«Із початку війни пріоритетними для ДБР стали справи, що наближають Перемогу»

Керівник Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань Руслан Ляшко розповів «ВЗ» про розслідування злочинів високопосадовців і правоохоронців

Руслан Ляшко
Руслан Ляшко

На шляху до Європейського Союзу Україна має впоратися з одним із найважливіших завдань: знищити корупцію у державних та правоохоронних органах! Державне бюро розслідувань було створено саме для розслідувань злочинів, вчинених високопосадовцями й правоохоронцями. У кожного слідчого ДБР — близько 150 кримінальних проваджень. Ці справи складні, адже фігуранти, користуючись службовим становищем, можуть впливати на хід розслідування, свідків, спотворювати документи тощо… З початку війни пріоритетними для ДБР стали справи, що стосуються військових злочинів і злочинів проти основ національної безпеки (держзрада та виявлення колаборантів у державних органах влади, незаконний перетин кордону особами призовного віку за участі правоохоронців, дезертирство тощо).

Журналістка «ВЗ» по­бувала у Територіаль­ному управлінні Дер­жавного бюро розслідувань у місті Львові (розслідує злочи­ни у Львівській, Волинській, За­карпатській, Тернопільській та Івано-Франківській областях). Розташоване ДБР у колишньо­му монастирі поблизу Високо­го замку. Очолює Територіальне управління колишній старший слідчий в особливо важливих справах Генпрокуратури Рус­лан Ляшко (на фото). У його ка­бінеті недорогі меблі та держав­ний прапор.

— Попри те, що захід України — глибокий тил, ми також роз­слідуємо справи, які скоюють на тимчасово окупованих тери­торіях. Зокрема, заочно повідо­мили про підозру у держзраді судді та керівнику апарату Ста­робільського суду Луганської області. Обвинувальні акти у цих справах вже у суді, — розповідає Руслан Ляшко, відповідаючи на моє запитання, як змінилась ді­яльність ДБР від початку війни. — А також оголосили підозру за­ступнику прокурора Старобіль­ського району та експравоохо­ронцю, який перейшов на бік ворога та зараз працює у «про­куратурі» на тимчасово окупо­ваній території Луганщини.

Щодня трапляються випад­ки, коли військовозобов’язані чоловіки намагаються незакон­но перетнути державний кор­дон. Чимало випадків, коли організовують такі канали пе­ретину митники й прикордон­ники. Ми скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної гру­пи, до складу якої входили мит­ник, два прикордонники та дві цивільні особи. За 6 тисяч до­ларів вони організували схе­му, за допомогою якої людина, не потрапляючи до жодних об­ліків (ніде не було зафіксовано взагалі, що людина виїжджає), опинялася в одній зі сусідніх європейських країн. Наші слідчі провели негласні розшукові дії, зафіксовано чотири такі факти. Під час останнього перетину кордону ця група була затрима­на. Справа у суді. Якщо не бра­ти злочини у військовій сфері, то 80% кримінальних прова­джень, які розслідує Територі­альне управління ДБР у місті Львові, займають справи щодо правоохоронців.

— Є резонансна справа щодо перевезення через кордон аж 300 кг (!) гашишу. Чи дійшла ця справа до суду?

— Слідчі дії у цьому прова­дженні тривають. Виявити нар­котики вдалося польським пра­воохоронцям. Коли машина заїхала на польський бік, її ска­нувала система «Рапіскан». Вона як рентген просвічує тран­спортні засоби, дуже потужна (ліцензована). Злочинці поміс­тили наркотики у спеціальні по­рожнини у вантажному автомо­білі, і провезли ці 300 кг гашишу. Польські правоохоронці також порушили кримінальне прова­дження за цим фактом. Нещо­давно наші слідчі їздили на на­раду до Польщі. Обговорили проблемні питання у цьому кри­мінальному провадженні. Виро­били план спільних слідчих дій. Призначена додаткова службо­ва перевірка.

Цього року теруправління розслідувало також 123 кри­мінальні провадження щодо митників. 30 справ скеровано до суду. 55 кримінальних про­ваджень з загальної кількості справ розслідували на Львівщи­ні (до суду скеровано 8 обвину­вальних актів).

— Я раніше писала про скандальну справу щодо митників, які завантажували до картки митного оформ­лення фотографії порожніх мікроавтобусів. Цим завда­ли чималих збитків державі. Які ще злочинні схеми вико­ристовують митники на кор­доні?

— Схем дуже багато. Спра­ва, про яку кажете, ще розслі­дується. Автомобілі до України заїжджали з території Польщі. І заявлялися до оформлення як порожні. А ще мали маркуван­ня «ризиковані». Тобто митники повинні були на них зреагува­ти і більш прискіпливо переві­рити. Натомість митники зро­били вигляд, що провели огляд таких автомобілів. Склали акт. Ми скерували до Польщі між­народне доручення і отримали від польських колег інформа­цію, що автомобілі були заван­тажені брендовими товарами. У цьому провадженні повідоми­ли про підозру двом митникам, які пропустили сім таких авто­мобілів (причетність інших мит­ників до цієї схеми розслідуєть­ся). Вони завдали своїми діями збитків державі на 1,5 млн грн! Думаю, у січні ми це прова­дження скеруємо до суду. Ще у нас є 18 транспортних засобів, які понад 30 разів перетинали кордон за аналогічною схемою. Тривають економічні експерти­зи. За попередньою інформаці­єю, загальна сума збитків — не менш ніж 10 млн грн.

Серед поширених злочинних схем на митниці є заниження митної вартості, а також підміна номенклатури товару, який пе­ревозиться через кордон. Осо­бливо це стосується дорогої техніки на кшталт Apple. Лише в одній машині такого товару на понад мільйон доларів! А зло­вмисники декларують, що вар­тість товару — 50 тисяч дола­рів. Що менша сума товару — то менші податки. Або під вигля­дом секонд-хенду везуть до­рогий фірмовий одяг, техніку… На Волині, наприклад, заде­кларували велосипеди за ціною 25 тисяч доларів. А ми отрима­ли інформацію, що їхня реаль­на вартість — 130 тисяч доларів (при цьому на польському кор­доні задекларували справжню ціну). Після нашого втручан­ня митні платежі були донара­ховані, податки становили 1,4 млн грн.

На Закарпатті ми отрима­ли оперативну інформацію, що через кордон їдуть дорогі іта­лійські меблі. Була задекларо­вана вартість цих меблів — 50 тисяч доларів. А насправді ці італійські меблі коштують по­над 500 тисяч доларів! У таких корупційних схемах на митниці беруть участь, зокрема, керів­ники змін, рядові митники. За останній місяць, завдяки робо­ті усього ДБР, до бюджету по­вернули близько мільярда гри­вень.

Є на митницях зміни, які ло­яльно ставляться до контра­бандистів. Митники співпра­цюють з правоохоронними органами, прикордонниками, щоб організувати ту чи іншу схему. Ми викриваємо зло­чинні схеми, але у цій ситуації лише зусиль ДБР недостатньо. Матеріально-технічне забез­печення на митницях потребує оновлення. Зокрема, відсут­ність належного відеонагля­ду в зонах митного контролю сприяє уникненню криміналь­ної відповідальності.

— Можете розповісти по­дробиці резонансної ДТП у Бродах за участі військової техніки? Загинуло четверо осіб — три жінки-місіонерки та 7-річний хлопчик. Ще чет­веро людей потрапили до лі­карні.

— На жаль, загинуло п’ятеро осіб — ще одна потерпіла по­мерла у лікарні. Призначено ав­тотехнічну експертизу. З її до­помогою будуть встановлені конкретні порушення у діях кон­кретних осіб. Військові автомо­білі рухалися на досить великій відстані один від одного. На пе­рехресті з другорядної дороги виїхав автомобіль, який пере­тинав головну дорогу. На світ­лофорі засвітилося зелене, і во­дійка поїхала. Військова техніка, попри те, що засвітилося чер­воне світло світлофора, продо­вжувала рух (проїзд у колоні це дозволяє). Але основне питан­ня, яке зараз розслідується: хто з керівництва не забезпечив до­тримання правил проїзду в ко­лоні? Чому військовий супровід був недостатнім, а поліцейсько­го не було? Чому на перехресті не було регулювальника тощо? Зараз цю справу розслідує Го­ловне слідче управління ДБР.

— Ще одне важливе запи­тання — злочини, пов’язані з гуманітарною допомогою. Розкажіть про зловживання деяких чиновників…

— Ця тема стала актуаль­ною з початку війни. Окремі не чисті на руку ділки намагають­ся організувати корупційні схе­ми для особистого збагачення. Коли ми розпочали слідство, то дізналися, що гуманітарна допомога у деяких випадках не передається адресатам (вій­ськовим частинам, військо­во-цивільним адміністраці­ям, громадським організаціям тощо), а використовується з комерційною метою. Є випад­ки, коли брендові речі, техніку возять як гуманітарну допомо­гу (під нульове розмитнення, без сплати податків та митних платежів). На щастя, не мож­на говорити, що це набуло ма­сового характеру, але й пооди­нокі спроби нажитися на війні припиняємо миттєво. Ми роз­слідували шість кримінальних проваджень, два обвинувальні акти скеровано до суду. Зокре­ма задокументовано коруп­ційну схему за участі першо­го заступника міського голови Пустомитівської міської ради. Фінляндія надала три автобуси на потреби військових частин як гуманітарну допомогу. Але посадовець лише один авто­бус передав як «гуманітарку», а двома іншими транспортни­ми засобами планував розпо­рядитися на власний розсуд. Один із них планував продати військовим за 100 тисяч грн! Під час передачі грошей чи­новника затримали. Ця спра­ва у суді. Це тяжкий злочин — до 10 років позбавлення волі. Думаю, ця справа, яка набула широкого розголосу у суспіль­стві, стане уроком для інших посадовців.

— Чи є на Львівщині підпри­ємства, власники яких — гро­мадяни росії? Чи арештовує ДБР такі підприємства?

— Протягом цього року ДБР передала до Агенції з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майно та корпоративні пра­ва на кілька мільярдів гривень. Слідчі нашого Територіально­го управління ДБР розслідують кримінальне провадження сто­совно діяльності Віктора Мед­ведчука та Тараса Козака (коли ті були народними депутата­ми, оформляли бізнес та майно на родичів). На території Львів­ської області їм належав доволі масштабний бізнес — група про­мислових підприємств, працю­вав кар’єр, де видобували ко­рисні копалини, зокрема пісок. З нашої ініціативи накладено арешт на усю техніку, на три зе­мельні ділянки, на корпоративні права цих підприємств. У тому числі ми арештували 11 нежит­лових будівель. Арештована квартира Медведчука (майже на 300 квадратів) у самому цен­трі Львова та 126 автомобілів (серед них легкові та вантажів­ки). Загальна вартість арешто­ваного майна — близько 7 млн доларів США.

Схожі новини