Потепління знищує самців морських черепах

Гло­баль­не по­тепління вик­ли­кає по­рушен­ня співвідно­шен­ня ста­тей у морсь­ких че­репах. Це мо­же приз­вести до ду­же серй­оз­них проб­лем ви­ду і вда­рити по всій еко­сис­темі.

У морсь­ких че­репах стать за­лежить від тем­пе­рату­ри піску, в яко­му пе­ребу­вала клад­ка яєць. Самці з’яв­ля­ють­ся при більш низькій тем­пе­ратурі, сам­ки – при більш ви­сокій. То­му підви­щен­ня або зни­жен­ня тем­пе­рату­ри на кіль­ка гра­дусів мо­же не тіль­ки зміни­ти співвідно­шен­ня ста­тей в кладці, а й зни­щити ве­лику час­ти­ну яєць.

На­уковці з США та Авс­тралії виріши­ли пе­ревіри­ти, чи впли­ває гло­баль­не по­тепління на особ­ли­вості по­пуляцій цих тва­рин. Біля Ве­лико­го Бар’єрно­го ри­фу меш­ка­ють дві ве­ликі ко­лонії зе­лених че­репах: півден­на і північна. Че­репа­хи пев­ної по­пуляції не пе­ресіка­ють­ся, бо го­ду­ють­ся в од­но­му і то­му ж рай­оні і відкла­да­ють яй­ця на тій же ділянці уз­бе­реж­жя, де й самі з’яви­лися на світ.

Дослідни­ки ви­яви­ли, що зрос­тання тем­пе­ратур ка­тас­трофічно змінює співвідно­шен­ня ста­тей у обид­вох груп. У тій, що жи­ве в більш теп­лих во­дах, сам­ка­ми бу­ли 86,8% до­рос­лих че­репах, 99,8% «підлітків» і 99,1% зовсім ма­лих ди­тин­чат. У по­пуляції з більш хо­лод­но­го рай­ону ви­яви­ли до 69% са­мок.

Вчені співста­вили ці дані з графіком зміни тем­пе­ратур в ць­ому рай­оні і з’ясу­вало­ся, що співвідно­шен­ня ста­тей по­рушуєть­ся вже біль­ше 20 років, а цей про­цес нап­ря­му пов’яза­ний з по­теплінням.

Та­ке по­рушен­ня мо­же при­вес­ти до зник­нення ба­гать­ох видів че­репах, а це, в свою чер­гу, відіб’єть­ся на житті всієї еко­сис­те­ми. Більш то­го, ця проб­ле­ма ак­ту­аль­на і для інших видів реп­тилій, у яких стать за­лежить від тем­пе­рату­ри нав­ко­лишнь­ого се­редо­вища.