Передплатити Підтримати

Після «ковідної» пневмонії — небезпечний тромбоз

Хірургічні ускладнення можуть розвиватися навіть через кілька місяців після перенесеного Covid-19

Фото з архіву Гната Герича.

Ще з початком пандемії лікарі зауважили: SARS-CoV-2 уражає внутрішню стінку судин, викликаючи загущення крові. Наслідки цього можуть виявитися фатальними для пацієнта.

— Є кілька факторів виник­нення тромбозів, але основний з них — це пору­шення процесу згортання крові і фор­мування тромбів. Вони можуть утво­рюватися як в артеріях (судинах, які несуть насичену киснем кров від сер­ця до всіх органів і тканин), так і у венах (які, навпаки, несуть бідну на кисень кров від органів до серцевого м’яза). У більшості пацієнтів з артеріальними тромбозами тромб формується у ниж­ніх кінцівках, у результаті чого крово­постачання ніг порушується і розвива­ється гостра ішемія тканин, — пояснює завідувач першого хірургічного від­ділення КНП «Клінічна лікарня швид­кої медичної допомоги м. Львова», лікар-хірург Гнат Герич. — При невчасному діагностуванні або при пізньому зверненні у пацієнтів за дуже короткий проміжок часу виникають ознаки гангрени. Таким пацієнтам кін­цівку ми ампутуємо. Ще один тип тром­бозів, які уражають нижні кінцівки, — це т. зв. венозні тромбози глибоких або поверхневих вен. Вони небезпечні тим, що можуть доволі швидко спричинити смертельну для людини тромбоембо­лію легеневої артерії. Первинно тромб утворюється у венах нижніх кінцівок, але їх будова є такою, що при наванта­женні, при певних рухах тромб може ві­дірватися від судини і мігрувати з пли­ном крові. Якщо такий тромб потрапить у легеневу артерію, легені перестануть нормально функціонувати. Якщо суди­на, яка постачає насичену киснем кров до інших органів, закупориться цим тромбом, — людина миттєво помре.

Лікар розповідає: у їхнє відділення стали також дедалі частіше потрапля­ти пацієнти з мезентеріальним тром­бозом — тромбозом судин, які живлять тонку і частину товстої кишки.

— З точки зору діагностики — це дуже непросте захворювання, оскільки по­ставити коректний діагноз може лише досвідчений лікар, при цьому за наяв­ності спеціалізованої апаратури у кліні­ці. Особливістю цього захворювання є те, що воно виникає різко, гостро, а не­зворотні зміни, які розвиваються у кишці, є фульмігантними — буквально за 2−3 го­дини від моменту повного тромбозу ви­никає некроз (змертвіння) кишки. Зазви­чай у таких випадках хворі скаржаться на різкий біль у животі, який виникає рапто­во. Якщо пацієнт зорієнтується і швид­ко звернеться у лікувальний заклад, то є можливість врятувати його за допо­могою операції, хірургічно видаливши тромб зі судини. Інколи ми застосовуємо тромборозріджувальну терапію. Якщо ж, на жаль, уже відбулося змертвіння киш­ки — це дуже сумна історія і для лікарів, і для пацієнта.

— Шансів на виживання — жодних?

— Звичайно, змертвіння також може бути різним. Якщо кишка уражена част­ково, можемо врятувати пацієнта, ви­даливши її фрагмент. Але, як правило, уражається центральний стовбур. Та­кий випадок, на жаль, є невиліковним, оскільки тонка кишка є життєво важли­вим органом. Без нього людина жити не може. Видалення цього органа (а якщо є некроз, то треба видаляти все, що уражене некрозом) призводить до смерті. Зараз у нашому відділенні пе­ребуває пацієнтка, в якої, на жаль, є таке ускладнення.

— А провести пересадку цього ор­гана або, наприклад, вивести киш­кову стому? Ту ж тонку кишку виво­дять на поверхню шкіри.

— Якщо є що виводити. На жаль, при мезентеріальному тромбозі уража­ється практично вся тонка кишка, тож сформувати стому неможливо — немає з чого. Людина помирає від виснажен­ня, оскільки цей орган виконує функцію живлення і всмоктування основної кіль­кості поживних речовин.

— Ще одним важким ускладнен­ням (але не так Covid-19, як його лі­кування), коли пацієнти потребу­ють хірургічної допомоги, є т. зв. антибіотикоасоційований коліт. Це пов’язано якось із самолікуванням? За інформацією, озвученою голо­вним санітарним лікарем України Віктором Ляшком, з початку пан­демії споживання окремих груп ан­тибактеріальних препаратів в Укра­їні зросло… у 40 разів! І йдеться передусім про ті ліки, які купують через аптечну мережу та часто — не за призначенням лікаря.

— Антибіотикоасоційований або, як його ще називають, псевдомембра­нозний коліт — це захворювання, без­посередньо пов’язане з прийомом ан­тибактеріальних препаратів. Ці препарати вживають і нераціо­нально, тобто не за показаннями.

Сьогодні використовують дуже сильні антибіотики (останніх поколінь широкого спектру дії), які виявляють потужну антибактеріальну дію — знищу­ють як патологічну флору, яка викликає хворобу, так і непатологічну, нормаль­ну, яка виконує важливу функцію трав­лення у шлунково-кишковому тракті. У занедбаних випадках, якщо невчас­но звернутися по допомогу, розвива­ються хірургічні ускладнення, коли по­трібно провести невідкладну операцію. Йдеться про токсичне ураження киш­ки або навіть змертвіння частини киш­ки — тоді стінка кишки вже не затримує її вмісту, і він може вільно потрапляти у черевну порожнину. У таких випадках розвивається перитоніт — небезпечне для життя «запалення живота».

Гнат Герич розповідає: в їхнє відділення дедалі частіше госпіталізують пацієнтів з мезентеріальним тромбозом – смертельно небезпечним ускладненням коронавірусної інфекції. 95% хворих, на жаль, зволікають із зверненням по допомогу. Фото з архіву Гната Герича.

— Хто у групі ризику виникнення таких ускладнень?

— Пацієнти старшого і похилого віку. Передусім ті, що хворіють на цукровий діабет, серцево-судинні захворюван­ня… У таких ризик є вищим у десятки разів.

Увесь медичний персонал прой­шов відповідний інструктаж і є насто­роженим щодо таких ускладнень. На жаль, що стосується тромбозу тонкої кишки, — 95% пацієнтів потрапляють у приймальне відділення нашої лікарні у стані, коли провести часткове вида­лення цього органа і реконструктивну операцію ми вже не можемо. Такі хво­рі чомусь звертаються пізніше за ін­ших. Тож якщо ви нещодавно перене­сли Covid-19 і у вас виник різкий біль у животі — негайно зверніться по медич­ну допомогу.

Що стосується тромбозів нижніх кін­цівок, таких пацієнтів вдається вряту­вати, оскільки зміни видно візуально і людина або її близькі можуть зорієн­туватися, що щось не так. Біль у нозі, її набрякання, помітна зміна кольору шкі­ри — все це є ознаками тромбозу. Хоче­те зберегти кінцівку — бігом до лікаря!