«Під час КТ людина зазнає опромінення, яке у нормі отримує… за два роки!»

У вас – підозра на Covid-19? Лікар-терапевт Наталія Шоробура закликає не штурмувати приватні клініки і лабораторії. Почніть із дзвінка сімейному лікарю

Тиждень мінімум — стільки доведеться чекати, щоб зробити комп’ютерну томографію легень. А оскільки таку послугу пропонують лише приватні клініки, викласти за неї доведеться не менш ніж 1,8−2 тисячі гривень. На безкоштовний ПЛР-тест сімейні скеровують лише хворих з пневмонією. Але є альтернатива — приватні лабораторії, де таке дослідження можна пройти за 1400−1700 гривень (ціна залежить від термінів виконання). Лікар-терапевт Наталія Шоробура наголошує: якщо респіраторні симптоми у вас мінімальні (субфебрильна температура, легке покашлювання, втрата нюху/смаку), не панікуйте. Залишайтеся вдома і виконуйте рекомендації сімейного лікаря. Лікарняний він відкриє навіть без результатів ПЛР-тесту і пневмонію запідозрить без КТ легень.

— Навіщо робити КТ? Зви­чайний рентген запалення не «побачить»?

На К Т лікарі можуть бачи­ти те, що люди називають «ві­русною пневмонією», — каже Наталія Шоробура. — Насправ­ді йдеться про коронавірусний пневмоніт, для якого характер­ний набряк інтерстицію (між­клітинного простору). Тому рентген вірусного пневмоніту не виявить.

Результати КТ на такти­ку лікування жодним чином не впливають, адже від коронаві­русної хвороби ліків немає, а антибіотики коронавірус не лі­кують. Лікар може, наприклад, порадити хворому лежати на животі, щоб полегшити процес дихання. Найважчим, звісно, потрібна киснева підтримка.

Коли пацієнт сам собі при­значає КТ, або лікар необґрун­товано робить таке призначен­ня і людина бачить у висновку, що певний відсоток легень у неї уражено, це посилює її три­вогу. Але практично у всіх па­цієнтів з Covid-19 зі серед­ньою формою захворювання якийсь відсоток легень буде ураженим. Це не означає, що вас одразу покладуть у лікар­ню. Рішення про госпіталіза­цію базується не на відсотку ураження легень, а на кон­кретних симптомах — задиш­ці, зниженні оксигенації (напо­внення крові киснем) менш ніж на 92%, гарячкою, яка не зби­вається адекватними таблето­ваними формами. А також на­явністю коморбідних станів, тобто інших хвороб, які є в ак­тивному стані і які виключають можливість лікування тако­го пацієнта у домашніх умовах (декомпенсованого цукрово­го діабету, хронічної ниркової, печінкової або серцевої недо­статності тощо).

— Наскільки безпечною є комп’ютерна томографія? Чи існують якісь протипока­зання до проведення цього обстеження?

— Під час КТ людина отри­мує опромінення, яке отримує зазвичай… за два роки (маєть­ся на увазі від природних дже­рел радіації. Авт.)! Набагато більше, ніж отримує при рент­генографії, оскільки викону­ється багато знімків, які дозво­ляють створити 3D-проєкцію. Це особливо небезпечно для тих, хто переніс ракові захво­рювання або має хронічні па­тології, а також вагітних. Звіс­но, якщо є життєві показання, КТ доведеться зробити, навіть якщо людина перебуває у групі ризику. Якщо жінка вагітна, на живіт їй накладуть спеціальний фартух, який дозволить захис­тити плід… Але комп’ютерна томографія — це серйозне об­стеження. І його при Covid-19 не потрібно проходити тим, у кого немає наростаючої за­дишки, високої температури, яка погано збивається, погір­шення загального стану, пору­шення свідомості тощо.

Проблема у тому, що таку послугу надають приватні структури. А медичному бізне­су без різниці, хто до них при­ходить: обстежать навіть здо­рову людину — було б у неї бажання. У мене є пацієнти, яким справді потрібна КТ, які перебувають за крок до гос­піталізації або вони вже госпі­талізовані, але мусять чекати близько тижня. Бо чергу зайня­ли перелякані хворі з легкими формами ковіду.

— Якщо людина вже роби­ла комп’ютерну томографію легень, яка показала пнев­монію, то через скільки часу може обстежитися повтор­но?

— Деякі люди настільки пе­реживають за свій стан, що за­писуються на повторну КТ че­рез півтора-два тижні після першої. Але при коронавірус­ній пневмонії та адекватному її лікуванні зміни можуть збері­гатися впродовж шести тижнів і навіть… трьох місяців. Єди­на ситуація, коли повторна КТ є виправданою, — це коли на госпітальному етапі лікар хоче оцінити важкість перебігу за­хворювання і ефективність на­даної допомоги пацієнту, зо­крема, кисневої підтримки.

Мій знайомий перехворів на Covid-19. КТ не робив — лише рентген легень, який і виявив у нього пневмонію. Легені осла­блені вірусом, імунітет пога­но працює, тож трапляється, що на 5−7 день коронавірусної хвороби приєднується бакте­ріальна інфекція. Розвиваєть­ся бактеріальна пневмонія. У патологічний процес втягують­ся альвеоли, легенева тканина ущільнюється. Цей процес вже можемо бачити на рентгені.

— Які симптоми можуть вказувати на бактерійну пневмонію?

— Висока температура, яка не збивається, поява гнійно­го мокротиння, кашель, навіть незначне покашлювання. Про приєднання бактерійної інфек­ції «розповість» також загаль­ний аналіз крові — висока ШОЕ, збільшення кількості лейкоци­тів і паличкоядерних нейтрофі­лів. У більшості випадків можна обійтися звичайним рентгеном — цифровим або навіть плівко­вим. Якщо сімейний лікар ба­читиме у цьому необхідність, скерує на безкоштовний рент­ген.

— Радили би з появою пер­ших симптомів ГРВІ робити ПЛР-тест на коронавірус?

— Не завжди лікарі, а тим більше пацієнти, можуть від­різнити легкі форми коронаві­русної хвороби від ГРВІ. У нас є перелік конкретних симпто­мів, за якими ми можемо за­підозрити, що це — Covid-19. Наприклад, якщо є ломота у тілі, висока температура, су­хий кашель, а на 5-й день (за відсутності нежитю) зникли нюх і смак. Але у мене були па­цієнти, в яких температура під­нялася до +37,2°С, 2−3 дні по­боліла голова або спина між лопатками, і на тому все закін­чилося, а потім з’ясувалося, що у них був коронавірус. Пе­ребіг захворювання залежить від імунітету. Не маю нічого проти, що люди самі собі при­значають ПЛР-тести у приват­них лабораторіях. Але поду­майте, чи варто робити його двічі чи навіть тричі? Міністер­ство охорони здоров’я України дозволило після одного пози­тивного ПЛР-тесту не здавати повторного. Достатньо від дня забору мазків відрахувати 10 днів, і якщо наступні три доби не буде жодних симптомів, лю­дина може припинити самоізо­ляцію і вийти на роботу. Ана­логічно якщо вона здавала (незалежно від результату) або взагалі не здавала тесту, то че­рез 14 діб після контакту з хво­рим з підтвердженим лабора­торно Covid-19 при відсутності симптомів може спокійно за­лишати межі дому.

Згідно з даними CDC (Цен­трів з контролю та профілакти­ки захворювань у США. — Авт.), при легкому перебігу захворю­вання на 10-й день від появи симптомів людина вважається незаразною, тобто вона вже не виділяє вірусу. ПЛР-тест є ви­сокочутливим і може показу­вати залишки РНК-вірусу, які є вже неактивними. У світі був зафіксований випадок, коли людина здала ПЛР-тест через 130 діб після появи у неї пер­ших симптомів, і він був пози­тивним. При цьому вона вже тривалий час не мала жодних симптомів.

— А якщо нюх у людини так і не відновився? Або досі відчуває слабкість?

— Втрата нюху і загальна слабкість — залишкові симп­томи, які ще можуть якийсь час зберігатися. До активних симптомів належить темпе­ратура понад +37,5°С +37,7°С, виражена слабість, кашель і ломота у тілі.

— Чому лікарі, коли ба­чать пацієнта зі симптомами ГРВІ, радять йому ізолюва­тися на 14 діб, але на без­коштовний ПЛР-тест скеру­вання не дають?

— Державні лабораторії — перевантажені. Сімейний лі­кар не може кожного пацієнта з респіраторними симптомами відправляти на ПЛР-тест, тому й каже: «Для скерування на державний тест немає достат­ньо підстав, але ви ізолюйте­ся». Лист непрацездатності він відкриє, щоб потенційно хво­рий не йшов на роботу і не за­ражав інших людей. Але люди­на здає ПЛР-тест у приватній лабораторії, отримує позитив­ний результат і пише на ліка­ря скаргу, що він не скерував її, хвору, на ПЛР-тест…

— Із якого дня потрібно здавати ПЛР-тест?

— Із 3−5-го після появи симп­томів або контакту з хворим. Багато людей здають з пер­шого дня, але результат тоді може виявитися хибно нега­тивним. Крім того, важливо правильно підготуватися до ПЛР-тесту. Здавати його треба зранку, натще. Можна сьорб­нути чистої води. Жодних кра­пель у ніс за 6−7 годин до здачі тесту! Не користуйтеся ополіс­кувачами для горла. Не чистіть зуби вранці перед тестом і не куріть. За 24 години не вжи­вайте алкоголю. Це важливо, бо люди здають тест і дивують­ся, що результат негативний, хоча всі симптоми Covid-19 у них є.

— Чи варто здавати ІФА-тест, щоб перевірити наяв­ність антитіл після перене­сеного захворювання або після контакту із хворим на ковід?

— Особисто я не покладаю особливих надій на цей тест, оскільки знаю пацієнтів, які мали виражені симптоми, че­рез три тижні здавали аналіз на антитіла IgG, і він показав, що людина з вірусом ще не зіштов­хувалася. Аналогічна ситуація з антитілами IgM, які утворюють­ся у гострій фазі (переважно з другого по третій тиждень за­хворювання) і потім щезають. Є велика ймовірність, що лю­дина зробить тест у невідповід­ний час і не «зловить» цих анти­тіл, бо вони ще не утворилися або вже не утворюються. Крім малого діагностичного «вікна», є ризик, що антитіла взагалі не утворяться. Відомі випадки, коли люди повторно хворіли на Covid-19, хоча я не можу одно­значно стверджувати, чи це у них було повторне зараження, чи вірус у невеликій кількості залишився в організмі і просто «спав», а потім знову активізу­вався. Знаю людей, в яких ви­робилися антитіла класу G, а через півтора місяця вони зно­ву отримували позитивний ре­зультат ПЛР-тесту… Тому я б не покладала надій на тести, а по­кладала надію на власний іму­нітет.

— Варто сподіватися, що ми перехворіємо раз і біль­ше не хворітимемо?

— Це дуже індивідуально, та й наука досі не може дати од­нозначної відповіді на це пи­тання. Є люди, які перехворіли у квітні і досі не захворіли зно­ву. А у деяких, як я казала, — по­зитивний результат ПЛР-тесту через півтора місяця після пе­ренесеної хвороби. Думаю, остаточні висновки зможемо зробити не раніше, ніж через пів року.

Схожі новини