Передплатити Підтримати

Хто і коли отримає 1000 грн доплати

Пенсіонери, яким уже випо­внилось 80 років, з сьомого квітня почали отримувати до­плати до пенсії.

Чи отримува­тимуть по 500 гривень ті, хто відсвяткує вісімдесятилітній ювілей у наступні місяці, коли буде індексація пенсій, і чи отримають пенсіоери так звану «Вовину тисячу», розповіла «ВЗ» заступник на­чальника Головного управлін­ня ПФУ у Львівській області Руслана Іванкова.

— Першого квітня цього року уряд прийняв постанову № 251 «Деякі питання підви­щення пенсійних виплат і на­дання соціальної підтримки окремим категоріям населен­ня у 2020 році». На підставі цієї постанови органи ПФУ Львів­щини провели перерахунок пенсій для осіб, яким виповни­лось 80 років, — каже Руслана Іванкова. — Доплату у розмірі 500 гривень отримали усі пен­сіонери, розмір пенсії яких не перевищує 9205 грн, тобто по­казник середнього заробітку в Україні за минулий рік.

— Це буде одноразова ви­плата?

— Ні, це щомісячна компен­саційна виплата. Люди, яким виповниться 80 років у наступ­них місяцях, автоматично по­чнуть отримувати цю виплату. Окрім того, для пенсіонерів, які досягли 80 років і які мають стаж 20 років для жінок і 25 ро­ків для чоловіків, передбачено, що їхня пенсійна виплата не може бути меншою, ніж 2600 грн. Тобто якщо навіть з допла­тою 500 грн у таких пенсіоне­рів виходитиме менша сума, їм все одно доплачуватимуть до 2600 грн. До 25 числа у нас закінчується виплатний пері­од, тож до цього часу усі отри­мають пенсію з доплатами. За­галом ми провели перерахунок для 88,6 тисячі пенсіонерів, яким понад 80 років.

— А коли почнуть виплачу­вати обіцяну тисячу гривень доплати?

— У цій же постанові перед­бачено, що одноразову до­помогу 1000 грн ми випла­чуватимемо після внесення відповідних змін до бюджету. Зміни до бюджету внесли 13 квітня. Як тільки президент під­пише цей закон і його опубліку­ють, ми можемо приступати до виплати. Таку доплату отрима­ють усі пенсіонери, чий розмір пенсії з урахуванням усіх над­бавок та компенсацій не пере­вищує 5000 тисяч гривень ста­ном на 1 квітня.

— Працюючі пенсіонери також отримають по 1000 грн?

— Так. Обмежень для пра­цюючих пенсіонерів нема. Крім того, у квітні ми провели пере­рахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, які після призна­чення пенсії чи попереднього перерахунку пропрацювали два роки (24 календарні місяці). Пе­рерахунок проводиться автома­тично, жодних заяв та довідок подавати до відділень Пенсій­ного фонду не потрібно. Ми уже перерахували пенсії 12,7 тис. осіб, які продовжують працюва­ти. В середньому розмір пенсії для них зріс на 157 грн.

— А коли пенсіонери мо­жуть очікувати на індексацію пенсій?

— Постановою передбачено, що індексація буде проведена з травня. Для проведення ін­дексації буде застосовуватись показник збільшення заробіт­ної плати 11%. Це не означає, що пенсія автоматично зросте на 11%. Просто показник се­редньої зарплати, який беруть для нарахування пенсії, зрос­те на 11%. Потім цей показник множать на показник стажу. Оскільки у кожного пенсійна виплата складається з різних показників стажу, доплат тощо, то й розмір індексації буде у кожного різний. Індексацію проводитимуть усім пенсіо­нерам, у тому числі й тим, які продовжують працювати. У разі, якщо після індексації роз­мір підвищення не буде дося­гати 100 грн, то буде встанов­лена доплата. Тобто менше 100 гривень не отримає ніхто. Крім того, з травня передба­чено, що для жінок, які мають 30 років стажу, та чоловіків, що мають 35 років стажу, пенсійна виплата не може бути меншою за 2100 грн (зараз 2000 грн).