів), оригінал довідки МСЕКу про призначен­ня групи інвалідності або копію цього документа, завіреного нотаріально, примірник прото­колу розслідування (документ надає заявнику група опера­тивного реагування) та копію рішення суду про встановлен­ня такого факту (за умови, що особі довелося звертатися у суд).

Для отримання компенсації родичами померлого слід пода­ти заяву про виплату (окремо — від кожної особи), копію паспор­та та облікової картки платника податків, примірник протоко­лу розслідування і копію свідо­цтва про смерть вакцинованої особи. Якщо виплату отриму­ють батьки померлого — копію свідоцтва про його народжен­ня. Якщо дружина/чоловік — ко­пію свідоцтва про шлюб. У разі, якщо суд встановив, що заявник перебував на утриманні помер­лого або був членом його сім’ї, потрібно буде також подати ко­пію рішення суду (або копію рі­шення про визнання опікуном). Якщо померлий сплачував алі­менти (або якась особа пе­ребувала на його утриманні) і здійснював зі своєї заробітної платні відповідні відрахування, необхідно подати довідку від роботодавця.

Розглядатиме заяви спеці­ально створена комісія у МОЗі, яка зобов’язана ухвалити рі­шення не пізніше, ніж через 20 робочих днів з моменту над­ходження заяви. Якщо комісія призначить виплату, впродовж 10 робочих днів повинна вида­ти наказ, після чого впродовж наступних п’яти робочих днів кошти мають надійти на бан­ківський рахунок, зазначений у заяві.

Коментар для «ВЗ»

Валентина Чоп’як, д.м.н., професор, відомий лікар-імунолог та алерголог, керівник регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації

Смертельних випад­ків від анафілактичних шо­ків внаслідок вакцинації від Covid-19 за весь період вак­цинальної кампанії на Львівщині зафіксовано не було. З усіх алергічних реакцій одна була виражена.

На розгляд комісії надій­шло 11 повідомлень про ре­акції легкого і середньо-важ­кого рівня. Надважкого — не було.

Усі випадки поствакци­нальних подій фіксуються, описуються, скрупульоз­но переглядається вся до­кументація. Над цим працює спеціально створена комісія, яка складається зі спеціаліс­тів з різних галузей медици­ни. Кожен випадок розгляда­ється окремо.

Схожі новини