«Чипи випали в осад...»

Вакцинація від Covid-19 вже обросла більшою кількістю міфів, ніж сама хвороба

В Японії у 39 флаконах вакцини Moderna виявили чорні часточки. Згодом з’ясувалося: це сталь, яка, ймовірно, потрапила у препарат унаслідок тертя металу в обладнанні під час виробництва вакцини. Українці у соцмережах жартували: «Це чипи випали в осад». Нагадаємо: згідно з однією із конспірологічних теорій, коронавірусну хворобу вигадали, щоб мати підстави вакцинувати людей, тобто чипувати їх, а потім за допомогою вишок 5G керувати ними… Вакцинація від Covid-19 вже обросла більшою кількістю міфів, ніж сама хвороба. Перед тим, як вакцинуватися, чого я тільки не наслухалася: і що вакцини роблять жінок безплідними, і що вони нищать природний імунітет, і що це — біологічний стимулятор, який може спричинити збій у роботі імунної системи, наслідком чого можуть стати аутоімунні захворювання… До слова, більшість людей, які переконували мене у тому, що вакцини — це зло, самі тишком-нишком вакцинувалися.

Ми зібрали 10 найпо­пулярніших міфів про вакцинацію і спробуємо їх зараз розвінчати.

1. Після вакцинації не мож­на приймати душ, плавати у басейні чи займатися спор­том. Звісно, біль у руці, гіпертер­мія, ломота у м’язах і суглобах можуть обмежити фізичну актив­ність, але ці неприємні симптоми швидко минають. Якщо нічого не турбує, змінювати звичний роз­порядок дня не потрібно! «Іму­нізація — звична рутинна прак­тика», — наголошує керівниця Львівського обласного цен­тру контролю та профілакти­ки хвороб МОЗ, експертка де­партаменту охорони здоров’я Львівської ОДА з епідеміології та вакцинопрофілактики На­талія Іванченко.

2. Вакцинація може прово­кувати утворення тромбів. Це неправда, тому профілактично ні до, ні після вакцинації приймати кроворозріджувальні препара­ти немає потреби. Понад те: такі ліки володіють низкою побічних ефектів, і застосовувати їх мож­на лише за строгими показання­ми.

3. Вакцина втручається у хромосомний набір людини. «І це — також міф», — заспокоює головна епідеміологиня Львів­ської області.

Як пояснюють експер­ти Vox Україна, разом із мРНК-вакцинами (Pfizer або Moderna) вводиться послідовність мРНК — матрична, або інформаційна РНК. Це — молекула, яка допо­магає клітинам виробляти спе­цифічні для цього захворювання антитіла. Така молекула не здат­на проникати в ядро клітини, а тому не може змінювати ДНК людини. Крім того, РНК, яке вво­диться, не здатне до реплікації.

4−5. Вакцина впливає на еректильну функцію і може спричиняти непліддя у чоло­віків та жінок. Антивакцинато­ри поширюють псевдонаукове твердження, що начебто анти­тіла, які утворюються у відпо­відь на введення мРНК-вакцини, не лише розпізнають спайко­вий білок коронавірусу і таким чином нейтралізують збудни­ка захворювання, а й атакують дуже схожий на нього білок син­цитин, який бере участь в утво­ренні плаценти у матці (а без неї вагітність неможлива). Учені за­спокоюють: довжина спайкового білка коронавірусу складається з 1273 амінокислот, а синцити­ну — з 538. Дослідники виявили схожість лише в одній (!) послі­довності. Тобто вони тільки схо­жі — навіть не ідентичні. Якщо припускати, що вакцина може спричиняти непліддя, то таке ж ускладнення повинна спричи­няти й сама хвороба. Але такий зв’язок, на щастя, не простежу­ється: успішно вагітніють і ті жін­ки, які перехворіли на Covid-19, і ті, які вакцинувалися від ньо­го. А якщо й виникають пробле­ми із зачаттям, то причину треба шукати в іншому — гормональ­них порушеннях, захворюван­нях, які передаються статевим шляхом, зниженні запасу яйце­клітин із віком тощо. На користь безпеки мРНК-вакцин свідчить хоча б той факт, що ВООЗ реко­мендує вакцинуватися вагітним жінкам, якщо вони мають підви­щений ризик захворіти на коро­навірусну інфекцію, тобто багато контактують з людьми, особли­во якщо така жінка є медичним працівником. Щоправда, з цією метою (як для вакцинації дітей і підлітків) дозволяється викорис­товувати лише вакцину Pfizer, оскільки за нею, пояснює Ната­лія Іванченко, є більше клінічних спостережень.

Немає підстав боятися мож­ливих проблем із фертильністю і чоловікам. У США науковці пере­вірили сперму 45 пацієнтів до та після вакцинації мРНК-вакциною — і жодних порушень не вияви­ли. Даніель Нассау, лікар-уро­лог, один із авторів досліджен­ня, якого цитує DW, стверджує: навіть якби вчені перевірили більшу кількість людей, на ре­зультати дослідження це би не вплинуло. Небезпечним є вірус, а не вакцини. Як доказ цього, професор урології з Університе­ту Маямі (США) Ранджит Рама­самі наводить результати свого дослідження. Він виявив вірус у тканині яєчок одного з померлих від Covid-19 та довів, що вірус не тільки негативно впливає на про­цес вироблення сперми і знижує таким чином фертильність, а й може викликати проблеми з по­тенцією.

Це відкриття для науковців не стало сюрпризом. Вірус Зіка і збудник епідемічного паротиту («свинки») також можуть викли­кати запалення яєчок, погіршу­ючи плідність. І чим важча інфек­ція, тим більші ризики.

6. Раніше інтервал між першою і другою дозою AstraZeneca становив 90 днів, а тепер його скоротили до 28. «Щось тут не так». Таке рішення не означає, що вчені з’ясували, що скорочення інтервалу між двома дозами цієї вакцини може забезпечити кращий за­хист, або що закінчується термін придатності вакцини і треба як­найшвидше її «проколоти». На­справді такі зміни продиктовані зростанням захворюваності.

Епідеміологи вже оголоси­ли про початок четвертої хвилі в Україні. Тож було вирішено ско­ротити інтервал між введенням першої і другої дози AstraZeneca з 90 до 28 днів, а CoronaVac — з 28 до 14. Проте це — лише реко­мендація. Ви можете не поспі­шати і вакцинуватися у ті тер­міни, які вказувалися раніше. Інтервал між двома дозами для Pfizer — 21 (за потреби — 28 днів), для Moderna — 28 (за потреби — 42 дні).

«Інтервал між вакцинацією від Covid-19 та вакцинацією від ін­ших хвороб, наприклад, дифте­рії і правця, повинен становити не менше ніж 14 днів, — уточнює керівниця Львівського облас­ного центру контролю та профі­лактики хвороб МОЗ. — Але у разі необхідності екстрена вакцина­ція від правця чи, скажімо, сказу, проводиться незалежно від того, скільки днів минуло».

7. Вакцинована людина по­чинає виділяти вірус. Також вона може захворіти через вакцинацію. Насправді ні, бо живий вірус в організм не вво­дять. Єдина ціловірусна вакци­на, яка застосовується з метою створення імунного захисту від Covid-19, — це CoronaVac, але вірус у ній інактивований, тоб­то убитий. З огляду на традицій­ну технологію виготовлення (всі інші вакцини, які застосовують­ся в Україні, отримуються мето­дом генної інженерії), ця вакцина вважається найменш реактоген­ною.

8. Проти нових штамів (того ж «Дельта») старі вак­цини не будуть діяти. Це — ще один з міфів. Вакцинація захи­щає від будь-яких варіацій ко­ронавірусу — змінюється лише відсоток ефективності вакцини. Сьогодні у відділеннях реаніма­ції та інтенсивної терапії немає жодного хворого на Covid-19, який би отримав щеплення дво­ма дозами вакцини. Немає вак­цинованих і серед померлих. Це яскравий доказ того, що вакци­ни діють.

9. Якщо ви перехворі­ли на Covid-19, вакцинува­тися не потрібно. Є випадки, коли люди хворіли вдруге і на­віть втретє. Наталія Іванченко не радить бігти у лабораторію і визначати титр антитіл до коро­навірусу ні після перенесеного захворювання, ні після вакцина­ції. За її словами, на сьогодні не існує досліджень, які би підтвер­джували, який саме рівень анти­тіл може захистити людину від хвороби.

10. Якщо після вакцина­ції відсутні будь-які симпто­ми, це означає, що вакцина «не спрацювала». Може відчу­ватися біль, може бути почер­воніння і набряк руки (особливо, якщо у вас є зайва вага і вираже­ний жировий прошарок на руці). Може підвищуватися темпера­тура тіла. Може боліти голова. Але може й нічого не турбувати. Кожен організм по-різному реа­гує на вакцинацію.

Читайте також: Новий симптом коронавірусу

Схожі новини