Передплатити Підтримати

Українці вже можуть отримати електронну трудову книжку

Незабаром навіть заяву на відпустку можна буде подати електронкою

На офіційному веб-порталі Пенсійного фонду з’явився новий сервіс — Електронна трудова книжка. Це фактично електронний варіант звичайної паперової трудової книжки. Утім, традиційні паперові книжки наразі залишаються чинними. Проте вже найближчим часом вони можуть стати необов’язковими, їх оформлятимуть лише за бажанням працівника, який не довіряє лише електронним носіям.

Скористатись сервісом «Електронна трудова книж­ка» можуть усі зареєстрова­ні користувачі веб-порталу Пенсійного фонду. Для ре­єстрації треба особис­то звернутись у відділення ПФ за місцем проживання. Якщо є електронний циф­ровий підпис, зареєстру­ватись можна онлайн. Як повідомили у ПФУ, в «Елек­тронній трудовій книжці» ві­дображається інформація про всі трудові відносини працівника за даними звіт­них відомостей роботодав­ця. Інформація про сплаче­ні страхові внески є з 1998 року. Натомість дані про трудову діяльність до 1998 року треба внести само­стійно у вигляді сканованих копій передбачених зако­нодавством документів, за­свідчених кваліфікованим електронним підписом. На­разі Пенсійний фонд Укра­їни розробляє відповідний порядок як це зробити. «Для громадян — це зручний сер­віс, який дозволяє дізнава­тись детальну інформацію про свою трудову діяль­ність, а також про сплачені страхові внески. У разі втра­ти паперової трудової книж­ки не потрібно витрачати час на відновлення даних, адже вони будуть збереже­ні в електронному форма­ті», — повідомили у ПФ. При цьому працівники фонду за­кликають реєструватись на порталі навіть тих, кому ще далеко до пенсії, і ретельно перевіряти дані, які є в ре­єстрах. Як розповідав «ВЗ» заступник начальника Го­ловного управління ПФ у Львівській області Олек­сандр Сафін, трапляються випадки, коли людина пра­цює, а роботодавець за неї не сплачує внески до ПФ, або сплачує не в повному обсязі. Відповідно, стра­ховий стаж їй зараховуєть­ся менший. Але вона про це дізнається лише тоді, коли звертається для оформлен­ня пенсії. Тепер, коли вимо­ги до стажу постійно зрос­тають, має значення кожен місяць. Тому важливо періо­дично перевіряти дані, які є в електронних реєстрах.

«Поки що рано говори­ти про електронні трудо­ві книжки. Пенсійний фонд має дані з реєстрів застра­хованих осіб, які сплачують ЄСВ. Але закон, який би за­проваджував електронні трудові книжки, ще не при­йнятий. Наскільки я знаю, там у прикінцевих поло­женнях передбачений тер­мін п’ять років на оцифру­вання паперових трудових книжок», — каже експерт Федерації профспілок України Оксана Денісова.

Львів’янка Галина Мишу­га переконана: електронна трудова книжка має бути обов’язковою, а паперову пора скасувати. «За зако­ном, трудова книжка збері­гається у роботодавця. І ти не бачиш, які дані туди вно­сять. Я п’ять років працю­вала заступником директо­ра у приватній фірмі. Коли звільнилась, виявилось, що у трудовій книжці у мене за­писано „секретар керівни­ка“. Цікаво, що тоді напи­сано у жінки, яка справді працювала на посаді секре­таря, — каже жінка. — Добре, що я переходила на роботу у компанію, де керівництво знало, яку роботу я викону­вала, тому на запис у тру­довій не звернули уваги. А якби я шукала роботу че­рез онлайн-сервіс. Уявіть, вказую, що останні п’ять років працювала заступ­ником керівника, мене бе­руть на роботу, я приношу трудову, і виявляється, що я була секретаркою! Знаю також випадки, коли люди­на звільнялась і їй не хотіли віддавати трудову книжку. У знайомої також був випа­док, коли вона попередила керівника, що хоче звільни­тись, бо не влаштовує зарп­лата. Її попросили попра­цювати ще два місяці, поки інша працівниця повернеть­ся з декрету. Вона погоди­лась. А потім, коли забира­ла трудову, виявилось, що їй занесли догану у трудо­ву книжку. Вийшло, що спо­чатку була догана, а потім її звільнили „за згодою“ сто­рін. Вона навіть подавала до суду, бо за законом, записи про догани та дисциплінар­ні стягнення у трудову книж­ку вносити не мають права».

Утім, з електронними книжками також не все іде­ально. Один з користува­чів сервісу скаржиться, що некоректні дані не так уже й легко виправити «У мене значиться, що я звільнив­ся у 2012-му і більше ніде не працюю. А я не звільняв­ся взагалі, працюю, як пра­цював. Головне, що у роз­ділі про страховий стаж інформація вказана корек­тно. Тобто я не працюю, а стаж іде. Ні після звер­нення на гарячу лінію, ні на електронну пошту помил­ку не виправили», — скар­житься пан Андрій. Звичай­но, зараз некоректні дані в електронному реєстрі мож­на виправити, посилаючись на паперовий документ. А якщо трудові книжки скасу­ють, як планують в уряді, а в реєстрі станеться якийсь збій. Яким чином тоді під­твердити дані?

До речі, трудовий дого­вір також незабаром можна буде укладати в електронній формі. У грудні Верховна Рада прийняла закон, за яким письмовою формою документа є документ, ство­рений у паперовій або елек­тронній формі. Тобто елек­тронний трудовий договір також вважатиметься пись­мовим договором. Наразі закон скерований на підпис президенту. Як тільки він набуде чинності, всі кадро­ві накази та розпоряджен­ня (зокрема, щодо прийнят­тя на роботу працівників чи їх звільнення, відряджен­ня, надання і перенесен­ня відпусток, переведення на іншу посаду тощо) мож­на буде складати в електро­нній формі. Працівники, які мають електронний цифро­вий підпис, також зможуть подавати заяви (наприклад, на відпустку, на виділен­ня матеріальної допомоги, звільнення тощо) в електро­нній формі.

Цікаво знати

У чинному Кодексі зако­нів про працю передбачені суворі вимоги до ведення трудових книжок. Зокре­ма, там навіть вказано, що дані мають бути записані ручкою (а не надруковані) синім, чорним чи фіолето­вим чорнилом. Тобто якщо б запис був червоною руч­кою, його формально мож­на вважати недійсним.