Передплата 2024 «Добрий господар»

«Сплата податків в умовах воєнного стану і економічна безпека держави — речі взаємопов’язані»

Керівник Головного управління Державної податкової служби України у Львівській області Андрій Щербак розповів про специфіку роботи фіскального відомства під час війни

Андрій Щербак
Андрій Щербак

Україна продовжує героїчне протистояння російському вторгненню. Ворог знищив багато підприємств, через війну зруйновані економічні ланцюжки, особливо на сході й півдні країни. Тому не менш важливим є фронт економічний. Війна коштує Україні мільярди, які необхідні для забезпечення оборони та підтримання нашої інфраструктури, виплати зарплат бюджетникам, соціальних виплат вимушеним переселенцям. Бізнес повинен працювати, зберігати робочі місця, виплачувати зарплату і сплачувати податки. Тоді державний бюджет буде наповнюватися, а населення зберігатиме платоспроможність. Про роботу фіскального органу в умовах воєнного стану «ВЗ» розповів в.о. начальника Головного управління ДПС у Львівській області Андрій Щербак.

— Які зміни до податкового законодавства були прийняті з початком війни?

— Можливість обрання суб’єктами господарювання сплати єдиного податку у розмірі 2% від доходу, без сплати ПДВ та без обмеження чисельності праців­ників, звільнення від оподатку­вання ПДВ операцій з ввезення та постачання спеціальних засо­бів індивідуального захисту, ін­ших визначених товарів оборон­ного призначення, лікарських засобів. Набули чинності зміни в оподаткуванні підакцизних това­рів, благодійної допомоги, звіль­нення підприємців від сплати ЄСВ, єдиного податку. Скасова­но більшість видів перевірок.

Одним з важливих нововве­день стала можливість для ши­рокого кола платників засто­сувати особливу спрощену систему оподаткування. Понад 3000 суб’єктів господарюван­ня Львівщини включені до Реє­стру платників єдиного податку, які сплачують 2% від одержано­го доходу.

— Наскільки ефективно пра­цюють підприємці в умовах воєнного стану? Чи не змен­шилися надходження подат­ків у бюджет?

— Платники податків Львівщи­ни продовжують у цих складних умовах наповнювати держав­ний та місцеві бюджети. Вели­ка їм подяка за це. Надходження до держбюджету за чотири міся­ці 2022 року становили 6,7 млрд грн. Порівняно з аналогічним пе­ріодом минулого року, більше на 1,5 млрд, або майже на 30 відсо­тків.

Збір ПДВ за січень — квітень становив 2,1 млрд грн. Від по­датку на прибуток підприємств надійшло 850 млн грн, це на 4,8 відсотка більше порівняно з ми­нулим роком. За чотири місяці цього року до держбюджету на­дійшло понад 1,2 млрд грн по­датку з доходів фізичних осіб. Ріст — плюс 24 відсотки. Зібра­но 450 млн грн військового збо­ру, це плюс 20 відсотків. Над­ходження єдиного внеску на загальнообов’язкове держав­не соціальне страхування — 6,3 млрд грн. Плюс 21,2 відсотка.

Надходження до місцевих бю­джетів Львівщини за чотири мі­сяці цього року збільшилися на 20 відсотків, за цей же період надходження податкових пла­тежів до місцевих бюджетів ста­новили понад 7 млрд грн. Ріст порівняно з аналогічним періо­дом минулого року — на 1,2 млрд грн, або на 20,5 відсотка. Надхо­дження від податку на доходи фі­зичних осіб сягнули 4,8 млрд грн. Це плюс 24 відсотки. Від єдиного податку надійшло 1,3 млрд грн. Це додатково 270 млн грн, або плюс 26,5 відсотка. Надходжен­ня з податку на нерухоме майно становили 195 млн грн, що по­рівняно з відповідним періодом минулого року на 36,9 млн грн, або на 23,3 відсотка більше.

На обліку в ГУ ДПС Львівщи­ни перебуває майже 218 тис. суб’єктів господарювання (у Львові — майже 55 відсотків СГ). Чисельність юридичних осіб — 88 тис., фізичних осіб — підприємців понад 130 тис.

— Через воєнні дії у східних областях України на Львівщи­ну релокуються багато під­приємств та переїжджають підприємці зі сходу. Ви з ними також працюєте?

— За Г У ДПС у Львівській об­ласті закріплено виконання по­вноважень інших ГУ ДПС в областях, в роботі яких встанов­лено простій. У Львівській об­ласті працюють 24 Центри об­слуговування платників і два структурні підрозділи Акредито­ваного центру сертифікації клю­чів.

ГУ ДПС у Львівській облас­ті здійснює сервісне обслугову­вання (в т.ч. надання адміністра­тивних послуг) також платників податків, які перебувають на об­ліку у ГУ ДПС в областях та м. Ки­єві, у роботі яких — простій в умо­вах дії воєнного стану в Україні. Тобто центри обслуговування платників Львівщини надають послуги платникам податків не­залежно від місця обліку.

ГУ ДПС у Львівській області впродовж січня-квітня 2022 року надано 84 145 адміністратив­них послуг, з них 12 221 послугу платникам інших областей. Най­більш запитувана послуга — ви­дача картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків. За чо­тири місяці 2022 року видано 24 767 карток.

Від 9 березня в ГУ ДПС у Львівській області була створена спеціальна «Гаряча лінія», теле­фонами якої отримують первин­ні консультації з питань сплати платежів, повернення/переки­дання надміру або помилково сплачених коштів, реєстрації та обліку програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО), декларування доходів та інших питань, що стосуються сплати податків фізичними та юридич­ними особами.

З консультаціями з питань оподаткування платники подат­ків можуть ознайомитися на сторінках ДПС у Львівській об­ласті у соцмережах:

  • https://lv.tax.gov.ua/anonsi-ark/29 739.html (субсайт ГУ ДПС у Львівській області)
  • Telegram — ДПС у Львівській області (https://t.me/tax_service_Lviv)
  • Facebook: www.facebook.com/tax.lviv
  • YouTube — ДПС у Львівській області (https://www.youtube.com/channel/ ДПС у Львівській облас­ті)
  • Cубсайт територіальних ор­ганів ДПС у Львівській області: lv.tax.gov.ua/

— Аби підсилити економі­ку під час війни, уряд запро­вадив податкові спрощення. Чи з початком воєнних дій не було запроваджено морато­рію на перевірки підприємців?

— Перевірки проводяться. З початку запровадження воєнно­го стану в країні було проведе­но майже 1500 обстежень тор­говельних об’єктів на предмет забезпечення можливості роз­рахунків з допомогою електро­нних платіжних засобів, фактів значного завищення роздрібних цін, продажу товарів без цінни­ків, продажу алкогольних напо­їв. Проводилась роз’яснювальна робота щодо необхідності вста­новлення банківських терміналів для проведення безготівкових розрахунків із застосуванням ЕПЗ.

На сьогодні проведено майже 200 фактичних перевірок — очі­кувана сума фінансових санкцій становить 22 млн грн.

Проводиться встановлення бенефіціарних власників (росій­ська федерація та республіка бі­лорусь) за СГД, які перебувають на обліку в ГУ ДПС у Львівській області. З-понад тисячі суб’єктів господарювання встановлено, що у 84-х СГ засновником чи кінцевим бенефіціарним власни­ком є громадянин або резидент російської федерації чи респу­бліки білорусь.

Схожі новини