Передплата 2024 «Добрий господар»

Безвідсоткових кредитів більше не буде!

За приховування справжньої їх вартості й надто дрібний шрифт у договорах банкам тепер загрожують штрафи

Якщо вам обіцяли кредит під 0% річних, а насправді стягнули чималі комісійні чи змусили оформити кредитну картку разом із зарплатною, можете скаржитись до Національного банку України (НБУ). Верховна Рада ухвалила зміни до низки законів, які стосуються захисту прав споживачів фінансових послуг. Як повідомив голова НБУ Яків Смолій, за минулий рік до Нацбанку надійшло понад 13 тисяч скарг щодо порушення прав спожи­вачів. Однак жоден банк так і не вдалося притягнути до відпо­відальності — не було механізму. Тепер у законодавстві чітко визначено, що банки не мають права робити, а також передба­чені санкції за порушення.

Одна з найбільших про­блем, з якими стикаються споживачі, — приховуван­ня реальної вартості послуг. Те­пер до загальних витрат за спо­живчим кредитом включають усі витрати споживача, в тому чис­лі додаткові та супутні послу­ги третіх осіб. Тобто йдеться не лише про комісії, плату за від­криття рахунку, а й, скажімо, про вартість страхування (напри­клад, однією з умов придбан­ня авто у кредит є оформлен­ня КАСКО). А щоб клієнтам було зручно читати договір та додат­ки до нього, усі ці документи ма­ють бути надруковані читабель­ним шрифтом (14 кеглем).

«Номінальні відсоткові став­ки по кредитах можуть дуже суттєво відрізнятися від ефек­тивних. Особливо це стосу­ється споживчих та готівкових кредитів, де банки часто вико­ристовують дуже низьку номі­нальну відсоткову ставку — па­ралельно з досить високими щомісячними та/або разовими комісіями, — пояснює дирек­тор департаменту аналіти­ки компанії „Простобанк Кон­салтинг“ Володимир Паюк. — За нашими даними, на кінець вересня цього року середня но­мінальна ставка за готівковими кредитами на 1 рік становила 19,05% річних, у той час як се­редня ефективна ставка, яка включає всі разові і щомісяч­ні комісії, була на рівні 72,37%! Цілком можливо, що коли бан­ки будуть розміщати у реклам­них буклетах розмір ефективної ставки, якась частина людей відмовиться від оформлення таких кредитів».

Нав’язувати додаткові послу­ги банкам тепер теж забороне­но. Наприклад, під час відкрит­тя рахунку у державному банку, на який мали приходити «ди­тячі» гроші, мені добровільно-примусово «впихнули» поліс на страхування майна. Коштував він смішні 20 гривень, тож про­стіше було заплатити, ніж по­яснювати, що формально я не є власником ані рухомого, ані нерухомого майна. Але ж таких клієнтів — тисячі! Тепер на це та­кож можна поскаржитись у НБУ. Якщо ж певні банківські послу­ги все-таки потребують оформ­лення страховки, нотаріально­го посвідчення чи оцінки майна, банк не має права нав’язувати конкретних страховиків чи нота­ріусів.

Нерідко буває, що на звичай­ні зарплатні картки банки під­ключають кредитний ліміт без згоди клієнта. Інколи його навіть про це не повідомляють. І люди­на випадково може залізти в мі­нус, а потім змушена сплачува­ти відсотки, а часом ще й пеню… Тепер за таку самодіяльність банкам також загрожує штраф.

Ще одна поширена пробле­ма — поручительство за кре­дитом. Буває, телефонують з банку і питають, чи ви знаєте такого-то, чи справді він пра­цює там-то. І ствердної відпо­віді часом вистачає, аби вас… вписали як поручителя. А інко­ли людина дізнається, що вона є поручителем особи, якої в очі не бачила! Однак тепер за не­належну оцінку позичальника, а також за обробку ваших пер­сональних даних без вашої зго­ди (особливо, якщо їх переда­ли колекторам), банк нестиме відповідальність. Більше того, за словами головного редак­тора Prostopravo.com.ua Ка­терини Гутгарц, аби записати особу у поручителі, потрібна не просто згода, а підпис під дого­вором поруки.

«Наскільки виграють від но­вовведень споживачі? Зале­жить від того, як буде реалізова­на на практиці функція захисту прав НБУ. Як здійснюватимуть перевірки за скаргами спожива­чів, як накладатимуть фінансові санкції та вживатимуть заходів впливу на порушників, — каже Катерина Гутгарц. — Штрафні санкції за порушення прав спо­живачів встановлено у розмірі від 300 до 600 неоподатковува­них мінімумів (від 5100 до 10 200 грн), за деякі — від 500 до 800 (від 8500 до 13 600 грн), тож на­кладення такого штрафу на банк буде відчутним, тільки якщо ма­тиме системний, а не поодино­кий характер. На жаль, права споживачів банківських та фі­нансових послуг сьогодні по­рушуються досить часто, а самі споживачі далеко не завжди звертаються до відповідних ор­ганів (у тому числі судових) по захист порушеного права».

Куди скаржитись?

Якщо банки порушують ваші права споживача, уже зараз можна звернутись з письмовою скаргою до НБУ (надіслати па­перовим листом). До кінця року на сайті Нацбанку має з’явитись спеціальна форма, тож скарги можна буде подавати онлайн. Крім того, в НБУ має запрацю­вати call-центр, через який мож­на буде не лише подати скаргу, а й отримати консультацію.

Схожі новини