Передплата 2024 «Добре здоров’я»

Що таке тромбоз і як коагулограма визначає його ризик

Згортання крові - одна з найважливіших захисних функцій організму, яка відповідає за зупинку кровотечі у разі пошкодження судин та запобігає загрозливій для життя крововтраті

В нормі вона перебуває у рівновазі із протизгортальною системою, яка підтримує рідкий стан крові, забезпечує її циркуляцію по судинному руслу. Щоб перевірити стан цих систем та вчасно виявити порушення, проводиться коагулограма крові (гемостазіограма). Цей аналіз входить до переліку базових досліджень, що призначаються лікарями різних спеціальностей, та надає важливу інформацію про стан здоров’я пацієнта.

Тромбоз: визначення, при­чини та наслідки. У разі підвищення активності згортальної системи у судинах починають формуватися кров’яні згустки (тромби) та виникає не­безпечний стан під назвою тром­боз. Тромби закупорюють судини та порушують кровотік, внаслідок чого починається ішемія, а за три­валої відсутності кровопостачан­ня відбувається некроз — загибель клітин.

Виділяють 3 основні причини тромбозу:

  • підвищення активності згор­тальної системи крові (гіперкоа­гуляція);
  • ушкодження внутрішньої устілки судин (ендотелію);
  • застій крові у певній ділянці судини.

Зазвичай тромби прикріплені до судинних стінок, але вони мо­жуть відірватися та з током кро­ві досягати різних органів. Таке ускладнення називають тромбо­емболією. Якщо згустки потра­пляють у легеневі судини, виникає дихальна недостатність, закупор­ка коронарних артерій викликає інфаркт міокарда, а ураження су­дин головного мозку — причина ішемічного інсульту. Тромбоз та­кож може призводити до інфаркту кишківника, селезінки, нирки та інших органів.

Роль коагулограми в оцінці ризику тромбозу. Ризик утво­рення тромбів залежить від двох механізмів: інтенсивності вну­трішнього та зовнішнього шляхів згортання крові (гемостазу). Вони забезпечуються спільною дією багатьох факторів згортання.

Коагулограма дозволяє оціни­ти активність різних ланок гемос­тазу, а також визначити, на якому саме етапі відбулося порушення. За її результатами лікар підтвер­джує стан гіперкоагуляції, може припустити шанси розвитку тром­бозу відповідно до ступеня відхи­лення показників від норми. Стан­дартна коагулограма включає такі показники:

  • протромбіновий тест — по­казник зовнішнього шляху гемос­тазу, за підвищення якого на по­над 105% є ризик гіперкоагуляції;
  • тромбіновий час — показник кінцевого етапу згортання крові, у разі скорочення якого підвищу­ється ймовірність тромбоутво­рення;
  • активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) — показник внутрішнього шляху згортання, який знижується за гі­перкоагуляції;
  • фібриноген — білок, необхід­ний для утворення стабільного тромба. Підвищення цього показ­ника прямо пропорційне ризику тромбоутворення.

Коагулограма показує наяв­ність порушень у системі згортан­ня, але для визначення їх причини пацієнту необхідно додаткове об­стеження. За підвищеного ризику тромбозу обов’язково перевіря­ють ліпідограму, D-димер, гостро­фазові показники. За потреби призначають специфічні імуно­логічні та генетичні дослідження. Список аналізів визначає лікар за результатами консультації.

Підготував Юрій Червінський.