Передплата 2024 «Добра кухня»

В очікуванні третьої дози

Десятки країн у світі почали довакциновувати своє населення від Covid-19. А в Україні 68% населення… не отримали навіть першої дози!

Свідомі українці, які повністю вакцинувалися від Covid-19 навесні та влітку, чекають на третю, бустерну дозу вакцини. Проте міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко категоричний: поки не вакцинуємо першою дозою щонайменше 60% дорослого населення, а двома – не менше 50%, про вакцинацію третьою й мови не може бути.

Згадаймо, коли в Україні офіційно стартував остан­ній, п’ятий етап вакцина­ції. Тоді вакцинуватися від коро­навірусної інфекції дозволили всім незалежно від віку, професії і наявності супутніх захворювань. Це було 21 липня. До цього часу щепленнями, згідно з Дорож­ньою картою, мало бути охопле­но 11 млн 167 тисяч осіб. Однак на той момент вдалося вакци­нувати лише 1,5 млн. Показника в 11 млн 106 тисяч щеплень (за­галом щеплень, а не вакцинова­них осіб) Україна досягла лише 16 вересня, і приблизно тоді ж вперлася у «скляну стелю», коли кількість людей, готових вакци­нуватися з власної волі, вичерпа­лася, і державі довелося вдатися до примусу у вигляді посилення карантинних обмежень для не­вакцинованих. Експерти небез­підставно дорікають МОЗ, що, не дозволяючи вакцинацію тре­тьою дозою тим, хто за аналогі­єю з іншими країнами, міг би вже її отримати (причому без змушу­вання і навіть нагадування), ві­домство наступає на ті самі гра­блі. Тим паче, що дефіциту вакцин немає, а понад 400 тисяч доз AstraZeneca, через її незатребу­ваність, довелося утилізувати.

Більшість країн розпочина­ло введення бустерної дози з тих осіб, які завершили курс вак­цинації не менш як вісім місяців тому. Згодом цей термін почали скорочувати до 5-6 місяців. Згід­но з рекомендацією CDC (цен­трів з контролю та профілакти­ки захворювань США), особам зі скомпрометованою імунною системою (наприклад, онкохво­рим) вакцинуватися втретє ба­жано вже через 28 днів після отримання другої дози вакцини.

Як ревакцинують в інших країнах?

У США, за повідомленням REUTERS, ревакцинацію всіх осіб, старших за 18 років, дозво­лили з 30 листопада – у відповідь на загрозу поширення штаму «Омікрон». У сусідній Канаді бус­терну дозу й надалі продовжують вводити виключно пацієнтам з серйозними або помірними іму­нодефіцитними станами.

24 листопада ECDC (Євро­пейський центр профілактики і контролю захворюваності) реко­мендував введення третьої дози всім дорослим, але у першу чер­гу особам віком 40+.

В Австрії і Великій Британії з кінця січня 2022 року бустерну дозу пропонуватимуть всім осо­бам, старшим за 40 років, а та­кож особам молодшого віку, які мають високий ризик важкого перебігу коронавірусної хворо­би. Ревакцинацію всього дорос­лого населення анонсують у Чехії та Франції. У Німеччині, Угорщи­ні, Ірландії, Італії, Норвегії, Поль­щі, Румунії (а також у Сербії та Росії) повнолітнім уже вводять третю дозу. Проте деякі європей­ські країни не поспішають з ре­вакцинацією всього дорослого населення і бустерні дози про­понують лише людям з ослабле­ним імунітетом, особам похило­го віку та найбільш вразливим верствам населення. Таку такти­ку обрали Бельгія, Болгарія, Да­нія, Фінляндія, Литва, Нідерлан­ди, де вакцинують осіб віком 60+, Португалія (до кінця січня 2022 року країна планує охопити тре­тьою дозою чверть свого насе­лення, зокрема осіб віком 50+, які були вакциновані однією дозою Johnson& Johnson), Словенія, Іс­панія, де віковий поріг для ревак­цинації знизили з 70 до 60 років, та Швейцарія, де наразі повтор­но вакцинують лише людей, стар­ших за 65 років.

У Марокко, яке з усіх афри­канських країн вакцинується від коронавірусу найактивніше, по­чали вводити бустерну дозу ще у жовтні. У Тунісі вакцинують всіх дорослих, які отримали другу дозу вакцини п’ять місяців тому.

У Бахрейні дозволили вико­ристовувати для ревакцинації до­рослого населення Sputnik V, але щонайменше через 6 місяців піс­ля введення другої дози вакци­ни. У Камбоджі ревакцинують AstraZeneca. В Індонезії третю дозу пропонують наразі лише ме­дичним працівникам – більш ши­роке охоплення бустерними до­зами заплановано на 2022 рік. В Ізраїлі ревакцинують всіх до­рослих і дітей віком від 12 років. У Південній Кореї – групи висо­кого ризику та людей з ослабле­ним імунітетом. У Туреччині і Таї­ланді особам, які вакцинувалися Sinovac, пропонують підсили­ти імунний захист AstraZeneca або будь-якою з наявних мРНК-вакцин. В ОАЕ обов’язковою є ре­вакцинація всіх людей, які попере­дньо вакцинувалися Sinopharm. У Китаї, Гонконгу і Сінгапурі бустер­ні дози вводять особам зі слаб­кою імунною системою, людям зі супутніми захворюваннями та особам похилого віку.

У США, Канаді та ЄС як підси­лювальні дози дозволяється вво­дити лише Pfizer і Moderna. Од­нак EMA (Європейська агенція з лікарських засобів) розглядає можливість дозволити введення бустерної дози AstraZeneca або Johnson& Johnson.

Коли українці зможуть отримати третю дозу?

Єврокомісія запропонува­ла скоротити термін дії Covid-сертифікату до 9 місяців, тоб­то саме через такий часовий інтервал розпочинати вакцина­цію третьою дозою. Нагадаємо, в Україні термін дії цього доку­мента становить 1 рік (365 днів). Якщо це рішення схвалять на рів­ні Європарламенту, Віктор Ляш­ко готовий запровадити таку ж практику в Україні. Як повідомля­ють ЗМІ, про це чиновник заявив у кулуарах парламенту.

Наразі жодного нормативного документа, який би роз’яснював процедуру отримання бустерної дози вакцини в Україні, немає. Від­так немає і можливості посилити свій імунний захист. Однак якщо орієнтуватися на рішення Євро­парламенту, то час у нас ще є. На­гадаємо, вакцинальна кампанія в Україні розпочалася 25 лютого. Тоді щеплення проводили індій­ською вакциною Covishield (анало­гом «оксфордської» AstraZeneca). 17 березня, за рекомендацією На­ціональної технічної групи експер­тів, інтервал між введенням пер­шої і другої доз цього препарату збільшили з 28 до 90 діб. Тож, роз­почавши курс вакцинації напри­кінці лютого – на початку березня, люди завершували його лише у се­редині – наприкінці травня. А отже, підсилювальну дозу повинні отри­мати орієнтовно наприкінці люто­го 2022 року.

Регіональний координатор з питань вакцинації від коронаві­русної інфекції на Львівщині Олег Когут припускає, що вакцинація третьою дозою розпочнеться не раніше, ніж у середині січня. В об­ласті двома дозами вакциновано лише 38% дорослого населен­ня, і медики зауважують, що тем­пи вакцинації за останні півтора тижня знизилися. Після того, як Львівщину перевели у «червону» зону, в області щодня проводили по 17-20 тисяч щеплень, а сьо­годні – лише по 14-16.

Але оскільки попереду на українців чекають Новорічно-Різдвяні свята, перспектива до­сягти показника 50% вакцино­ваних двома дозами виглядає доволі примарною. Згідно з да­ними Open World in Data, в Укра­їні повністю вакциновано нара­зі лише 28% населення і ще 4% отримали першу дозу вакцини.

Чому потрібно вакцинуватися від Covid-19 (і не раз)?

Ні виробники вакцин, ні меди­ки не приховують: вакцина не за­хищає на 100% від інфікування, навіть якщо людина отримала дві дози і з моменту другої минуло 14 днів, необхідних для вироблення антитіл. Ось чому актуальною за­лишається вимога носити мас­ку у закритих приміщеннях, часто мити руки з милом та дотриму­ватися соціальної дистанції. Не захистить від інфікування і третя доза, покликана підсилити імун­ний захист (у середньому через пів року після завершення курсу імунізації рівень антитіл, які ви­робилися у відповідь на ведення вакцини, різко знижується). Біль­шу роль відіграє міцність імунно­го захисту, заразність самого ві­русу та вірусне навантаження, якого зазнала людина: чим більш тривалим і тісним був контакт із хворим, тим більша ймовірність, що людина «підхопить» вірус. «Завдання вакцини – максималь­но знизити ризик важкого пере­бігу та, відповідно, госпіталізації і унеможливити виникнення по­тенційно летальних ускладнень», – наголошують медики. Так, вак­цинована людина може захворі­ти. Може мати лихоманку і погано почуватися. Але рівень сатурації у неї не впаде до 60, вона не ле­жатиме під кисневим концентра­том. Виняток – люди, які страж­дають від ожиріння, мають важкі супутні захворювання, імуноде­фіцитні стани, та особи похилого віку. Такі, навіть вакцинувавшись, можуть потрапити на лікарняне ліжко. Ба більше – у реанімацію. Але без вакцини у них би взагалі не було шансів вижити.

Це явище має назву «проривної інфекції». Як показало досліджен­ня вчених з Науково-дослідно­го інституту та інституту охоро­ни здоров’я Бельгії Sciensano, на кожну 1 тисячу вакцинованих при­падає не більше трьох осіб, які повторно інфікуються коронаві­русом. У них розвивається захво­рювання, однак лише в одного з трьох воно проявляється харак­терними симптомами. У двох із трьох Covid-19 виявляють випад­ково, проводячи ПЛР-тести, які людина робить перед подорожжю чи плановим оперативним втру­чанням або після контакту з хво­рим. За даними CDC, середній вік вакцинованих, які потребували лі­кування в умовах стаціонару, – 73 роки. 71% з них мали три і більше супутніх патологій.

Чи винайдуть колись вчені вак­цину, яка повністю унеможливить передачу вірусу? Це – завдання не з легких, оскільки вірус, атаку­вавши клітини-«мішені», починає інтенсивно множитися. Рішен­ням могла б стати інтраназаль­на вакцина (у вигляді назального спрею), яка б створювала місце­вий бар’єр, блокуючи просування збудника у верхні дихальні шля­хи. Але науковці не сумніваються у тому, що навіть у такому випад­ку одним пшиком не обійдеться. Швидше за все, нам доведеться щепитися від Covid-19 як від гри­пу – щороку…

Читайте також: То звідки взялася та клята “корона”?

Схожі новини