Передплатити Підтримати

Соцвиплати для малозабезпечених: як порахувати?

Максимальний розмір державної допомоги не може бути більшим за прожитковий мінімум для сім’ї

Василь Гельбич

В Україні — близько мільйона малозабезпечених сімей, які ледь зводять кінці з кінцями. На Львівщині таких родин — майже 22 тисячі. Для багатьох з них єдиним джерелом доходів є державна фінансова допомога. З липня та грудня цього року вона збільшиться. Яка сім’я вважається малозабезпеченою? На яку грошову допомогу їй розраховувати? Пояснює начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог Департаменту соціального захисту населення ЛОДА Василь Гельбич.

— Пане Василю, чимало ро­дин губляться у здогадках: збирати довідки на отриман­ня державної соціальної допо­моги чи ні. Тож яка сім’я вва­жається малозабезпеченою?

— Якщо щомісячний сукупний дохід сім’ї не перевищує пев­ного відсотка від розміру про­житкового мінімуму, вона є ма­лозабезпеченою. Отже, може розраховувати на державну соціальну допомогу. Для кож­ної категорії населення — свій прожитковий мінімум, який за­стосовується саме для розра­хунку соціальної допомоги. На­приклад, для дітей до шести років з січня цього року — 1382 грн на місяць, липня — 1444,15 грн, грудня — 1512,15 грн. Від 6 до 18 років (тут і далі — з січня, липня та грудня): 1722,95 грн, 1800,30 грн та 1885,30 грн. Для працездатних людей — 403 грн, 421,47 грн та 441,42 грн. Для непрацездатних (осіб з інвалід­ністю, пенсіонерів) — 1497 грн, 1564 грн та 1638 грн.

— Візьмемо, наприклад, сім’ю з п’яти осіб: матері-ін­валіда, батька і трьох дітей ві­ком двох, п’яти та 14 років…

— Щоб визначити розмір гро­шової допомоги, треба знати прожитковий мінімум для сім’ї. Тобто прожитковий мінімум для кожного члена сім’ї множимо на встановлений коефіцієнт. Від­повідно до ст. 9 Закону України «Про державний бюджет Укра­їни на 2019 рік» він становить: для працездатних осіб — 21%, для дітей — 85%, для непрацез­датних осіб — 100% прожитково­го мінімуму.

Спочатку визначимо про­житковий мінімум для дворіч­ної дитини: (1626 грн х 85%) + 20% надбавка за інвалідність матері = 1658 грн 52 коп. Для п’ятирічної дитини: (1626×85%) + 20% надбавка за інвалідність матері = 1658 грн 52 коп. Для дитини 14 років: (2027×85%) + 20% надбавка за інвалідність матері = 2060 грн 40 коп. Для працездатних осіб (у нашому випадку батько): 403 грн 41 коп. (тобто 1921×21%). Для непра­цездатних (матері-інваліда) — 1497 грн. Розраховуємо про­житковий мінімум сім’ї: 403,41 (для батька) + 1497 (для мате­рі) + 1658,52 (дворічної дитини) + 1658,52 (п'ятирічної дитини) + 2060,40 (14-річної) = 7277,85 грн. Отже, рівень прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім’ї — 7277,85 грн.

— Тож яку суму соціальної допомоги держава буде ви­плачувати на кожного члена малозабезпеченої сім’ї?

— Насамперед визначимо се­редньомісячний сукупний до­хід родини: додаємо розмір усіх видів доходу сім’ї за попередні шість місяців і ділимо на шість.

Наприклад, заробіток бать­ка становив 4000 грн на місяць, матері — 1500 грн (пенсія з інва­лідності). На молодшу дитину сім’я щомісяця отримує допо­могу по народженню — 860 грн. Отже, середньомісячний до­хід сім’ї становить 6360 грн (це менше від суми прожиткового мінімуму на сім’ю).

Тепер визначимо розмір соціальної допомоги малоза­безпеченій сім’ї: 7277,85 грн — 6360 грн = 917 грн 85 коп. Окрім того, держава допла­чує по 250 грн на кожну дитину віком до 13 років і по 500 грн на дітей від 13 до 18 років. Та­ким чином сума допомоги ма­лозабезпеченим сім’ям ста­новить: 1311,90 грн + 250 грн + 250 грн + 500 грн = 1917 грн 85 коп.

Зверніть увагу: максималь­ний розмір допомоги (сюди входять надбавки на кожну ди­тину малозабезпеченої сім’ї) не може бути більшим за прожит­ковий мінімум для сім’ї.