Передплатити Підтримати

«Потрібно підвищувати конкурентоспроможність та розвивати соціальний капітал Львівщини»

Розмова з кандидаткою у депутати до Львівської обласної ради Наталією Галецькою

Наталія Галецька

— Пані Наталіє, ви канди­датка в депутати до Львів­ської обласної ради. Розка­жіть, що вас наштовхнуло на цей крок?

— Раніше я не була в політиці. Понад 10 років працюю юристом у бізнес-структурах, також ви­кладаю право в УКУ. Певний час я була зовнішнім консультантом Комітету Верховної Ради Укра­їни з питань європейської інте­грації щодо імплементації Угоди про асоціацію. Вважаю, що на­став час використовувати свій досвід на практиці. Враховуючи сучасні глобальні виклики, я зро­зуміла, що не можу стояти осто­ронь і, якщо мене оберуть, свої­ми знаннями і досвідом долучуся до підвищення конкурентоспро­можності Львівщини.

— На вашу думку, у чому по­лягають головні проблеми на­шого регіону?

— У сучасних умовах панде­мії та економічної кризи головна проблема нашої області — це під­вищення конкурентоспромож­ності та розвиток соціального капіталу Львівщини. Насампе­ред потрібно підвищувати спро­можність людей почати власну справу або знайти кращу робо­ту. Подібна програма реалізову­валася у Польщі протягом 2007−2013 рр., і кожен може побачити її позитивні результати. У нас та­кож має бути подібна програма. Зі зростанням економіки Львів­щини в Україні буде чутно голос Львова, і Львівщина, як регіон, зможе задати тон іншим україн­ським областям.

— Окрім розвитку соціаль­ного капіталу, чи є якісь ще шляхи підвищення конкурен­тоспроможності Львівщини?

— Потрібно оновити чинну Про­граму підвищення конкуренто­спроможності Львівської облас­ті. Оновлення має відбуватися шляхом стимулювання цифро­вої трансформації підприємств Львівщини (підтримка стартапів на грантовій основі, консульта­ційні послуги тощо). Також, вра­ховуючи заходи ЄС, спрямовані на зменшення викидів парнико­вих газів та формування сталої економіки (т.зв. European Green Deal), котрі потенційно можуть призвести до додаткового опо­даткування українських експор­терів, Програма має допомагати підприємствам Львівщини посту­пово адаптувати свою діяльність до нових умов. Це дозволить у майбутньому наростити експорт в ЄС. В рамках цієї ж Програми потрібно налагодити ефектив­ну підтримку нацвиробників-екс­портерів на регіональному рівні. До слова, ця проблематика вже 10 років обговорюється в Євро­пі, в чому я особисто могла пере­свідчитись, навчаючись у Берн­ському університеті (Швейцарія).

— Чи є у вас якісь плани щодо розвитку молодіжної політики, підтримки жінок?

— Я би хотіла ініціювати Про­граму підтримки ділової ак­тивності жінок, котра би пе­редбачала навчальні курси з підприємництва, цифрових на­вичок та опанування професій, пов’язаних з дистанційною ро­ботою.

— Як юрист, як ви охаракте­ризуєте виборчу систему на цих місцевих виборах?

— На місцевих виборах, котрі відбудуться 25 жовтня 2020 р., львів’яни отримають чотири бю­летені. Потрібно буде обрати гід­них претендентів на місце депу­тата у міську, районну, обласну раду, а також — мера міста. Біль­ше того, при обранні депутатів можна підтримати не лише пар­тію, а й конкретного кандидата, вписавши номер цього кандида­та у відповідному віконечку — та­ким чином реалізуються на прак­тиці т. зв. відкриті списки. Таким чином гідні і професійні канди­дати можуть стати депутатами, що, зрештою, і передбачає ло­гіка відкритого виборчого спис­ку. Наприклад, у виборчому бю­летені до Львівської обласної ради, проголосувавши за партію «Голос», можна також обрати і мій номер 2 у моєму виборчо­му окрузі, а це Галицький, За­лізничний, Шевченківський райони м. Львова, смт Руд­но, смт Брюховичі; с. Рясне-Руське, с. Підрясне; с. За­рудці, с. Зашків, с. Завадів, с. Гряда, с. Воля-Гомулецька, с. Збиранка, с. Малі Грибови­чі, с. Великі Грибовичі, с. Си­тихів, с. Малі Підліски, с. Ма­лехів, м. Дубляни.

— За місце депутата облас­ної ради змагаються чима­ло претендентів. Розкажіть, чому виборці повинні обрати саме вас?

— Я професіонал своєї справи, чітко знаю, що можна зробити у правовому полі, а що ні. Протягом своєї кар’єри я ефективно розпо­чинала та успішно завершувала різноманітні проєкти, як в УКУ, так і у СофтСерві, я є автором чима­лої кількості наукових публікацій. Ось чому мій професійний і жит­тєвий досвід є хорошим фунда­ментом для моєї якісної роботи у Львівській обласній раді.

*Політична реклама