«Приводити до присяги нардепа, обраного у дивний спосіб, — це плювок в обличчя суспільства»

Вибори у Надвірній стали викликом для демократії і закону. Так оцінює те, що відбулося у в/о № 87, один із найбільш кваліфікованих фахівців виборчого права в Україні — заступник голови Центрвиборчкому у 2004−2019 роках Андрій Магера

— Пане Андрію, чи має силу й по­вноваження ЦВК відновити спра­ведливість, яку, очевидно, було по­рушено під час проміжних виборів у Надвірнянському окрузі?

— Надіслано протокол окружної ви­борчої комісії (ОВК) про підсумки го­лосування у межах одномандатно­го округу. Цифри у ньому ЦВК не може змінити — навіть своїм вольовим рішен­ням. Хіба що — скерувати скарги про бездіяльність ОВК. Водночас ЦВК не те що може — а зобов’язана взяти до ува­ги усі рішення судів щодо цього округу, які набули законної сили. Тобто якщо є судове рішення, що ставить під сум­нів якісь дії ОВК, ЦВК повинна керува­тися цим рішенням як документом. За­кон, на жаль, не вказує, що у такому випадку далі має робити ЦВК: поверта­ти ОВК протокол про підсумки голосу­вання для нового його складення чи са­мій складати цей протокол? Але якщо є прогалина у законодавстві, це, пев­ною мірою, розв’язує руки ЦВК. Якщо судові рішення підтверджують усі по­передні протоколи і рішення ОВК, то у ЦВК немає іншого варіанта, як скласти протокол поо результати виборів. Вод­ночас члени ЦВК залишають за собою право написати «окрему думку» і долу­чити її до протоколу ЦВК. Таку «окре­му думку» у подальшому дуже рідко беруть до уваги у судах. Але це ще не крапка у процесі. Дії ЦВК щодо скла­дення підсумкового протоколу також може бути оскаржено. І адмінсуд може зобов’язати ЦВК вчинити якісь дії, якщо мали місце порушення. Тож окремі дум­ки членів ЦВК теж можуть бути предме­том судового розгляду.

— Громадянському суспільству вибори у Надвірній нагадали вибор­че свавілля СДПУ (о) у квітні 2004 року на перегонах у Мукачевому. Багато хто називає надвірнянські вибори репетицією влади перед но­вими президентськими і парламент­ськими перегонами…

— На жаль, є неприємний осад від цих виборів. Щодо процедур — мож­ливо, десь щось було дотримано, щось недотримано. Але треба гово­рити про більш глобальні речі. Про те, чи було дотримано засад виборчо­го процесу? Наприклад, принцип за­гального виборчого права, принцип рівного виборчого права. Чи було взя­то до уваги повідомлення про те, що у масовому порядку кількасот вибор­ців змінили свою виборчу адресу на адресу у цьому 87-му окрузі? Чи хтось досліджував ці моменти? Як і чи дослі­джував хтось дотримання принципу чесних виборів?.. На моє переконан­ня, те, що мали місце факти проник­нення до окружної виборчої комісії за відсутності членів ОВК, породжує ба­гато різних думок. Зокрема про те, що з цими документами в ОВК могло щось трапитися. Однозначно це тре­ба розслідувати!

Якою може бути подальша доля цих виборів? В ОВК певною мірою зв’язані руки. На відміну від суду. Навіть по­при те, що у законі встановлено за­борону на визнання недійсним голо­сування у межах округу, суди можуть діяти, виходячи з принципу верховен­ства права. Згадаємо президентські вибори 2004 року в Україні. Тоді Вер­ховний суд згідно із Цивільно-процесу­альним кодексом не мав повноважень визнати вибори недійсними. Але Вер­ховний суд вийшов із принципу вер­ховенства права, зі статей 8, 124 Кон­ституції, і акцентував увагу на тому, що неможливо достовірно встановити ре­зультати виборів — внаслідок порушен­ня засад і принципів виборчого про­цесу як напередодні дня голосування, у день голосування, так і під час підра­хунку голосів, встановлення підсумків голосування. Думаю, у нинішній ситу­ації суди, у разі подання до них відпо­відного позову, теж повинні були б де­тально проаналізувати всі ці моменти, взяти до уваги події 2004 року і ухва­лити законне, справедливе рішення. Тому що приводити до присяги народ­ного депутата, обраного таким дивним способом, — це був би плювок в облич­чя суспільства, яке хоче чесних, спра­ведливих виборів у країні.

— Спробуйте себе в ролі політич­ного оракула і спрогнозуйте розви­ток подій у 87-му окрузі. Вірастюка «узаконять»? Видадуть йому мандат народного депутата? Чи суди «не проковтнуть» виборче свавілля?

— Може бути кілька сценаріїв розви­тку подій. Як на мене, найбільш імовір­ними з них є два. Перший варіант: коли Вірастюка визнають обраним народ­ним депутатом, він складає присягу — і на цьому ставлять крапку. Другий варі­ант — коли ЦВК встановлює результати виборів, оголошує переможцем Вірас­тюка. Але в судовому порядку резуль­тати виборів у цьому окрузі буде де-факто анульовано. І рішенням суду ЦВК буде зобов’язана призначити повторні вибори у цьому окрузі. Перший варіант є більш імовірним.

Схожі новини