Передплатити

Зуби — у шаховому порядку

Чому формується неправильний прикус, до яких проблем це може призвести та як його виправити?

Ві­талій Фесик. Фото авторки

У шість років у діток починає формуватися постійний прикус. У цей час батькам слід обов’язково показати дитину лікарю-ортодонту, аби не пропустити найпоширенішої проблеми серед школярів — патології прикусу.

Виправити прикус можна у будь-якому віці, але в юних пацієнтів усунути дефекти можна набагато швидше.

«Прикус — це співвідно­шення верхнього і ниж­нього зубних рядів при їх змиканні. Від правильного спів­відношення зубних рядів зале­жить подальше функціонування зубощелепної системи», — пояс­нює лікар-сто­матолог-хірург Тернопільської університет­ської лікарні Ві­талій Фесик. — Тим­часовий прикус формується у віці від 2,5 до 4 років. З 4 до 6 — змінний, з 6 — по­стійний.

— Що є причиною форму­вання неправильного прику­су?

— Передусім спадковість. Прикус часто передається ге­нетично. Найяскравіший істо­ричний приклад — королівська династія Габсбургів. Нижні ще­лепи її представників були вису­нуті вперед. Також причиною є несвоєчасне видалення, прорі­зування і випадання зубів. Зуби з’являються швидше, ніж збіль­шується щелепа. Їм не вистачає місця, і вони ростуть, де можуть, а кожен зуб повинен зайняти своє місце у зубному ряду.

Серед можливих причин фор­мування неправильного прику­су — шкідливі звички, скажімо, смоктання пальця, пиття з пля­шечки та смоктання «пустушки». Батьки повинні подбати, щоб після одного року дитина позбу­лася цих звичок. «Пустушок», які не впливатимуть на прикус, не існує, оскільки «пустушка» не дає зімкнутись верхній та ниж­ній щелепі. Тривале викорис­тання «пустушки» чи смоктання пальця призводить до форму­вання відкритого прикусу.

Потрібно припильнувати, щоб дитина не дихала ротом, — це теж сприяє формуванню не­правильного прикусу.

Зуби можуть не змикатися у правильному положенні че­рез наявність верхніх або нижніх вуздечок губи чи язика. У таких випадках слід зробити пластику вуздечки — це допоможе випра­вити прикус.

— Чи є зв’язок між прику­сом і поставою?

— Нижня щелепа — єдина ру­хома кістка, яка фіксується до основи черепа за допомогою суглоба. Співвідношення зу­бів визначає положення ниж­ньої щелепи в основі черепа. Якщо прикус неправильний, положення суглобової головки в основі черепа теж буде не­правильним, що з часом може призвести до виникнення го­ловного болю, погіршення слу­ху, шуму у вухах, болю у суглобі, а також до дисфункції скроне­во-нижньощелепного суглоба, який лікувати надзвичайно складно. Співвідношення між черепом і щелепою визначає правильність положення люд­ського тіла. Через зміщення че­репа нижня щелепа перебуває у неправильному положенні, що призводить до порушення постави (у таких пацієнтів спо­стерігаємо сколіоз, кіфоз), а також до дисбалансу м’язів (як наслідок, розвивається шийний остеохондроз).

— Чи можна визначити са­мостійно, що прикус форму­ється правильно? Коли дити­ну слід обов’язково показати ортодонту?

— Перевірити правильність прикусу може лише фахівець за особливими клінічними ознака­ми. Дитину перший раз необхід­но показати стоматологу у пе­ріод прорізування зубів. Хочу заспокоїти батьків: якщо у ди­тини до 2,5 року ще немає зубів, це не є відхиленням. Відсутність зубів після 2,5 року може свідчи­ти про наявність захворювань.

Дитину обов’язково тре­ба показати ортодонту у період змінного прикусу, коли у неї по­чинають формуватися постій­ні зуби або випадати молочні. Батькам важливо простежити, чи зуби прорізуються парно, чи ростуть симетрично. Важливим є правильний догляд за зубами у цей період.

На жувальній поверхні зуба є горбочки і ямки (фісури). Час­то ці ямки є гострими, тому важ­ливо провести герметизацію фі­сур (вичищається поверхня зуба і гостра ямка заповнюється ма­теріалом, подібним до структу­ри зуба). Таким чином зменшу­ється ризик розвитку карієсу.

— Як виправити прикус і в якому віці це бажано зроби­ти?

— Усе залежить від патології прикусу. Кожен випадок вима­гає індивідуального підходу до лікування.

У дитячому віці добрі ре­зультати дає міогімнастика, яка стимулює функцію м’язів і до­помагає усунути дефекти без використання ортодонтичних апаратів.

Застосовують в ортопедич­ній практиці спеціальні пов’язки, які фіксуються на ніч, а також різноманітні знімні апаратні кон­струкції, трейнери та пластини. Це все у комплексі під наглядом лікаря-ортодонта допоможе правильно сформуватися зубо­щелепній системі і виправити патологію прикусу.

У старшому віці застосову­ють брекети, елайнери і капи. Є випадки, коли виправити прикус можна лише з допомогою орто­хірургії у комплексі з брекета­ми (наприклад, при відкритому прикусі, коли нижня щелепа сут­тєво виступає вперед). Опера­тивним втручанням вносять змі­ни у кісткову систему щелепи. Успішність таких операцій сягає 100%.

Ще більше новин від «Високого Замку»?
Долучайтеся до нас у Telegram