Передплатити Підтримати

«12-та година ночі — це ОК навіть для телефонного дзвінка»

Новопризначена голова Львівської райдержадміністрації дала відверте інтерв’ю «Високому Замку»

Христина Замула. Фото з приватного архіву Христини Замули

Найбільший із семи новостворених районів Львівщини — Львівський — офіційно отримав свого керівника. Президент України призначив головою Львівської райдержадміністрації Христину Замулу, ексголову Кам’янка-Бузької РДА. Новопризначена очільниця ще не має робочого кабінету у Львові… Журналіст «ВЗ» зустрілася із Христиною Замулою у стінах ЛОДА у фоє, де стоять дивани… Поговорили про те, якою буде нова управлінська структура району, чи лобіював її батько-керівник на високі посади, і що її привабило у співпраці з провладною партією «Слуга народу».

— Пані Христино, чому саме вас призначили го­ловою Львівської РДА? На­скільки мені відомо, були й інші кандидатури…

— Подання на призначен­ня давав голова ЛОДА, думаю, доречніше запитати у нього. До цього я рік працювала го­ловою Кам’янка-Бузької РДА, і ті завдання, які переді мною стояли, виконувала. Можливо, це стало причиною. Що зараз відчуваю? Складно сказати.

— Яким буде штатний роз­пис нової структури?

— Штатна структура, визна­чена для Львівської РДА, — 165 осіб. Посади — голова РДА, за­ступники, керівник апарату, управління і відділи. З осно­вних управлінь — управління економіки, фінансів, соцза­хисту, служба у справах дітей, архівний відділ.

— Фактично така сама структура, яка була у попе­редніх РДА…

— Так, у нас повноважен­ня не змінилися. Ми є підзвіт­ні обласній державній адмі­ністрації. Зараз займаємося ліквідацією колишніх структур п’яти РДА шляхом приєднання їх до Львівської РДА. Це пере­дача майна, завершення лікві­даційних процесів і початок по­вноцінної роботи нової РДА.

— Яка у вас буде зарпла­та?

— Від того, що збільшила­ся територія району, моя зарп­лата і посадовий оклад не змі­нилися. Посадовий оклад — 15 500 грн плюс надбавки за ви­слугу років, за інтенсивність роботи і премія. У Кам’янка-Бузькій РДА премію я мала один раз — за листопад-гру­день, з коштів, які ми зеконо­мили. А так це був лише по­садовий оклад. Є практика, коли районні ради делегують свої повноваження районним адміністраціям, то, відповід­но, роблять їм доплату. Але в Кам’янка-Бузькій РДА не було програми підтримки органів державної влади, незважаю­чи на те, що виконували повно­важення районних рад. Тоб­то додаткових коштів у нас не було. Виходячи з економії тих коштів, які ми мали за рахунок незаповнених штатних оди­ниць, у кінці року мали неве­личку премію.

— Ваш батько, Петро За­мула, очолював ту саму Кам’янка-Бузьку РДА у 2010−2014 рр. за часів пре­зидента Януковича. Як так сталося, що ви пішли стопа­ми батька? Звідки ця спад­ковість?

— З боку батьків не було жодних подібних настанов. Я лідером була завжди — у шко­лі старостою класу, пізніше ке­рівником громадської органі­зації. Мене виховували так, що поблажок не мала. Те, що бать­ко був керівником, не означа­ло, що можу собі дозволити більше, ніж мої однолітки. На­впаки, до батька була прикута більша увага, відтак ми з бра­том мали поводитися гідно, щоб не компрометувати бать­ка.

— Ваш батько був був при­хильником Януковича? Чи поділяв ідеї Партії регіонів?

— Я не відповідаю за погля­ди батька. Якщо хочете, може­те з ним на ці теми поспілкува­тися. Я у той час жила в Києві, навчалася в аспірантурі. Я не була дитиною-мажором. Рідко приїжджала на свята до бать­ків. До політичних процесів я долучена не була.

— А батько вас не просу­вав, не лобіював на посади?

— Та ні. Навіть мої останні місця роботи батько й не дуже знав. У сучасному світі дуже складно когось просувати. Є випадки, коли когось намага­ються прилаштувати, напри­клад, у бізнесі. Але ж ви ро­зумієте, жоден бізнесмен не дозволить собі просто так ко­гось тримати, коли попросили. Тобто всюди треба якісно ви­конувати роботу.

— Після закінчення вузу ви пішли на роботу в подат­кову. Самі туди влаштува­лися?

— Сама. Мені подобалася математика, тому після школи вирішила вивчати економіку. Після закінчення вузу у подат­ковій був конкурс, куди пода­лася. Це було моє спілкування з керівником нашої Кам’янка-Бузької податкової інспекції, без протекції батька.

— Зараз ви співпрацюєте зі «Слугою народу». Що вас привабило в цій команді?

— Мені дуже комфортно пра­цювати в команді Максима Ко­зицького (голова Львівської ОДА). У тому ритмі роботи, в якому працюємо з командою ЛОДА, важко відстежувати те, що відбувається десь на рівні партії у Києві. Якщо я реалізо­вую якісь завдання, які ставить Офіс президента, які визна­чає Верховна Рада, то це логіч­но, що іду на вибори в команді президента, в команді людини, завдання якої виконую. Тут ні­чого дивного немає.

— Люди за час, коли пар­тія «Слуга народу» при владі, дуже у ній розчарувалися. Як і у президентові Зелен­ському. Оскільки те, що обі­цялося, не виконано.

— Я намагаюся ніколи ніким не зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Але з точ­ки зору управління скажу, що для того, аби економіка країни чи регіону була сильною, треба приймати непопулярні управ­лінські рішення. Вони є вимо­гою часу, реалій. Так завжди було — політиками, які при вла­ді, завжди розчаровувалися. Тому не треба зачаровуватися, треба це усвідомлювати, засу­кати рукави і працювати.

— Люди розчарувалися, зокрема, і тому, що у партії «Слуга народу» зараз дуже багато токсичних особис­тостей.

— Я не є членом партії. Не буду говорити про київський рівень. Щодо регіонального рівня — не бачу тут токсичних особистостей. Нічого погано­го про місцевих партійців ска­зати не можу.

— Ваші попередня й ни­нішня посади передбачають спілкування з великою кіль­кістю людей, які щось хо­чуть від вас. Ви любите лю­дей?

— Як їх можна не любити? Посада вимагає багато комуні­кації. Почуваюся комфортно з людьми. Мої двері завжди від­криті для людей. Зрештою, є мобільний телефон, соцмере­жі, можна подзвонити і опера­тивно вирішити питання.

— Коли починаєте і закін­чуєте робочий день?

— Прокидаюся о 6-й. З вось­мої — початок робочого дня. Працюю допізна. 12-та годи­на ночі — це ОК навіть для теле­фонного дзвінка, для повідо­млення. Це практика, винесена мною з роботи у Києві. В Киє­ві це норма, коли о першій ночі вам на пошту приходить елек­тронний лист, і ви тут же надси­лаєте на нього відповідь.

— Ви ще незаміжня. Яким має бути чоловік, щоб вам сподобатися?

— Ну… Перш за все хорошою людиною.

— Любите шопінг? Де за­звичай купуєте речі?

— Не люблю шопінгу, вва­жаю, це даремно витрачений час. Я не є жертвою брендів. Купую речі, які мені подоба­ються, незалежно від того, хто їх виробник. Раніше часто бу­вала за кордоном, то там ку­пувала одяг. Зараз роблю онлайн-замовлення. І купую у наших магазинах одягу та тор­говельних центрах.

— Чи вистачає у вас часу почитати книжку, подивити­ся фільм?

— Останню книжку прочита­ла ще до того, як стала голо­вою Кам’янка-Бузької РДА. Це було «Танго смерті» Юрія Винничука. У цій книзі привабив опис атмосфери довоєнного Львова. Телебачення не дивлю­ся вже років з десять. Читаю в Інтернеті новинні ресурси, для цього виділяю кілька хвилин вранці. Останній фільм дивила­ся ще у Києві, це була «Богемна рапсодія» мовою оригіналу (ан­глійською). Англійську знаю до­статньо, щоб спілкуватися і пе­реглядати фільми.

— Маєте хобі?

— Люблю малювати. Але знову ж таки мала можливість малювати ще до того, як ста­ла головою Кам’янка-Бузької РДА. Вдома стоїть мольберт, на ньому — незавершена карти­на, зображення сови. Це «сер­йозний» живопис олійними фарбами, на полотні.

Довідка «ВЗ»

36-річна Христина Замула у 2006 р. закінчила Національ­ний лісотехнічний університет за спеціальністю «Менедж­мент зовнішньоекономічної діяльності». У 2014 р. закінчила аспірантуру в Інституті агроекології та природокористу­вання НААНУ. 2003−2009 рр. — працює у Державній подат­ковій службі у Львові податковим ревізором-інспектором. 2009−2010 — Державний фонд сприяння молодіжному бу­дівництву (Київ), начальник контрольно-ревізійного відді­лу. 2010−2011 — там же головним бухгалтером. 2017−2019 — фізична особа-підприємець. 2015−2019 — голова Бла­годійного фонду «Перспектива нова». 2015−2020 — депу­тат Кам’янка-Бузької районної ради. Грудень 2019 — лютий 2021 — голова Кам’янка-Бузької РДА. На останніх виборах в органи місцевого самоврядування балотувалася до Львів­ської обласної ради від партії «Слуга народу», була дру­гим номером, але в раду пройшов лише перший номер. У загальному списку партії була у першій десятці. У березні 2021-го призначена головою Львівської РДА.