Передплатити

Не лайте керівництво та не брешіть про знання англійської

Як правильно скласти резюме та отримати омріяну посаду?

Часто на одне вакантне місце у престижній фірмі претендують одразу кілька працівників, і завжди знайдуться ті, хто володіє унікальними здібностями і навичками. Сподіватися в цьому випадку просто на удачу — дуже нерозумно, потрібно діяти. У наш час пошук роботи починається з резюме. За статистикою, на розгляд одного резюме керівник чи рекрутер витрачає близько трьох хвилин. Що ж варто встигнути розповісти за ці кілька хвилин та чому не можна брехати в резюме, дізнавалася журналіст «ВЗ».

Щоб знайти хороше місце в тепе­рішніх умовах «важкого» ринку пра­ці, важлива не лише кваліфікація працівника, а й його «упаковка» — зовніш­ній вигляд, резюме, рекомендації. Особли­во важливе резюме — саме воно створює у майбутнього роботодавця перше враження про кандидата. Резюме повинно створюва­ти якомога краще враження. Іншими сло­вами, до написання резюме слід підходити так само ретельно, як і до вибору одягу для співбесіди. Навіть якщо ви — слюсар-мон­тажник вищого класу, в описі ваших нави­чок і досвіду роботи не повинно бути жод­ної граматичної або синтаксичної помилки. Найкращий спосіб уникнути їх — перечита­ти резюме, перш ніж відправити робото­давцю.

Про що писати у резюме?

У резюме обов’язково повинні бути вка­зані приклади найбільш видатних досягнень кандидата, його фото, інформація про во­лодіння мовами, приклади найбільш успіш­них проектів та контакти тих, хто може його порекомендувати. 78% рекрутерів позитив­но оцінюють наявність бажаної зарплати в резюме. З одного боку, це відразу ж дозво­ляє їм відібрати тих кандидатів, запити яких найбільш адекватні й відповідають їхньому рівню кваліфікації. Більш ніж половині ре­крутерів буде приємно читати про хобі та за­хоплення кандидата, оскільки це допомагає побачити, чим загалом цікавиться людина, і дає загальне уявлення про її особистість. Складаючи резюме, важливо точно і пра­вильно згадати всі необхідні дати або на­йменування організацій, які мають значен­ня. Якщо не сподіваєтеся на пам’ять, краще беріть інформацію з першоджерел. Усі відо­мості повинні бути актуальними. Описую­чи свої особисті дані, можна розповісти про вік, сімейний стан, вказати своє громадян­ство чи стан здоров’я. Але така інформа­ція не є обов’язковою і дає перевагу лише в тому випадку, якщо вона унікальна. Справ­ляючи, таким чином, сприятливе враження, потрудіться знайти такий акцент, який змо­же затримати увагу саме на вас. Щодо кон­тактів, варто чітко розуміти, що чим зручні­ше і швидше буде можливість зв’язатися з вами, тим більше шансів ви залишаєте собі і менше їх віддаєте своїм конкурентам у пи­танні працевлаштування.

Про що мовчати у резюме?

Найбільше рекрутерів дратують грама­тичні помилки, а це значно знижує шанси отримати бажану посаду. У жодному разі потенційним працівникам не варто вказу­вати в резюме конфіденційну інформацію про попереднє місце роботи. Це не тільки може зашкодити колишньому роботодав­цю, а й справляє погане враження на май­бутнього наймача. Не варто також вико­ристовувати стандартні фрази, які можна знайти в шаблонних резюме на різноманіт­них інформаційних ресурсах. Резюме, що містить банальне «креативний, активний, командний гравець», точно не сподобаєть­ся більшості HR-спеціалістів.

Звичайно, в резюме всі трохи прикра­шають ситуацію, відверто кажучи, бре­шуть. Кандидати зазвичай «підвищують» свою попередню посаду та обов’язки на ній, а дехто навіть вказує диплом універси­тету, в якому ніколи не вчився. Брехня про володіння іноземними мовами в резюме посідає друге місце. Тоді як на першому — неправдиве зазначення університету, а на третьому — профілю освіти.

Чому люди неадекватно оцінюють себе? Через бажання справити враження. Про­те, перебільшуючи, навіть зовсім трохи, ви лише псуєте свою репутацію в очах потен­ційного роботодавця. Багато хто бреше на­віть про хобі або сфери інтересів, якщо ви­рішує додати в резюме таку графу. Мета — знову ж таки створити образ освіченої і всебічно розвиненої особистості.

Пишете, що берете участь у марафо­ні або захоплюєтесь серіалом «Зоряний шлях»? Вас можуть про це спитати, якщо менеджер з персоналу вирішить розряди­ти атмосферу та побалакати на інші теми. І якщо раптом виявиться, що ви нічого в цьо­му не тямите, це обов’язково наштовхне на думку, а про що ще ви збрехали у своєму резюме. Чи можна цій людині довіряти і чи варто її брати в команду?

Ваше резюме — це не біографія. За сво­єю суттю, це короткий звіт про етапи життє­вої діяльності, пов’язані з робочими момен­тами. Варто розуміти, що створювати єдине резюме для різних пропозицій недоцільно. Хоча професія секретаря і посада помічни­ка керівника мають у чомусь схожу осно­ву, функціонал, який ви вказуєте, буде дуже різнитися.

Намагайтеся викладати свої думки чіт­ко і зрозуміло. По-перше, співробітники будь-якого підприємства упродовж дня перебирають величезну кількість листів від шукачів і і мають для їхнього перегляду приблизно 2−3 хвилини. Це саме той пері­од, який дається вам, щоб зацікавити сво­єю кандидатурою. По-друге, погляд ка­дровика практично завжди націлений на пошук найважливіших рис, тому приділіть особливу увагу своїй винятковості, поста­райтеся чітко вказати ті риси, які відпові­дають майбутній посаді. І, по-третє, ваше завдання — пройти на другий етап, тобто домогтися співбесіди. Тільки вдало скла­дене резюме — запорука зустрічі з робо­тодавцем, а це означає, що потрібно осо­бливо попрацювати.

Ще більше новин від «Високого Замку»?
Долучайтеся до нас у Telegram