Передплата 2024 «Добра кухня»

Острогу подарували Конституцію Пилипа Орлика

Відвідувачі Державного історико-культурного заповідника міста Острога мають можливість ознайомитися з факсимільним виданням (на фото) «Конституція Козацької України 1710 року. The Constitution of Cossack Ukraine of 1710» Пилипа Орлика, з перекладом українською мовою

Фото з Фейсбуку
Фото з Фейсбуку

Цей унікальний історичний документ передала сюди у подарунок генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська.

Пилип Орлик свого часу займав посаду генерального писаря українського гетьма­на Івана Мазепи, допомагав йому боротися проти Мос­ковського царства й уклас­ти союз зі шведами. Ставши після смерті Мазепи гетьма­ном, Орлик уклав «Договори та Постанови прав та воль­ностей Війська Запорозького», які відомі тепер як «Конституція Пилипа Орли­ка». Це був свого роду дого­вір гетьмана зі старшиною та козацтвом, який визна­чав їхні права та обов’язки. Він містить преамбулу, 16 статей та присягу гетьма­на. У документі обґрунто­вуються права України на незалежність від Москви, регламентуються відносини у державі. А влада розподі­ляється на три гілки — судо­ву, виконавчу та законодав­чу. Це свідчить про високий рівень юридичної культу­ри України у XVIII столітті.

«Договори…» були на­писані староукраїнською та латинською мовами. Керуючись ними, гетьман вів пе­ремовини з монархами іно­земних дворів, обстоюючи незалежність України. Укра­їнські дослідники стверджу­ють, що оригінальний ру­копис староукраїнською із особистим підписом Пилипа Орлика та печаткою Війська Запорозького нині збері­гається у російському дер­жавному архіві давніх актів. А угоду латинською мовою віднайдено у Національному архіві у Стокгольмі. У Шве­ції гетьман жив і мав полі­тичний притулок. Саме цей документ й відтворює фак­симільне видання, що по­трапило до Острога.

«Документ вважається однією з перших конституцій Європи і фактично проголо­шував в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля замість підданства царю, що було великим кроком вперед у політичній думці того часу», — так прокоментували зна­чущість подарунка праців­ники Державного істори­ко-культурного заповідника Острога.

Схожі новини