Передплатити

Наука підрахувала, скільки проживе людство без їжі

Бри­танські на­уковці виріши­ли з’ясу­вати, як дов­го змо­же про­жити людс­тво, як­що зник­не вся їжа, окрім нас са­мих. І з’ясу­вали.

«Сь­огодні на Землі жи­ве по­над 7,6 млрд лю­дей, і ми за­дума­лися про те, що ста­неть­ся, як­що вся їжа зник­не з по­верхні Землі і нас­та­не всесвітня кри­за. Ми підра­хува­ли, як дов­го людс­тво про­тяг­не, як­що во­но бу­де хар­чу­вати­ся вик­лючно м’ясом собі подібних», – й­деть­ся в статті вче­них з універ­си­тету Лес­те­ра.

У разі зник­нення на пла­неті всіх дже­рел їжі лю­ди змо­жуть про­жити ще 1149 днів, хар­чу­ючись один од­ним, повідом­ля­ють дослідни­ки. Як по­казу­ють роз­ра­хун­ки, тіло се­реднь­ос­та­тис­тичної лю­дини містить в собі близь­ко 125 тис. кіло­калорій. Те­оре­тич­но ць­ого вис­та­чить для то­го, щоб за­без­пе­чува­ти енергією ще 50 осіб про­тягом до­би.

За підра­хун­ка­ми бри­танців, в пер­ший день після нас­тання цієї гіпо­тетич­ної про­доволь­чої ка­тас­тро­фи зник­не 2% людс­тва, на дру­гий день – 2% від тих, що ви­жили, і так далі.

Крім то­го, на­уковці не без цинізму підка­зу­ють, що три­валість жит­тя людс­тва мо­же бу­ти про­дов­же­на, як­що найбільш сильні осо­бис­тості бу­дуть об’єдну­вати­ся в співто­варис­тва, відлов­лю­вати слаб­ших і ро­бити за­паси м’яса.

Ще більше новин від «Високого Замку»?
Долучайтеся до нас у Telegram