«Люди, які погоджуються на зарплату „у конверті“, не задумуються, що свідомо себе обкрадають»

Через несплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) наймані працівники втрачають страховий стаж і достойну пенсію за віком

Із 1 червня для близько 700 тисяч пенсіонерів, що працюють, проведено перерахунок пенсій. Хто ці щасливчики, чому вигідно працювати офіційно, а також про електронні трудові книжки й електронний підпис, журналістці «ВЗ» розповіла начальниця відділу обслуговування громадян № 9 Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (Франківський район) Любов Ключник.

— Українці, які після призначення пенсії продовжували працювати та набули необхідного страхового ста­жу, з 1 червня отримають підвищені пенсійні виплати. Кому саме підви­щать?

— Перерахунок буде проведено для тих, хто відпрацював після призначення (попереднього перерахунку) пенсії два роки. Він буде проведений з 1 квітня і, відповідно, у червні громадяни отрима­ють не тільки підвищений розмір, а й до­плату за квітень-травень.

— А чому це робиться у червні, а не у квітні?

— Із 1 січня 2021-го набули чинності зміни щодо подання звітності з єдино­го внеску на загальнообов’язкове дер­жавне соціальне страхування щоквар­талу (замість щомісяця). Тому дані про страховий стаж за I квартал 2021-го бу­дуть відображені у реєстрі не раніше, як у середині наступного кварталу. Інформа­цію, необхідну для перерахунків та ви­плати пенсій, отримаємо у червні. Од­нак, згідно зі ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», перерахунки проведені з 1 квітня.

— Нагадайте, будь ласка, що таке страховий стаж.

— Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсій­не страхування», страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пен­сійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески у сумі, не мен­шій, ніж мінімальний страховий внесок.

— Деякі роботодавці пропонують працівникам невелику зарплату, обі­цяючи доплатити «у конвертах»…

— Чимало роботодавців ігнорують га­рантований рівень мінімальної заробіт­ної плати і змушують найманих робітни­ків працювати на невелику зарплату, а у деяких випадках і зовсім не деклару­ють оплату їхньої праці. Бажаючи уник­нути зайвих, на їхню думку, витрат, ви­дають зарплату «у конвертах». У цьому випадку йдеться про «тіньові» заробіт­ки, з яких не сплачуються податки і вне­ски. Деякі люди погоджуються на такі умови, тобто на отримання зарплати «у конверті», але навіть не задумуються, що свідомо обкрадають самі себе! Бо ж така виплата «у конвертах» позбав­ляє людей, які працюють, визначених законодавством гарантій, у тому чис­лі й головної: через несплату єдиного соціального внеску наймані працівни­ки втрачають страховий стаж та можли­вість отримання достойної пенсії за ві­ком, а також по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та у багатьох ін­ших випадках, передбачених законо­давством.

— Кажуть, у сервісних центрах ве­ликі черги. Як майбутнім пенсіонерам прорахувати своє «завтра»?

— Усе робиться дуже просто. Для май­бутніх пенсіонерів працює сервіс Пен­сійного фонду України «Автоматичне призначення пенсії». Необхідну для при­значення пенсії інформацію можна пода­ти завчасно. Спочатку треба авторизува­тися на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронно­го підпису (КЕП).

— А де взяти такий електронний підпис?

— У податковій. Бо така послуга нада­ється засобами вебпорталу лише осо­бам, які мають такий підпис. Далі треба заповнити анкету-заяву, в якій пода­ти інформацію про себе, дані щодо об­раного способу виплати призначеної пенсії та отримання пенсійного посвід­чення. Прикріпити скановані копії доку­ментів — обов’язкові та ті, які майбутній пенсіонер вважає за необхідне нада­ти для підтвердження права на допла­ти. Лише тоді поставити свій електронний підпис і надіслати заяву до органу Фонду.

— А як знати, що пенсію вже при­значено?

— Коли особа досягне пенсійного віку, отримає СМС-повідомлення або повідо­млення в особистому кабінеті про при­значення пенсії, її розмір і дату, з якої її призначено.

— Кілька днів тому стало відомо, що трудові книжки замінять на елек­тронні. Як це відбуватиметься?

— 10 червня набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об­ліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Згідно з цим до­кументом, встановлено п’ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей з папе­рових трудових книжок про трудову ді­яльність працівника.

— І що, тепер паперова книжка тер­міново буде переведена на електронну?

— Ні, протягом п’яти років застосову­ватимуть і паперові книжки, і електронну форму уже наявних, або внесених відо­мостей про трудову діяльність працівни­ка з Державного реєстру. І тут, до речі, та­кож буде потрібний електронний підпис працівника! Згідно з документом, вне­сення відомостей про трудову діяльність до Державного реєстру через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду у вигляді сканованих чи оцифрованих ко­пій, передбачених законодавством доку­ментів (трудової книжки, довідок тощо), здійснює працівник і роботодавець з обов’язковим накладенням кваліфікова­ного електронного підпису (КЕП). І лише після внесення відомостей про трудо­ву діяльність працівника до Державного реєстру роботодавець зобов’язаний ви­дати оригінал паперової трудової книж­ки на руки.