Передплатити Підтримати

Заразився Covid-19… від свого собаки!

Наші домашні улюбленці можуть і самі хворіти, і поширювати коронавірус

Фото Times of India

З ковідом пов’язано багато міфів. Всесвітня інформаційна платформа World Air Quality розвінчує три найпопулярніші

Міф № 1. Інфіковані люди з безсимптомним перебігом не поширюють вірусу.

За даними ВООЗ, у більшос­ті задокументованих випадків «безсимптомного» поширення вірусу людина заражала інших у «передсимптомному» пері­оді, тобто до моменту появи у неї легких або важких симпто­мів хвороби.

Важливо зазначити, що тер­мін «безсимптомний», яким послуговується більшість з нас, може мати три різні науко­ві визначення:

Особа без симптомів може залишатися носієм віру­су і заражати інших.

Якщо особа мала кон­такт з вірусом нещодавно, може перебувати у «перед­симптомному» періоді. Згодом у неї з’являться симптоми або ж вона залишиться безсимп­томним носієм, однак у будь-якому випадку становитиме небезпеку для оточення.

Якщо в особи легкий перебіг захворювання (не­має пневмонії, пов’язаної із Covid-19, але присутні легкі короновірусні симптоми), така людина належить до найбільш заразного типу, оскільки, до­бре почуваючись, продовжує «розносити» вірус.

Ґрунтовні міжнародні дослі­дження показали: особи, які не мали симптомів захворюван­ня, однак ПЛР-тести яких по­казали наявність SARS-CoV-2 у їхніх організмах, перебували у «передсимптомному» періоді. Тому до всіх випадків безсимп­томного перебігу необхідно ставитися з належною увагою.

Відповідно до даних ВООЗ, існують три основні способи «підчепити» Covid-19:

 • якщо на вас чхне або по­кашляє особа з активною ін­фекцією;
 • якщо торкнетеся поверхні предметів, на яких осіли краплі слини чи слизу інфікованих лю­дей, а потім торкнетеся свого обличчя (очей, носа чи рота);
 • якщо довго перебувати­мете у закритому просторі, де раніше перебувала інфікована людина.

Вірус може поширюватися навіть з одним легким покаш­люванням чи чханням, під час якого виділяються краплі, що містять вірусні частинки. На хворого з легкими симптома­ми люди здебільшого не звер­тають уваги, однак, щоб зара­зити оточення, йому достатньо лише злегка покашляти.

Науковці також наголошу­ють, що у закритому просто­рі (якщо перебувати у ньо­му довший час) SARS-CoV-2 може поширюватися під час співу, крику чи навіть звичай­ної розмови, оскільки крихітні аерозольні краплі, виділені ін­фікованою людиною, можуть «зависати» у повітрі, підвищу­ючи ризик зараження оточен­ня. Такий ризик зберігаєть­ся, навіть якщо ви контактуєте з хворим, у якого легкі симп­томи, що перебуває у «перед­симптомному» періоді чи має безсимптомний перебіг захво­рювання.

Дотримуйтеся простих пра­вил, які допоможуть суттє­во знизити ризик інфікування Covid-19:

 • постійно зберігайте соці­альну дистанцію (бажано 2 ме­три);
 • носіть якісні маски, які прикривають ніс і рот;
 • мийте руки з милом про­тягом 20 секунд;
 • користуйтеся власним по­судом і столовими приборами.

Міф № 2. Тварини не мо­жуть поширювати коронаві­рус.

Собаки і коти можуть зара­жатися SARS-CoV-2 від люди­ни і заражати ним інших людей та тварин.

На сьогодні не проведе­но достатньої кількості дослі­джень, що пояснюють, як ор­ганізм домашньої тварини реагує на контакт із корона­вірусом. Відомо, що тварини можуть «підчепити» вірус від людини і поширити його далі. Домашнього улюбленця ліку­вати від ковіду треба, як і будь-якого іншого члена сім’ї, та до­тримуватися всіх запобіжних заходів. Наприклад, якщо у вас є коронавірус, потенційно мо­жете інфікувати свого соба­ку, покашлявши чи чхнувши на нього. У такому разі інфікова­ний собака, сидячи на колінах вашого батька, може інфікува­ти його, також покашлявши чи чхнувши…

Тому власникам тварин слід пильнувати, щоб їхній улю­бленець також дотримувався соціальної дистанції. Під час прогулянки не дозволяйте не­знайомцям торкатися тварини. Інфіковані краплі, які виділяють інші тварини, можуть потрапи­ти на слизові оболонки, морду чи лапи вашого чотирилапого друга. Не гладьте і не бавтеся з чужими собаками чи котами.

З котами треба бути осо­бливо уважними, оскільки ці тварини мають білок АСЕ2 — рецептор для входу вірусу у клітину, який у котів є дуже схо­жим на людський. Тому коти можуть так само, як і люди, за­ражатися SARS-CoV-2, вдих­нувши інфіковані аерозольні краплі чи занісши вірус в орга­нізм через слизові очей, носа або рота.

Як захистити домашнього улюбленця від зараження?

 • Тримайте свого кота чи собаку подалі від інфікованих членів сім’ї та інших людей чи тварин поза домом;
 • не випускайте тварину самостійно гуляти поза межа­ми дому;
 • постійно тримайте собаку на повідку поза межами дому, а під час прогулянок — на від­стані 2 метрів від людей та ін­ших тварин;
 • не беріть зі собою собаку у місця, де збираються великі групи людей.

Міф № 3. Усі маски одна­ково захищають від корона­вірусу.

Різні маски забезпечу­ють різний рівень захисту від SARS-CoV-2. Урядові організа­ції з охорони здоров’я у різних країнах світу рекомендують своїм громадянам користу­ватися простими тканинни­ми масками, які до певної міри можуть захищати від респіра­торних інфекцій. Однак цей за­хист не працює, якщо люди­на перебуває у місці великого скупчення людей, де немож­ливо дотриматися соціальної дистанції.

Та попри це, якщо у вас не­має можливості щодня купува­ти одноразові медичні маски, можете носити маски з ткани­ни. Такі маски є дієвими, якщо їх носять усі. Чим менше людей носить маски, тим менша ймо­вірність, що колективні зусил­ля виявляться ефективними. Високоякісні маски, які гаран­тують високий ступінь захисту від коронавірусу, — сертифіко­вані N95, FFP2 чи KN95 респі­раторні маски. Їх необхідно но­сити людям з високим ризиком важкого перебігу Covid-19.

У госпітальних умовах, де медичні працівники безпосе­редньо контактують з хвори­ми і де у високих концентраці­ях накопичуються аерозольні краплі з високим вмістом ві­русних частинок, доцільно за­стосовувати медичні респіра­тори. За умови правильного використання вони фільтрують більшість вірусних частинок.