Передплатити

«Сплата податків в умовах воєнного стану і економічна безпека держави — речі взаємопов’язані»

Керівник Головного управління Державної податкової служби України у Львівській області Андрій Щербак розповів про специфіку роботи фіскального відомства під час війни


Андрій Щербак. Фото ГУ ДПС у Львівській області

Україна продовжує героїчне протистояння російському вторгненню. Ворог знищив багато підприємств, через війну зруйновані економічні ланцюжки, особливо на сході й півдні країни. Тому не менш важливим є фронт економічний. Війна коштує Україні мільярди, які необхідні для забезпечення оборони та підтримання нашої інфраструктури, виплати зарплат бюджетникам, соціальних виплат вимушеним переселенцям. Бізнес повинен працювати, зберігати робочі місця, виплачувати зарплату і сплачувати податки. Тоді державний бюджет буде наповнюватися, а населення зберігатиме платоспроможність. Про роботу фіскального органу в умовах воєнного стану «ВЗ» розповів в.о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Андрій Щербак.

— Які зміни до податкового законодавства були прийняті з початком війни?

— Можливість обрання суб’єктами господарювання сплати єдиного податку у розмірі 2% від доходу, без сплати ПДВ та без обмеження чисельності праців­ників, звільнення від оподатку­вання ПДВ операцій з ввезення та постачання спеціальних засо­бів індивідуального захисту, ін­ших визначених товарів оборон­ного призначення, лікарських засобів. Набули чинності зміни в оподаткуванні підакцизних това­рів, благодійної допомоги, звіль­нення підприємців від сплати ЄСВ, єдиного податку. Скасова­но більшість видів перевірок.

Одним з важливих нововве­день стала можливість для ши­рокого кола платників засто­сувати особливу спрощену систему оподаткування. Понад 3000 суб’єктів господарюван­ня Львівщини включені до Реє­стру платників єдиного податку, які сплачують 2% від одержано­го доходу.

— Наскільки ефективно пра­цюють підприємці в умовах воєнного стану? Чи не змен­шилися надходження подат­ків у бюджет?

— Платники податків Львівщи­ни продовжують у цих складних умовах наповнювати держав­ний та місцеві бюджети. Вели­ка їм подяка за це. Надходження до держбюджету за чотири міся­ці 2022 року становили 6,7 млрд грн. Порівняно з аналогічним пе­ріодом минулого року, більше на 1,5 млрд, або майже на 30 відсо­тків.

Збір ПДВ за січень — квітень становив 2,1 млрд грн. Від по­датку на прибуток підприємств надійшло 850 млн грн, це на 4,8 відсотка більше порівняно з ми­нулим роком. За чотири місяці цього року до держбюджету на­дійшло понад 1,2 млрд грн по­датку з доходів фізичних осіб. Ріст — плюс 24 відсотки. Зібра­но 450 млн грн військового збо­ру, це плюс 20 відсотків. Над­ходження єдиного внеску на загальнообов’язкове держав­не соціальне страхування — 6,3 млрд грн. Плюс 21,2 відсотка.

Надходження до місцевих бю­джетів Львівщини за чотири мі­сяці цього року збільшилися на 20 відсотків, за цей же період надходження податкових пла­тежів до місцевих бюджетів ста­новили понад 7 млрд грн. Ріст порівняно з аналогічним періо­дом минулого року — на 1,2 млрд грн, або на 20,5 відсотка. Надхо­дження від податку на доходи фі­зичних осіб сягнули 4,8 млрд грн. Це плюс 24 відсотки. Від єдиного податку надійшло 1,3 млрд грн. Це додатково 270 млн грн, або плюс 26,5 відсотка. Надходжен­ня з податку на нерухоме майно становили 195 млн грн, що по­рівняно з відповідним періодом минулого року на 36,9 млн грн, або на 23,3 відсотка більше.

На обліку в ГУ ДПС Львівщи­ни перебуває майже 218 тис. суб’єктів господарювання (у Львові — майже 55 відсотків СГ). Чисельність юридичних осіб — 88 тис., фізичних осіб — підприємців понад 130 тис.

— Через воєнні дії у східних областях України на Львівщи­ну релокуються багато під­приємств та переїжджають підприємці зі сходу. Ви з ними також працюєте?

— За Г У ДПС у Львівській об­ласті закріплено виконання по­вноважень інших ГУ ДПС в областях, в роботі яких встанов­лено простій. У Львівській об­ласті працюють 24 Центри об­слуговування платників і два структурні підрозділи Акредито­ваного центру сертифікації клю­чів.

ГУ ДПС у Львівській облас­ті здійснює сервісне обслугову­вання (в т.ч. надання адміністра­тивних послуг) також платників податків, які перебувають на об­ліку у ГУ ДПС в областях та м. Ки­єві, у роботі яких — простій в умо­вах дії воєнного стану в Україні. Тобто центри обслуговування платників Львівщини надають послуги платникам податків не­залежно від місця обліку.

ГУ ДПС у Львівській області впродовж січня-квітня 2022 року надано 84 145 адміністратив­них послуг, з них 12 221 послугу платникам інших областей. Най­більш запитувана послуга — ви­дача картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. За чо­тири місяці 2022 року видано 24 767 карток.

Від 9 березня в ГУ ДПС у Львівській області була створена спеціальна «Гаряча лінія», теле­фонами якої отримують первин­ні консультації з питань сплати платежів, повернення/переки­дання надміру або помилково сплачених коштів, реєстрації та обліку програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО), декларування доходів та інших питань, що стосуються сплати податків фізичними та юридич­ними особами.

З консультаціями з питань оподаткування платники подат­ків можуть ознайомитися на сторінках ДПС у Львівській об­ласті у соцмережах:

  • https://lv.tax.gov.ua/anonsi-ark/29 739.html (субсайт ГУ ДПС у Львівській області)
  • Telegram — ДПС у Львівській області (https://t.me/tax_service_Lviv)
  • Facebook: www.facebook.com/tax.lviv
  • YouTube — ДПС у Львівській області (https://www.youtube.com/channel/ ДПС у Львівській облас­ті)
  • Cубсайт територіальних ор­ганів ДПС у Львівській області: lv.tax.gov.ua/

— Аби підсилити економі­ку під час війни, уряд запро­вадив податкові спрощення. Чи з початком воєнних дій не було запроваджено морато­рію на перевірки підприємців?

— Перевірки проводяться. З початку запровадження воєнно­го стану в країні було проведе­но майже 1500 обстежень тор­говельних об’єктів на предмет забезпечення можливості роз­рахунків з допомогою електро­нних платіжних засобів, фактів значного завищення роздрібних цін, продажу товарів без цінни­ків, продажу алкогольних напо­їв. Проводилась роз’яснювальна робота щодо необхідності вста­новлення банківських терміналів для проведення безготівкових розрахунків із застосуванням ЕПЗ.

На сьогодні проведено майже 200 фактичних перевірок — очі­кувана сума фінансових санкцій становить 22 млн грн.

Проводиться встановлення бенефіціарних власників (росій­ська федерація та республіка бі­лорусь) за СГД, які перебувають на обліку в ГУ ДПС у Львівській області. З-понад тисячі суб’єктів господарювання встановлено, що у 84-х СГ засновником чи кінцевим бенефіціарним власни­ком є громадянин або резидент російської федерації чи респу­бліки білорусь.

  • You are here:
  • Високий Замок
  • Інтерв’ю
  • «Сплата податків в умовах воєнного стану і економічна безпека держави — речі взаємопов’язані»