Передплата 2024 «Добра кухня»

Гормони: визначення, види, функції, роль в організмі

Гормони — це «ключики», які активують особливі процеси в «клітинах-замках»

Вони формуються в залозах внутрішньої секреції, відповідальні майже за всі процеси — від ліквідації жирової тканини до дітонародження. Це елементи, без яких людський організм не може працювати правильно. У людській ендокринній системі є органи, які виробляють гормони, необхідні для повноцінної роботи тіла людини. Кожен гормон несе свій функціонал, і дефіцит або надлишок активних речовин в організмі впливає на нього вкрай негативно, від чого страждають всі органи системи.

Чому не вистачає гормонів — симпто­ми дефіциту. Буває так, що через різного роду негативні причини якісне і безпере­бійне функціонування активних елементів може постраждати. Причини такі:

 • негативні процеси;
 • зміни в тілі внаслідок старіння;
 • хвороби та інфекційні патології;
 • збій в емоційному плані;
 • зміна кліматичної зони;
 • екологічна катастрофа.

Чоловіки більш стабільні у плані гор­монів, на відміну від жінок.

У представниць жіночої статі рівень гор­монів може час від часу змінюватися як під впливом загальних причин, перерахованих вище, так і через фізіологічні процеси, такі як:

 • менструація;
 • клімакс;
 • виношування дитини;
 • розродження;
 • годування груддю.

Про гормональний збій повідомляє роз­виток такої симптоматики: *втомлюваність;

 • втома;
 • слабкість;
 • судомний стан;
 • больовий синдром в голові;
 • дзвін у вухах;
 • аномальна пітливість.

Гормони у людському тілі - це най­важливіші речовини і невід'ємна части­на його функціоналу.

Наслідки збою можуть бути катастро­фічними, а медикаментозна терапія вияви­тися надзвичайно дорогою.

Як гормони впливають на життя? Всі гормональні речовини дуже важливі для повноцінної роботи систем і органів. Вони діють на безліч внутрішніх процесів. Важливо! Ці речовини присутні всереди­ні людського тіла з моменту появи на світ і до смерті. Завдяки гормонам люди від­різняються один від одного вагою, ростом. Гормони прямо впливають на емоції люди­ни. Також протягом тривалого періоду вони ведуть контроль норми щодо збільшення і скорочення клітин у людському тілі. Ко­ординують імунну систему, запускаючи і продовжуючи імунітет. Впливають на мета­болізм у тілі людини. Гормони допомагають нам впоратися з:

 • фізичними навантаженнями;
 • нервовим перенапруженням;
 • стресом і депресією.

Так, наприклад, адреналін допомагає людині отримати сили під час виникнення небезпеки або допомоги у складній ситуа­ції.

Активні речовини великою мірою діють на жінку, що виношує дитину. Так її тіло го­тується до повноцінних здорових пологів і догляду за малюком, а саме — становлення лактації. Момент зародження життя і ді­тородна функція теж залежать від гормо­нального тла. Якщо кількість елементів у кровоносній системі буде в нормі, спосте­рігатиметься статевий потяг, а за зниженої кількості активних речовин — лібідо знижу­ється.

Як класифікують гормональні речови­ни? Поняття гормонів досить складне, але, простіше кажучи, це активні речовини, що синтезуються в людському тілі і потрібні для «грамотної» роботи організму. За гор­монального збою людина починає погано почуватися, дефіцит або надлишок гор­монів позначається на центральній нерво­вій системі (ЦНС) і стані психіки людини, а згодом розвивається дисфункція сис­тем. Зрозуміти, що це за активні речови­ни, можна, з’ясувавши їхнє функціональне призначення. Вони поділяються за місцем, де утворюються, за хімічним складом і при­значенням.

Хімічний склад. Групи за хімічними складниками називаються: *білкова; *пеп­тидна; *стероїдна; *похідна амінокислот.

Важливо! Лікарі називають і 5-ту групу — ейкозаноїди. Вони синтезуються в орга­нах, які не мають відношення до ендокрин­ної системи, і впливають місцево. Це «гор­моноподібні» елементи.

Локалізація. Гормони формуються у:

 • щитовидній залозі;
 • паращитовидній залозі;
 • гіпофізі;
 • гіпоталамусі;
 • надниркових залозах;
 • яєчниках;
 • яєчках.

У таблицях зазвичай вказується їх при­значення. Кожен з елементів виконує в ор­ганізмі людини кілька функцій. Наприклад:

 • адреналін несе відповідь за скорочен­ня м’язової тканини, але й відповідальний за тиск і частково за вуглеводний обмінний процес;
 • естроген, що стимулює дітородну функцію, діє на згортання крові і метабо­лізм ліпідів.

Загальні ознаки. Як би не поділялися гормони і якими б не були їхні функції, озна­ки активних речовин загальні. Головні:

 • біоактивність, попри мале дозування;
 • віддаленість впливу, якщо речовина формувалася в одних клітинах, це не озна­чає, що вона регулює ці клітини;
 • обмеженість впливу.

Як гормони впливають на людину? Різновиди гормонів по-своєму впливають на механізм їх впливу. Однак загалом ця дія полягає в тому, що активні гормональ­ні речовини, рухаючись по крові, доходять до клітин, які є цілями, потрапляють у них і віддають несучий сигнал органів і систем.

У клітині починаються зміни саме від сигналу, що приніс гормон. У окремої ре­човини свої особливі клітини, які містяться в тих клітинах, до яких транспортуються. Одні різновиди приєднуються до внутріш­ніх клітинних рецепторів, зазвичай у ци­топлазмі. До таких типів можна віднести ті з них, що мають ліпофільні гормональні якості, і речовини, що формуються щи­товидною залозою. Завдяки можливості розчиняти жири вони моментально за­ходять в середину клітинної мембрани до цитоплазми і діють активно. Однак вони складно розчиняються у воді, тому з'єднуються з білками для «подорожі» по кров’яній системі. Інші активні речовини — водорозчинні, їм немає потреби у з'єданні з білками. Ці гормони діють на клітини і тіло під час сполучення з нейронами, що розташовані всередині ядра клітини, а та­кож у цитоплазмі і на мембранній стінці. Для їхньої активності потрібен посеред­ник, що дає відповідь від клітини. Такими посередниками виступають:

 • іони кальцію;
 • циклічні аденозинмонофосфати;
 • інозитолтрифосфати.

Виходячи з цього, дефіцит кальцію в людському тілі згубно позначається на гормональному тлі. Як тільки сигнал при­йнятий, гормон розщеплюється. Розще­плення відбувається у:

 • клітині;
 • крові;
 • печінці.

Також гормони залишають людське тіло через сечовидільну систему.

Хімія гормонів. За хімічним складом виділено 4 гормональні групи. Це:

 • стероїди (наприклад, кортизол);
 • білкові ( наприклад, інсулін);
 • на основі амінокислот (наприклад, адреналін);
 • пептиди (глюкагон, тиреокальцито­нін).

Стероїди. Елементи першої групи ре­ально розділити на речовини статевої скла­дової і надниркові. Статеві поділяються на речовини:

 • естрогени — у представниць слабкої статі;
 • андрогени — у сильної половини люд­ства.

Жіночий гормон в одній молекулі вклю­чає 18 атомів вуглецю. За будовою молеку­ли можна виділити головні ознаки:

 • у молекулярному включенні є наяв­ність 2-х гідрокс-груп;
 • за складом естрадіол їх можна від­нести до спиртів та фенолів. Андрогени мають незвичну будову, оскільки в них роз­ташовуються андростани. Андрогени по­значені:
 • тестостероном;
 • андростендіолом.

Важливо! За складом гормону можна зробити висновок, що ця речовина є не­насиченим кетоспиртом, а дигідротестос­терон і андростендіон — продукти розпаду води. З назви андростендіолу можна зро­зуміти, що він належить до багатоатомних спиртів. Крім того, з найменування роблять висновок, наскільки речовина насичена. Будучи гормоном, який визначає стате­ву належність, прогестерон, як і естроген, є речовиною, властивою представницям слабкої статі.

Є такі види гормонів:

 • кортизон;
 • кортикостерон;
 • альдостерон. Порівнюючи формули цих гормонів, можна зробити висновок, що вони схожі за складом ядра.

Амінокислота. Похідні амінокислот складаються з:

 • тироксину;
 • адреналіну;
 • норадреналіну.

Їхній особливий зміст формується через амінокислотну групу або її похідні.

Пептид. Пептиди мають складну будо­ву:

 • вазопресин — це речовина, що утво­рилася в гіпофізі. Крім того, тут присутні 9 амінокислот;
 • глюкагон, присутній в підшлунковій, також пептидний елемент. У ньому присутні 29 амінокислот.

Білкові. Найбільше амінокислот в біл­кових гормонах. Тут амінокислоти злива­ються в 1 і більше ланцюжків. Наприклад, інсулінова молекула складається з 2-х по­ліпептидних ланцюжків, що мають у складі 51 амінокислоту. Самі ланцюжки об'єднані дисульфід-містками. Інсулін людини від­мінний певною масою молекул. Цей гор­мон — гомеопатія для розвитку генної ін­женерії. Його випускають фармакологічні центри або добувають з біоматеріалу тва­рин.

Важливо! Соматотропін — також части­на білкового гормону. На сьогодні виявлена хімічна структура цієї активної речовини в людському організмі, а також в тілі бика і вівці.

Висновок. Гормони відіграють провідну роль в організмі. Їх дисбаланс призводить до порушень і захворювань. Тому важливо регулярно контролювати їх рівень, щоб ор­ганізм був здоровим і дозволяв людині вес­ти активну життєдіяльність.

Юрій Червінський.