Людські легені створені для вдихання чистого повітря, а не диму…

Куріння електронних сигарет підвищує ризик розвитку хронічних обструктивних захворювань легень, раку легень та серцево-судинних захворювань

Узалежнені від тютюну українці деда­лі частіше надають перевагу вейпам та електронним сигаретам, думаю­чи, що так завдадуть меншої шкоди організму або що нарешті зможуть кинути курити.

«Електронні сигарети — це при­строї для нагрівання рідини (з нікотином або без), що гене­рують пару, яку вдихає курець. В Україні вони жодним чином не регулюються — не контролюється якість самих девайсів та вміст заправної рідини. Крім того, у нас досі не заборонено продавати електро­нні сигарети неповнолітнім. Як наслідок, 18,4% підлітків віком 13−15 років курять електронні сигарети, а 40% - пробува­ли їх», — наводить невтішну статистику Оксана Тотовицька, фахівчиня з кому­нікацій Центру громадянського пред­ставництва «Життя».

— І до чого це може призвести?

— Мозок людини продовжує розвива­тися приблизно до 25 років. Якщо дити­на, підліток чи молода людина буде вжива­ти продукти з нікоти­ном, може завдати непоправної шкоди тій частині мозку, яка відповідає за пам’ять, увагу і навчання. Саме тому ГО «Життя» створила петицію до президента з вимогою врегулювати продаж електронних сигарет.

Курці електронних сигарет можуть отримувати дози нікотину такі ж, як і при курінні звичайних сигарет або навіть більші
Курці електронних сигарет можуть отримувати дози нікотину такі ж, як і при курінні звичайних сигарет або навіть більші

— Що містять у своєму складі елек­тронні сигарети?

— Рідини для електронних сигарет — пропіленгліколь (використовується як «носій» смаку), гліцерин, необхіднийдля утворення візуально помітноїта відчутноїна смак пари, дистильовану воду, яка «розбавляє» густу суміш пропіленгліколю та гліцерину, щоб вона набула достатньоїдля використання текучості.

Окрім основних компонентів, ріди­ни можуть містити нікотин. До рідин час­то додають різноманітні смакові домішки (на світовому ринку їх налічується близь­ко 15,5 тисячі), барвники (щоб надати ко­льору диму, якийвидихає курець), а іно­ді й наркотики (наприклад, марихуану чи інші психоактивні речовини).

При використанні електронних сига­рет виробляється аерозоль (пара), яка містить гліколі, альдегіди, леткі органіч­ні речовини, поліциклічні ароматичні вуг­леводні, тютюноспецифічні нітрозаміни, метали (свинець, хром, нікель), частин­ки силікату, дикарбоніли та гідроксикар­боніли тощо, які є токсичними і можуть викликати патологічні зміни в організмі. Більше того: в аерозолі (парі) містяться специфічні для нього речовини (у димі звичайних сигарет їх немає) — напри­клад, гліоксаль, якийє отрутою.

Нікотин, якийможе входити до складу електронних сигарет, окрім того, що ви­кликає залежність, має інші негативні на­слідки для здоров’я.

— Побутує думка, що курити елек­тронні сигарети безпечніше, ніж зви­чайні, адже тютюн у них не горить, а тліє…

— Людські легені створені для вдихан­ня чистого повітря, а не диму чи пари.

Існують дані про те, що дорослі кур­ці електронних сигарет можуть отриму­вати дози нікотину такі ж, як і при курінні звичайних сигарет або навіть більші.

Виробники електронних сигарет наго­лошують на тому, що їхні продукти виді­ляють менше шкідливих речовин порів­няно зі звичайними сигаретами, проте нещодавні дослідження показали, що рівні деяких речовин, які містяться в ае­розолі, такі ж самі, як і у сигаретному димі. Складні суміші, які містяться у рі­дині та аерозолі е-сигарет, виявляють токсичнийвплив навіть при низьких кон­центраціях шкідливих речовин.

Регулярне використання арома­тизованих рідин, особливо солодких, може створювати серйозні ризики для здоров’я. Багато з цих рідин є подраз­никами, що призводять до запальних захворювань дихальних шляхів, можуть сприяти розвитку пухлин, роблять орга­нізм сприятливим до вірусних захворю­вань тощо.

Куріння електронних сигарет підви­щує ризик розвитку хронічних обструк­тивних захворювань легень, раку легень та серцево-судинних захворювань.

Трапляються випадки, коли елек­тронні сигарети вибухають у руках або роті курця, завдаючи йому серйозних травм. Відомі випадки отруєння ріди­нами для електронних сигарет. Оскіль­ки ринок електронних сигарет в Україні не врегульований, електронні пристроїчасто не мають відповідних сертифікатів якості, а рідини — належного маркування. Особливо небезпечно, коли е-сигарети використовують діти або підлітки, бо вони, як правило, не дотримуються пра­вил техніки безпеки. Електронні сигарети часто містять нікотин, споживання якого формує нікотинову залежність — діти, які вживають електронні сигарети, з вели­кою ймовірністю почнуть курити звичай­ні сигарети у майбутньому.

— Наскільки небезпечним є пасив­не куріння е-сигарет?

— Вториннийаерозоль, який потра­пляє у навколишнє середовище, містить 1,2-пропандіолу, ацетальдегідів та фор­мальдегідів, деякі леткі органічні речови­ни, нікотин і важкі метали (рівні таких ме­талів, як нікель і хром, у аерозолі навіть вищі, ніж у димі від звичайних сигарет).

— Чи можна за допомогою вейпів кинути або почати менше курити?

— Всесвітня організація охорони здоров’я, Агенція з контролю за якіс­тю харчових продуктів та медикаментів США (FDA), Європейське респіраторне товариство (ERS), МіжнароднийСоюз із боротьби з туберкульозом та легеневи­ми захворюваннями (the UNION) не ре­комендують використовувати електро­нні сигарети як засіб відмови від куріння.

Для більшості курців залежність має три складові — фізичну, психологічну та соціальну. Використання е-сигарет може бути спрямоване тільки на фізич­ну залежність, тоді як кинути курити мож­на лише за умови комплексного підхо­ду. Саме тому при відмові від куріння рекомендовано використовувати дока­зові методи. Наприклад, доведено, що найбільш ефективною є особиста кон­сультація лікаря у поєднанні (за потреби) із нікотинзамісною терапією.

Використання електронних сигарет може затягувати процес відмови або на­віть призвести до того, що курець зовсім передумає кидати, адже більшість людейвірять у те, що е-сигарети безпечніші за звичайні.

Проте дані останнього проведеного мета-аналізу публікаційусіх наявних до­сліджень з цієїтеми показали, що дорослі курці, які використовують електронні си­гарети, мають на 28% менше шансів при­пинити курити.