«Контрабанда сигарет псує репутацію України в очах європейського співтовариства»

Перше інтерв’ю Іллі Ніжнікова на посаді керівника Львівської митниці

Львівська митниця запрацювала з 1 липня у складі єдиної юридичної особи Державної митної служби. До реорганізації функціонувала Галицька митниця на основі трьох областей: Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської. Новий керівник митниці Ілля Ніжніков з 14 червня почав виконувати обов’язки, а з 27 липня його призначили на постійну посаду як переможця конкурсу. Зараз триває конкурс на посаду заступника начальника митниці. Про реорганізацію, корупцію, контрабанду та кадрові призначення говоримо в ексклюзивному інтерв’ю з новим керівником Львівської митниці.

— Про вас у публічному просто­рі мало інформації, навіть фотогра­фії вашої не можна знайти в Інтерне­ті. Чому?

— Те, що немає фотографії, пов’язано з певними обмеженнями у моїй попере­дній роботі.

— Розкажіть про себе.

— У 1981 році народився у Києві, дея­кий час, у юнацтві, жив у Криму.

— Цим і пояснюєте наявність у де­кларації нерухомості у Криму?

— Так, у 90-их роках тато працював ди­ректором радгоспу, був задіяний у сіль­ському господарстві, тому вся родина переїхала туди жити. З 86-го, одразу піс­ля Чорнобильської катастрофи, і до 97-го року ми жили у Криму, в сільській місце­вості. Там я навчався у турецькому ліцеї, це була школа-інтернат, і деякі предмети вивчав турецькою мовою. Тому знаю ту­рецьку на побутовому рівні.

Мати — викладач англійської мови, у Києві вчився у школі з поглибленим ви­вченням англійської. В 11-му класі ви­рішив здобути професію юриста, почав проходити відбір до працевлаштування і для початку військової служби в СБУ. Для вступу обрав навчальний заклад, де здійснювалась підготовка кадрів для Служби безпеки України, — Національ­ну юридичну академію імені Яросла­ва Мудрого у Харкові. Закінчив у 2005 році. Ще з 2000 року вступив на військо­ву службу на посаду курсанта, а з 2005 року вже отримав перше офіцерське військове звання і почав працювати в Управлінні СБУ. На час звільнення з вій­ськової служби маю звання полковника юстиції.

Починав працювати слідчим в СБУ міста Києва. До 2010-го працював на по­саді слідчого, далі керував слідчими під­розділами. Під час подій Майдану був пе­реведений в Управління СБУ в Одеській області, там у 2014 році зустрів російську агресію, сепаратистські прояви в Оде­сі. Слідчі, якими я керував, розслідували події 2 травня.

— Була реальна загроза в Одесі?

— Була. Були потужні сепаратистські прояви, інспіровані державою-агресо­ром. Майже кожен тиждень відбувалися терористичні акти, вибухи, замахи.

Після цього мене перевели у Головне управління СБУ у Києві та Київській об­ласті, де я очолював слідчий підрозділ до звільнення у 2020 році.

З 2020-го працюю у системі Держ­митслужби. Це був набір за контрактом (за правилами, які діяли під час панде­мії Covid-19), було оголошено конкурс, і мене прийняли на посаду начальни­ка управління. Одночасно з тим був ого­лошений конкурс на посаду начальника Львівської митниці. Я подав документи, пройшов співбесіди і був оголошений пе­реможцем. Після цього — спецперевірка, і ось 27 липня — призначення.

— Триває реформування митни­ці. Які завдання стоять перед Львів­ською?

— Етап реформування передбачав по­чаток функціонування Державної митної служби в моделі єдиної юридичної осо­би: Львівська митниця — вже як структур­ний підрозділ Державної митної служ­би. Основне завдання — щоб з 1 липня Львівська митниця зафункціонувала без­перебійно. Черг, як ви знаєте, на пунктах пропуску не було.

— Реформа митниці полягає не лише у технічних речах…

— Мета реформи — забезпечити якіс­не надання сервісу, викорінення ганеб­них проявів корупції, захист економічних інтересів нашої держави. І, звичайно, бо­ротьба з контрабандою.

— Після резонансного засідання РНБО 46 митників Львівської митни­ці усунули від посади, однак за кілька місяців їх поновили. Чому? Чи спілку­вались ви з цими людьми? Як оцінює­те такий крок: чи такі дії не компроме­тують митницю і владу?

— У квітні Державна митна служба на­діслала до Галицької митниці список осіб, які, ймовірно, могли бути пов’язані з контрабандними схемами. Щодо них було порушено дисциплінарні прова­дження, які тривали два місяці. Для під­твердження чи спростування їхньої вини було скеровано запити у правоохорон­ні органи. Однак дисциплінарні прова­дження були закриті у зв’язку з відсутніс­тю у їхніх діях дисциплінарних проступків та підстав до притягнення до відпові­дальності. Митники повернулися до ви­конання службових обов’язків.

Крім того, працівники Галицької мит­ниці проходили тестування, які склада­лися з трьох етапів. Перший — на зна­ння законодавства. Другий — на загальні здібності. Хто успішно пройшов два по­передні етапи, допускався до тестуван­ня на благонадійність. За результатами проведених тестувань було визначено, хто з працівників рекомендований умов­но, рекомендований, умовно не реко­мендований, не рекомендований для пе­реведення на Львівську митницю.

Читайте також: Українських митників перевірять на поліграфі

— Така процедура стосувалась усіх працівників митниці?

— Так.

— Які результати: чи є звільнення, відсторонення, пониження у посаді?

— Ця перевірка була зрізом для керів­ників, які будуть призначати осіб на поса­ди і визначати їм іспитовий термін.

— Скільки працівників на випробу­вальному терміні?

— Штат Львівської митниці налічує 988 осіб, і кожному з них встановлено випро­бувальний термін — шість місяців. Крім того, з 857 працівників Галицької мит­ниці (у межах Львівщини), які проходили тестування, 764 переведено на Львівську митницю.

— Чи правильно я розумію, що пре­тензій до 46 митників немає?

— Їх переводили на Львівську митницю з урахуванням того, чи пройшли вони пе­ревірку на благонадійність. Не всі праців­ники переведені.

— Скільки позбулись своїх посад?

— Троє залишились на посадах у Га­лицькій митниці, яка перебуває у ста­ні ліквідації, 43 переведені на Львівську митницю.

— Ваше останнє місце роботи — по­сада начальника управління бороть­би з митними правопорушеннями Департаменту боротьби з контра­бандою та порушеннями митних пра­вил. Тобто про контрабанду ви знаєте все… Як так сталося, що у 2020 році Україна поставила в ЄС 4% від неле­гального ринку сигарет?

— Класична контрабанда — це кри­мінальна відповідальність, митні пра­вопорушення — адміністративна відпо­відальність, однак у суспільстві всі ці правопорушення називають контрабандою.

Щодо контрабанди цигарок, циф­ри справді значні, однак контрабанда цигарок з України не дуже притаман­на Львівській області. Партії цигарок, які затримують митники Львівщини, не­значні. Переважно це цигарки, які пере­міщують у тайниках, сховищах. Партій сигарет, які б переміщували вантажни­ми автомобілями, вагою по 20 тонн, у Львівській митниці не затримували, як, зокрема, і наші польські колеги на су­міжних митницях.

Контрабанда сигарет є іміджевим пи­танням для нашої країни — це псує ре­путацію України в очах європейського співтовариства. Але насамперед контрабанда тютюнових виробів шкодить еко­номічним інтересам країн ЄС.

— Президент говорить про 300 млрд грн, які недоотримує бюджет України через контрабанду…

— Це не лише контрабанда сигарет… Контрабанду, порушення митних пра­вил, що призводить до ухилення від сплати податків, звісно, ми не поборо­ли. Як відомо, президент подав у Верхо­вну Раду законопроєкт про криміналіза­цію контрабанди.

— Законопроєкт пройшов перше читання. Ви підтримуєте його?

— Так, підтримую. До 2012 року так звана товарна контрабанда була кримі­нальним злочином. Я застав той період, коли мій підрозділ розслідував товарну контрабанду.

— Яка найбільш резонансна справа у вашій практиці?

— Контрабанда більш як на 2 млн дола­рів. Це була електроніка, у тому числі до­рогі поставки побутової техніки.

— Чи відстежували ви цю справу вже у суді?

— Так, були і обвинувальні вироки.

— Експерти говорять про пере­розподіл впливів на митниці. Зазна­чають, що працівники СБУ втрати­ли контроль через ліквідацію відділу «К», тому на митницю призначають своїх людей для контролю за струк­турою зсередини. Ви теж працюва­ли в СБУ. Чому перейшли на роботу в митницю?

— Моє призначення ніяк не пов’язано з намаганням або ненамаганням будь-яких осіб впливати на діяльність Держ­митслужби. Це в першу чергу моє ба­жання реалізувати свій досвід і здорові амбіції у новій сфері. Відносно новій…

— Нещодавно був резонансний ви­падок на Ягодині, коли митника за­тримали з 700 тисячами доларів го­тівки. Журналісти подавали такий випадок як «чемодани на Київ». Про Львівську митницю журналісти пи­шуть, що щомісячна «плата на Київ» — це 7 мільйонів доларів.

— Возити в Київ валізи грошей — ко­рупційний злочин. Звісно, це неправда. Щодо справи у Волинській митниці до­судове розслідування не завершене.

Читайте також: Волинський митник віз сотні тисяч доларів «подяки» на Київ?

— Ще у березні була інформація про те, що уряд підтримав будівни­цтво 10-ти та реконструкцію 25-ти пунктів пропуску. За прогнозами, на це потрібно 9,8 млрд грн. Чи є у пла­нах оснащення і пунктів пропуску на Львівщині?

— У Львівській митниці планується ре­конструкція трьох пунктів пропуску. За обсягами імпорту і експорту, переміщен­ня пасажирів і вантажів Львівська митни­ця є стратегічною.

Перший — це пункт пропуску «Шегині». Його реконструкція почнеться у верес­ні. На стадії узгодження питання щодо обмеження руху вантажним напрямком цього пункту пропуску. На цей об’єкт ви­ділено із кредитної лінії уряду Польщі, за угодою між урядом Польщі та України, 15 млн 720 тисяч євро. Йдеться про двое­тапне виконання робіт. Спершу будівни­цтво ділянки для легкового, вантажного транспорту і автобусів на виїзд з Укра­їни, яке має завершитись до кінця 2022 року. Після цього реконструкція в’їзної частини пункту пропуску, яка тривати­ме до кінця 2023 р. У рамках реконструк­ції передбачається створення ділянок для сервісного обслуговування автомо­білів, відстою авто, паркування, ділянок, де будуть відбуватися митні і прикордон­ні формальності.

У «Краківці» планується будівництво нової інфраструктури для пропуску лег­кових автомобілів і автобусів, з розмежуванням в’їзду та виїзду, яке також буде завершено до кінця 2022 р. Крім цього, наявний пункт пропуску до кінця 2023 р. буде реконструйовано під вантажний транспорт. У «Краківці» рух на вантажній ділянці обмежуватись не буде.

На митному посту «Рава-Руська» планується будівництво пішохідно­го переходу, яке завершиться до кінця 2022 р.

— У квітні ЄБА (Європейська бізнес-асоціація. — Ред.) оприлюднила оцінку роботи митниці. Показник знизився до 3,08 за 5-бальною шкалою і став найнижчим показником з першої по­ловини 2019 року. З чим це пов’язано і як змінити ситуацію, аби бізнес дав кращу оцінку роботи структури?

— Я знайомий з цим звітом, він сто­сувався не лише Львівської митниці, а Державної митної служби в цілому. Бу­демо виправляти цей показник. Це по-перше. По-друге, це комплексний показник, який відображає зведення ба­гатьох критеріїв. Щодо Львівської мит­ниці, то проблеми стосувалися митного режиму переробки та недостат­ньої кількості сервісних зон перед пунк­тами пропуску. Реконструкція дозво­лить це виправити.

— Спрощення розмитнення авто­мобілів на єврономерах: за останнім звітом, Львівська митниця оформила найменше. З чим це пов’язано?

— Закон про пільгове розмитнення на­був чинності з 15 червня. Він передбачає сплату добровільного внеску у розмірі 8,5 тисячі гривень для осіб, які порушили митні правила. За таких умов вони звіль­няються від адміністративної відпові­дальності, і далі нараховується пільгове розмитнення. Щодо кількісних показни­ків, то з 1 липня ми оформили 998 тран­спортних засобів, а від початку дії цього закону — 1289. Львівська митниця пере­буває на п’ятому місці в Україні. Ми пе­реказали до бюджету за розмитнення автомобілів 36 мільйонів гривень, плюс близько 10 мільйонів добровільного вне­ску.

— Яка зарплата рядового митника і, наприклад, начальника митного по­ста?

— Ми перейшли на роботу за контрак­том. Заступник начальника митного по­ста отримує близько 25 тис. грн. Рядо­вий державний інспектор — у межах 14 тис. гривень. Особисто я ще не отри­мав заробітної плати. Мій оклад, згідно з умовами контракту, становить 18 тисяч гривень. До цього буде додана премія і доплата за вислугу років.

— Чи вважаєте таку заробітну плату достатньою?

— Це недостатньо. Завдяки контрак­тній системі нам дозволили збільшити зарплату працівників митниці у півтора раза.

Читайте також: «Будувати „стіну“ на Донбасі нелогічно…»

Схожі новини