Передплата 2024 «Неймовірні історії життя»

«Із початку війни пріоритетними для ДБР стали справи, що наближають Перемогу»

Керівник Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань Руслан Ляшко розповів «ВЗ» про розслідування злочинів високопосадовців і правоохоронців

Руслан Ляшко
Руслан Ляшко

На шляху до Європейського Союзу Україна має впоратися з одним із найважливіших завдань: знищити корупцію у державних та правоохоронних органах! Державне бюро розслідувань було створено саме для розслідувань злочинів, вчинених високопосадовцями й правоохоронцями. У кожного слідчого ДБР — близько 150 кримінальних проваджень. Ці справи складні, адже фігуранти, користуючись службовим становищем, можуть впливати на хід розслідування, свідків, спотворювати документи тощо… З початку війни пріоритетними для ДБР стали справи, що стосуються військових злочинів і злочинів проти основ національної безпеки (держзрада та виявлення колаборантів у державних органах влади, незаконний перетин кордону особами призовного віку за участі правоохоронців, дезертирство тощо).

Журналістка «ВЗ» по­бувала у Територіаль­ному управлінні Дер­жавного бюро розслідувань у місті Львові (розслідує злочи­ни у Львівській, Волинській, За­карпатській, Тернопільській та Івано-Франківській областях). Розташоване ДБР у колишньо­му монастирі поблизу Високо­го замку. Очолює Територіальне управління колишній старший слідчий в особливо важливих справах Генпрокуратури Рус­лан Ляшко (на фото). У його ка­бінеті недорогі меблі та держав­ний прапор.

— Попри те, що захід України — глибокий тил, ми також роз­слідуємо справи, які скоюють на тимчасово окупованих тери­торіях. Зокрема, заочно повідо­мили про підозру у держзраді судді та керівнику апарату Ста­робільського суду Луганської області. Обвинувальні акти у цих справах вже у суді, — розповідає Руслан Ляшко, відповідаючи на моє запитання, як змінилась ді­яльність ДБР від початку війни. — А також оголосили підозру за­ступнику прокурора Старобіль­ського району та експравоохо­ронцю, який перейшов на бік ворога та зараз працює у «про­куратурі» на тимчасово окупо­ваній території Луганщини.

Щодня трапляються випад­ки, коли військовозобов’язані чоловіки намагаються незакон­но перетнути державний кор­дон. Чимало випадків, коли організовують такі канали пе­ретину митники й прикордон­ники. Ми скерували до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної гру­пи, до складу якої входили мит­ник, два прикордонники та дві цивільні особи. За 6 тисяч до­ларів вони організували схе­му, за допомогою якої людина, не потрапляючи до жодних об­ліків (ніде не було зафіксовано взагалі, що людина виїжджає), опинялася в одній зі сусідніх європейських країн. Наші слідчі провели негласні розшукові дії, зафіксовано чотири такі факти. Під час останнього перетину кордону ця група була затрима­на. Справа у суді. Якщо не бра­ти злочини у військовій сфері, то 80% кримінальних прова­джень, які розслідує Територі­альне управління ДБР у місті Львові, займають справи щодо правоохоронців.

— Є резонансна справа щодо перевезення через кордон аж 300 кг (!) гашишу. Чи дійшла ця справа до суду?

— Слідчі дії у цьому прова­дженні тривають. Виявити нар­котики вдалося польським пра­воохоронцям. Коли машина заїхала на польський бік, її ска­нувала система «Рапіскан». Вона як рентген просвічує тран­спортні засоби, дуже потужна (ліцензована). Злочинці поміс­тили наркотики у спеціальні по­рожнини у вантажному автомо­білі, і провезли ці 300 кг гашишу. Польські правоохоронці також порушили кримінальне прова­дження за цим фактом. Нещо­давно наші слідчі їздили на на­раду до Польщі. Обговорили проблемні питання у цьому кри­мінальному провадженні. Виро­били план спільних слідчих дій. Призначена додаткова службо­ва перевірка.

Цього року теруправління розслідувало також 123 кри­мінальні провадження щодо митників. 30 справ скеровано до суду. 55 кримінальних про­ваджень з загальної кількості справ розслідували на Львівщи­ні (до суду скеровано 8 обвину­вальних актів).

— Я раніше писала про скандальну справу щодо митників, які завантажували до картки митного оформ­лення фотографії порожніх мікроавтобусів. Цим завда­ли чималих збитків державі. Які ще злочинні схеми вико­ристовують митники на кор­доні?

— Схем дуже багато. Спра­ва, про яку кажете, ще розслі­дується. Автомобілі до України заїжджали з території Польщі. І заявлялися до оформлення як порожні. А ще мали маркуван­ня «ризиковані». Тобто митники повинні були на них зреагува­ти і більш прискіпливо переві­рити. Натомість митники зро­били вигляд, що провели огляд таких автомобілів. Склали акт. Ми скерували до Польщі між­народне доручення і отримали від польських колег інформа­цію, що автомобілі були заван­тажені брендовими товарами. У цьому провадженні повідоми­ли про підозру двом митникам, які пропустили сім таких авто­мобілів (причетність інших мит­ників до цієї схеми розслідуєть­ся). Вони завдали своїми діями збитків державі на 1,5 млн грн! Думаю, у січні ми це прова­дження скеруємо до суду. Ще у нас є 18 транспортних засобів, які понад 30 разів перетинали кордон за аналогічною схемою. Тривають економічні експерти­зи. За попередньою інформаці­єю, загальна сума збитків — не менш ніж 10 млн грн.

Серед поширених злочинних схем на митниці є заниження митної вартості, а також підміна номенклатури товару, який пе­ревозиться через кордон. Осо­бливо це стосується дорогої техніки на кшталт Apple. Лише в одній машині такого товару на понад мільйон доларів! А зло­вмисники декларують, що вар­тість товару — 50 тисяч дола­рів. Що менша сума товару — то менші податки. Або під вигля­дом секонд-хенду везуть до­рогий фірмовий одяг, техніку… На Волині, наприклад, заде­кларували велосипеди за ціною 25 тисяч доларів. А ми отрима­ли інформацію, що їхня реаль­на вартість — 130 тисяч доларів (при цьому на польському кор­доні задекларували справжню ціну). Після нашого втручан­ня митні платежі були донара­ховані, податки становили 1,4 млн грн.

На Закарпатті ми отрима­ли оперативну інформацію, що через кордон їдуть дорогі іта­лійські меблі. Була задекларо­вана вартість цих меблів — 50 тисяч доларів. А насправді ці італійські меблі коштують по­над 500 тисяч доларів! У таких корупційних схемах на митниці беруть участь, зокрема, керів­ники змін, рядові митники. За останній місяць, завдяки робо­ті усього ДБР, до бюджету по­вернули близько мільярда гри­вень.

Є на митницях зміни, які ло­яльно ставляться до контра­бандистів. Митники співпра­цюють з правоохоронними органами, прикордонниками, щоб організувати ту чи іншу схему. Ми викриваємо зло­чинні схеми, але у цій ситуації лише зусиль ДБР недостатньо. Матеріально-технічне забез­печення на митницях потребує оновлення. Зокрема, відсут­ність належного відеонагля­ду в зонах митного контролю сприяє уникненню криміналь­ної відповідальності.

— Можете розповісти по­дробиці резонансної ДТП у Бродах за участі військової техніки? Загинуло четверо осіб — три жінки-місіонерки та 7-річний хлопчик. Ще чет­веро людей потрапили до лі­карні.

— На жаль, загинуло п’ятеро осіб — ще одна потерпіла по­мерла у лікарні. Призначено ав­тотехнічну експертизу. З її до­помогою будуть встановлені конкретні порушення у діях кон­кретних осіб. Військові автомо­білі рухалися на досить великій відстані один від одного. На пе­рехресті з другорядної дороги виїхав автомобіль, який пере­тинав головну дорогу. На світ­лофорі засвітилося зелене, і во­дійка поїхала. Військова техніка, попри те, що засвітилося чер­воне світло світлофора, продо­вжувала рух (проїзд у колоні це дозволяє). Але основне питан­ня, яке зараз розслідується: хто з керівництва не забезпечив до­тримання правил проїзду в ко­лоні? Чому військовий супровід був недостатнім, а поліцейсько­го не було? Чому на перехресті не було регулювальника тощо? Зараз цю справу розслідує Го­ловне слідче управління ДБР.

— Ще одне важливе запи­тання — злочини, пов’язані з гуманітарною допомогою. Розкажіть про зловживання деяких чиновників…

— Ця тема стала актуаль­ною з початку війни. Окремі не чисті на руку ділки намагають­ся організувати корупційні схе­ми для особистого збагачення. Коли ми розпочали слідство, то дізналися, що гуманітарна допомога у деяких випадках не передається адресатам (вій­ськовим частинам, військо­во-цивільним адміністраці­ям, громадським організаціям тощо), а використовується з комерційною метою. Є випад­ки, коли брендові речі, техніку возять як гуманітарну допомо­гу (під нульове розмитнення, без сплати податків та митних платежів). На щастя, не мож­на говорити, що це набуло ма­сового характеру, але й пооди­нокі спроби нажитися на війні припиняємо миттєво. Ми роз­слідували шість кримінальних проваджень, два обвинувальні акти скеровано до суду. Зокре­ма задокументовано коруп­ційну схему за участі першо­го заступника міського голови Пустомитівської міської ради. Фінляндія надала три автобуси на потреби військових частин як гуманітарну допомогу. Але посадовець лише один авто­бус передав як «гуманітарку», а двома іншими транспортни­ми засобами планував розпо­рядитися на власний розсуд. Один із них планував продати військовим за 100 тисяч грн! Під час передачі грошей чи­новника затримали. Ця спра­ва у суді. Це тяжкий злочин — до 10 років позбавлення волі. Думаю, ця справа, яка набула широкого розголосу у суспіль­стві, стане уроком для інших посадовців.

— Чи є на Львівщині підпри­ємства, власники яких — гро­мадяни росії? Чи арештовує ДБР такі підприємства?

— Протягом цього року ДБР передала до Агенції з розшуку та менеджменту активів (АРМА) майно та корпоративні пра­ва на кілька мільярдів гривень. Слідчі нашого Територіально­го управління ДБР розслідують кримінальне провадження сто­совно діяльності Віктора Мед­ведчука та Тараса Козака (коли ті були народними депутата­ми, оформляли бізнес та майно на родичів). На території Львів­ської області їм належав доволі масштабний бізнес — група про­мислових підприємств, працю­вав кар’єр, де видобували ко­рисні копалини, зокрема пісок. З нашої ініціативи накладено арешт на усю техніку, на три зе­мельні ділянки, на корпоративні права цих підприємств. У тому числі ми арештували 11 нежит­лових будівель. Арештована квартира Медведчука (майже на 300 квадратів) у самому цен­трі Львова та 126 автомобілів (серед них легкові та вантажів­ки). Загальна вартість арешто­ваного майна — близько 7 млн доларів США.

Схожі новини